Traditionell salstentamen

Senast ändrad: 26 mars 2024

Genomförande av tentamen tillsammans med TS – steg för steg
(Obs! Inte digital salstentamen i Inspera)

Syftet med denna genomgång steg för steg är att tydliggöra ramen kring ett tentamenstillfälle för att skapa en så smidig och rättssäker tentamenssituation som möjligt. Rubrikerna och bilden nedan ger en överblick och en visuell tidslinje över fördelning av arbetet mellan beställare och TS. Varje rubrik kan vecklas ut till en mer tydlig genomgång av genomförandet av ett tentamenstillfälle.

Bild 1. Större version av processkartan för tentamenshantering.

Arbetssättet hos TS i Uppsala och Alnarp är i grunden lika, men med vissa ortsspecifika skillnader. För övriga frågor som inte besvaras här finns TS att nå via mejl:

Uppsalatentamen@slu.se
Alnarptentamen.alnarp@slu.se

1. Lägg in beställning i TimeEdit Exam senast vid stoppdatum

Beställning med önskemål om datum och tid för genomförande av tentamen ska finnas inlagda och sparade i TimeEdit Exam senast vid det stoppdatum som gäller på din ort.  

Uppsala

15 maj: bokning av HT inklusive omtentamina i augusti.
15 november: bokning av VT inklusive sommarperioden

Alnarp

15 maj: bokning av period 1
15 augusti: bokning av period 2
15 november: bokning av period 3
15 januari: bokning av period 4

Omtentamen kan beställas senare om tidpunkten inte är fastslagen vid bokningens stoppdatum. Skicka ett separat mejl till TS för att beställningen ska uppmärksammas så snart som möjligt. Kontakta din utbildningsadministratör eller motsvarande för att lägga upp beställning i TE Exam. Behöver du själv behörighet till TE Exam, kontakta TS.

Obs!

  • Kurskod/-er ska stå med i rubriken. Om det är fler än 2 kurskoder, lägg gärna till dem i fältet för Administratörsinformation i beställningen. Detta för att säkerställa att TS inte missar något aktivitetstillfälle när anmälda studenter hämtas från Ladok.
  • Lägg alltid till en eller flera alternativa dagar då tentamen kan äga rum. Vid exempelvis terminsavslut kan det bli många önskemål om samma datum och vi då inte tillgodose allas önskemål.
  • ALNARP: All tentamensinformation om t.ex. hjälpmedel, när lärare kommer till salen, telefonnummer till ansvarig lärare ska antecknas i fältet Administratörsinformation.

2. Få bekräftelse på beställning

Efter stoppdatum sammanställer TS alla önskemål, ser över vilket plats- och lokalbehov som finns för terminens kommande dagar samt bokar preliminära salar till alla tentamensbeställningar som inkommit.

I samband med att bokningsbekräftelsen mejlas ut är även alla tentamensbeställningar klara. Gå in i TE Exam för att kontrollera att allt stämmer.

3. Anonymiseringskoder

Att använda Ladoks anonymiseringskoder vid tentamen har flera fördelar. Dels är de dataskrivna koderna lätta att tyda för tentamensvärdar och kursadministratörer/kursledare, dels påverkar det möjligheten att kunna använda Inspera som examinationssätt, då Inspera kräver koder från Ladok för genomförande.

Dock finns flera anledningar till att inte vilja/kunna använda Ladoks anonymiseringskoder. I dessa fall kan TS hjälpa till att generera likande anonymiseringskoder som slumpmässigt delas ut till studenterna på ett papper vid tentamenstillfället. Dessa koder kan enbart att kopplas till studenterna via det kodpapper som skrivs på då studenten lämnar in tentamen. Om du behöver sådana koder, notera detta i beställningen samt på angiven plats på tentamensinformationen.

4. Lägg upp aktivitetstillfället i Ladok

När bekräftelse på datum och tid kommit är det dags att lägga upp aktivitetstillfället i Ladok. Var noga med att lägga in rätt typ av tentamen, t.ex. om det är ordinarie tentamen eller omtentamen.

När aktivitetstillfället i Ladok skapas är det viktigt att bifoga information om samt en länk till anpassad tentamen. Länken är till för studenter med riktat pedagogiskt stöd och gör att TS kan ta emot och behandla dessa studenters anmälan. Länken samt förslag på information till studenten finnsBilaga 2;”Skapa anmälan till anpassad tentamen.”

Obligatorisk anmälan till tentamina gäller för alla SLU:s studenter. Anmälan till aktivitetstillfället i Ladok ska stänga senast 10 vardagar innan själva tentamenstillfället. När tentamenstillfället har stängt kan inga fler studenter läggas till. Vid tentamenstillfällen i nära anslutning till kursstart – mejla TS: tentamen@slu.se resp. tentamen.alnarp@slu.se

Då lokalen för tentamenstillfället enbart är preliminärt bokad fram till slutgiltig planering rekommenderar vi att du inte skriver ut lokalen i anmälan. Skriv istället ”Skrivplats: Ultuna, lokal visas i kursschemat via TE Student senast 5 dagar före skrivtillfället.” Lägg eventuellt med en länk till TE Student. Studenternas ingång till schemat finns här.

5. Tentamenslokalen anses bokad cirka 5 vardagar innan tentamenstillfället

Ungefär 5 vardagar innan ett tentamenstillfälle anses den lokal som visas i TE Exam/TE Student/TE Viewer vara bokad. Skulle sena ändringar ske kommer TS att kontakta dig.

Du som administratör/kursledare kan välja att prenumerera på schemat i Viewer och se hela kursens schema. Du startar prenumerationen under ”prenumerera på” i sidans övre högra hörn.

Två eller fler lokaler kan behöva bokas för att alla skrivande ska rymmas. Flera mindre rum kan bokas för studenter med riktat pedagogiskt stöd. I dessa fall fördelar TS studenterna per salHur fördelningen ser ut visas i kursschemat vid rubriken Platsinformation. Studenterna kan se vilken sal just de ska sitta i genom att logga in på sin personliga sida på TE Student. Studenter med riktat pedagogiskt stöd kan se beviljat stöd för just detta tentamenstillfälle.

Vill studenterna ha mer information om tentamen hänvisa dem till studentwebben, och be dem söka på Tentamen.

Manual till TE Student för studenter.

6. Förbered USB-minnen med ett tentamensexemplar som går att redigera

UPPSALA: Cirka 5 vardagar före tentamenstillfället finns information om huruvida USB-minnen behövs till tentamenstillfället. Sharepoint-sida för anpassad tentamen.

Om det finns studenter som använder dator som riktat pedagogiskt stöd lämnas alltid 1 USB-minne per sal + 1 extra till salen. USB-minnet måste innehålla en kopia av tentamen som går att fylla i med svar. 

ALNARP: Tentamensservice meddelar den som ansvarar för tentamenstillfället om samt hur många USB-minnen som behövs förberedas och lämnas över.

7. Fyll i tentamensinformation och förbered materialet för överlämning

UPPSALA: Tentamensinformationen skapar du genom att fylla i Bilaga 3: Mall_UppsalaTentamensinformation. Tentamensinformationen skrivs ut i lika många exemplar som det finns bokade salar. Bifoga sedan dessa i en mapp/låda tillsammans med rätt antal utskrivna tentamina + ett extra exemplar/sal, ev. hjälpmedel och ett USB-minne per sal + ett extra.

ALNARP: Tentamensservice skriver ut tentamensinformation baserat på informationen noterad i beställningen i fältet för administratörsinformation. Följande material ska packas och överlämnas: rätt antal utskrivna tentamina + ett extra exemplar/sal, ev. hjälpmedel och ett USB-minne per sal + ett extra.

8. Inlämning av tentamensmaterial

Senast kl. 14.00 två vardagar före skrivdatum ska allt material lämnas till TS.

UPPSALA: Lämna in materialet till Servicecenter i Ulls hus som är bemannat vardagar kl. 816.

Obs! Har du frågor du vill ställa vid inlämning av materialet, ring eller mejla oss innan och stäm av en tid! tentamen@slu.se/018-67 29 00

ALNARP: Lämna in materialet direkt till TS. Ring gärna innan på 040-41 51 51.

9. Upphämtning av tentamensmaterial

UPPSALA: De skrivna tentamina, övrigt inlämnat material samt kodlistor kan hämtas i Servicecenter, Ulls hus, tidigast 2 timmar efter skrivtidens slut (inkluderat ev. förlängd skrivtid). Om skrivtiden slutar kl. 14.00 eller senare kan tentamensmaterialet hämtas tidigast kl. 10.00 följande vardag.

Servicecenters öppettider är 816.

Tentamen och/eller tillhörande förslutna kodkuvert lämnas endast ut till den/de personer som angetts i "Mall_UppsalaTentamensinformation" (se bilaga 3).

Vid uthämtning av tentamen och/eller kodlista behöver du vara känd för utlämnande personal eller visa giltig ID-handling för att bekräfta din identitet och skriva på en kvittens.

Obs! Har du frågor du vill ställa vid upphämtning av materialet, ring eller mejla oss innan och stäm av en tid! tentamen@slu.se/018-67 29 00

ALNARP: De skrivna tentamina, övrigt inlämnat material samt kodlistor hämtas hos TS, ring gärna innan 040-41 51 51. Materialet kan även hämtas i tentamenssalen i direkt anslutning till genomfört tentamenstillfälle. Personen skriver då på ett formulär och visar giltig ID- handling om hen inte är känd hos utlämnande personal.