Fastslagna riktlinjer för SLU:s varumärkesarkitektur

Senast ändrad: 04 december 2023

Riktlinjerna för SLU:s varumärkesarkitektur syftar till att göra kommunikationen av SLU och SLU:s verksamheter stringent, samstämmig och effektiv. Riktlinjerna är också ett stöd vid namngivning av verksamheter, liksom vid val och utformning av avsändare.

SLU:s varumärkesarkitektur bygger på en huvudregel – att det är SLU som modervarumärke som är avsändaren – och två undantag från den regeln.  

Undantagen rör de fall då det finns goda skäl för modervarumärket SLU att kombineras med dottervarumärken, eller samexistera med andra externa varumärken. 

Huvudregel: SLU är avsändaren

SLU är modervarumärket och ska stå som ensam avsändare i första hand. SLU kan även stå tillsammans med beskrivande organisatoriska namn eller verksamheter

Bild på SLU:s logotyp samt logotyp med ett streck under och verksamhetsnamnet Future food under det.

Huvudregeln gäller när

 • verksamheten bedrivs av SLU
 • personalen är anställd vid SLU
 • SLU har yttersta ansvaret för verksamheten.

Huvudregeln gäller för organisatoriska enheter, byggnader, databaser, produkter, tjänster med mera. Även verksamhet som har externa uppdragsgivare eller finansiärer omfattas av huvudregeln. 

Foto på fasad med belyst SLU-logotyp.

Krav på verksamheter under huvudregeln:

 • Verksamhetsnamnet ska vara beskrivande och kommunicera i klarspråk vad verksamheten innebär.
 • SLU ska ingå i namnet. (Gäller inte fakulteter, institutioner och gemensamma verksamhetsstödet i intern kommunikation.)
 • SLU:s logotyp och grafiska profil gäller.

Ibland kan det finnas behov av att registrera ett verksamhetsnamn som ett varumärke hos Patent- och registreringsverket trots att det ligger under huvudregeln. Det kan till exempel röra sig om en kommersiell verksamhet som behöver skyddas. 

Undantag 1: SLU + dottervarumärke

Dottervarumärken

I vissa fall kan det finnas skäl att särskilja en verksamhet i form av ett dottervarumärke till SLU – trots att SLU bedriver och ansvarar för verksamheten.

SLU Holdings blåsvarta logotyp.

SLU Holding är ett exempel på dottervarumärke.

Exempel på skäl:

 • Verksamheten bedrivs som egen juridisk person
  (eget organisationsnummer).
 • Den huvudsakliga verksamheten är kommersiell.
 • Huvudfokus för verksamheten är inte utbildning, forskning eller miljöanalys. 
 • Det rör en produkt eller tjänst av betydande omfattning som inte är en engångsföreteelse och som behöver större flexibilitet eller särskiljning för att nå fram.

Krav på dottervarumärken:

 • Namnet ska registreras som firma hos Bolagsverket eller som varumärke hos Patent- och registreringsverket.
 • Verksamheten ska ha avsatta personella och ekonomiska resurser för kommunikation, varumärkesuppbyggnad samt vård och skydd av varumärket.
 • SLU ska ingå i avsändaren. När SLU är en integrerad del av namnet ska SLU stå först.
 • Den grafiska profilen ska godkännas av SLU:s kommunikationschef.

Undantag 2: SLU i ett samarbetsvarumärke

Samarbetsvarumärken

Ibland bedrivs en verksamhet i samarbete med andra där SLU är en av dessa parter. Samarbetet kan till exempel vara ett nätverk, projekt eller en infrastruktur som drivs tillsammans med andra lärosäten eller organisationer. I de fallen är inte SLU ensam avsändare utan är en av flera.

Akademikonferens logotyp

Akademikonferens är ett exempel på samarbetsvarumärke där Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet är huvudmän.

Undantag 2 avser verksamheter som

 • ägs eller bedrivs av ytterligare en eller flera likvärdiga parter jämte SLU
 • SLU tillfälligt förvaltar eller har för avsikt att knoppa av inom kort.

De flesta verksamheter samarbetar eller samverkar i någon form. Samarbetet i sig räcker inte för att vara ett undantag från modervarumärket. Det är inte heller ett samarbetsvarumärke när SLU är den enda part som driver och ansvarar för exempelvis nätverk där många olika parter ingår. 

Krav på samarbetsvarumärken:

 • Det ska tydligt framgå i all kommunikation att SLU är en samarbetspart.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen