Anvisningar för SLU:s varumärkesarkitektur

Senast ändrad: 25 november 2020

SLU:s riktlinjer för varumärkesarkitektur slår fast viktiga principer för vår varumärkesstrategi. Dessa anvisningar är ett stöd för hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.

Namngivningsprinciper

Namngivningsprinciper

Vid namngivning gäller alltid SLU:s språkregler och stilguide. Utöver dessa tillkommer särskilda namngivningsprinciper enligt nedan.

Namngivningsprinciper för huvudregeln – modervarumärket SLU

Organisatoriska namn som fakultetsnamn, institutionsnamn, avdelningsnamn och enhetsnamn ligger också under huvudregeln och namnges enligt SLU:s stilguide. Verksamheter utöver dessa namnges utifrån följande principer:

 • Namnen ska vara beskrivande och förklara i klarspråk vad verksamheten innebär ur ett användarperspektiv.
 • Namnen inleds med SLU, till exempel SLU Global. Efter SLU skrivs namnet med inledande versal, resten skrivs med gemener. Det betyder att så kallad logotypskrivning med omväxlande gemener och versaler inte ska användas.
 • Centrumbildningar kan namnges på två sätt:
  -       SLU Centrum för… 
  Exempel: SLU Centrum för naturvägledning
  -       SLU …centrum
  Exempel: SLU Ekologicentrum
 • Akronymer ska inte ingå i namnet, men kan användas i löpande text vid behov. Till exempel SLU Centrum för biologisk mångfald. Där kan akronymen CBM användas i löpande text efter att ha skrivits ut inledningsvis. Akronymen ska dock inte användas tillsammans med logotypen. Då ska alltid hela namnet skrivas ut.
 • Kortare namn med högst fem stavelser (utöver SLU) är lättare att kommunicera. Försök att hitta ett så kort namn som möjligt.
 • Alla namn måste finnas på svenska.
 • Ett engelskt namn som motsvarar det svenska namnet ska registreras i SLU:s egna varumärkesregister samtidigt som det svenska. På så vis undviker vi att det uppstår flera varianter på engelska.
 • Externa finansiärers namn får inte vara en del av verksamhetsnamnet.

Namngivningsprinciper för undantag 1 – SLU med dottervarumärken

 • När SLU är en integrerad del av namnet ska SLU stå först.
 • Namnet inleds med versal, resten skrivs med gemener.
 • I namnet ingår inga akronymer, men sådana kan användas i löpande text vid behov.
 • Kortare namn med högst fem stavelser är lättare att kommunicera. Försök att hitta ett så kort namn som möjligt.

Exempel: SLU Holding

Namngivningsprinciper för verksamhetsnamn kopplade till en ort

För verksamheter där orts- eller platsnamnet behöver anges, gäller att SLU skrivs först, därefter verksamheten och slutligen orten.

Exempel:

SLU Kunskapsparken i Uppsala
SLU Rehabiliteringsträdgården i Alnarp
SLU Försöksparken i Tönnersjöheden

Principer för logotyper och grafiska profiler

Principer för logoyper och grafiska profiler

Principer för huvudregeln – modervarumärket SLU:

 • SLU:s logotyp och grafiska profil gäller.
 • Verksamhetsnamn under huvudregeln får inte ha egna logotyper. Namnet ställs istället upp tillsammans med SLU:s logotyp enligt SLU:s grafiska profil.

Exempel:

Principer för undantag 1 – SLU med dottervarumärken

För att SLU tillsammans med sitt dottervarumärke ska kunna vara särskiljande får dottervarumärket ha egen logotyp och grafisk profil. För detta gäller följande:

 • Om SLU ingår i dottervarumärkets namn och i logotypen ska SLU stå först.
 • SLU:s dottervarumärken ska ha egna grafiska profiler där det tydligt framgår hur SLU och dottervarumärket ska framstå tillsammans som avsändare.
 • Både logotyp och grafisk profil ska godkännas av SLU:s kommunikationschef.

Principer för undantag 2 – samarbetsvarumärken

För samarbetsvarumärken är kravet att det ska framgå i all kommunikation att SLU är samarbetspart. Egna logotyper och grafiska profiler är tillåtna.

Registrering av verksamhetsnamn

Registreringar av verksamhetsnamn

Det finns olika sätt att registrera sitt verksamhetsnamn, dels i SLU:s eget varumärkesregister, dels hos Patent- och registreringsverket (PRV). I vårt eget register samlar vi våra verksamhetsnamn; både namn under huvudregel och undantag. Det är ett stöd för organisationen när nya verksamheter ska namnges eftersom det ger en överblick av befintliga namn, översättningar och skäl till eventuella undantag från huvudregeln.

Verksamhetsnamn under huvudregeln behöver inte registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV) utan endast i SLU:s eget varumärkesregister. I de fall då namn under huvudregeln behöver skyddas, registreras dessa hos PRV med SLU som innehavare. SLU är juridisk person och äger därmed rätten till namnet. Varumärket och namnet måste godkännas av SLU:s kommunikationschef före registrering.

Beslutsprocess för undantag

SLU är modervarumärket och ska i första hand stå som ensamt varumärke enligt huvudregeln. Undantag kan göras från huvudregeln enligt undantag 1 och 2. Beslut fattas av rektor enligt fastslagen beslutsprocess.

Så går processen till

Om man utifrån regelverket bedömer att en verksamhet bör undantas från huvudregeln måste en ansökan göras enligt följande steg:

 1. Kontakta kommunikationsavdelningen för rådgivning.
 2. Om ärendet bedöms aktuellt att tas vidare ska ansökan göras via ett webbformulär (se nedan).
 3. Dekan alternativt universitetsdirektör bereder tillsammans med kommunikationschefen ärendet till ledningsrådet inför rektorsbeslut.
 4. Efter beslut registreras namnet i SLU:s eget varumärkesregister, oavsett om det blir ett undantag eller faller under huvudregeln.

Ansökan för undantag från huvudregeln

SLU är modervarumärket och ska i första hand stå som ensamt varumärke.

I vissa fall kan det finnas särskilda skäl att särskilja en verksamhet och därmed vara ett dottervarumärke till SLU, trots att SLU bedriver och ansvarar för verksamheten. Då kan du söka undantag 1.

När SLU är en part i samarbete med andra, till exempel i ett nätverk, projekt eller en infrastruktur som drivs tillsammans med andra lärosäten eller organisationer är SLU i ett samarbetsvarumärke. Då kan du söka undantag 2.

Nedan finner du länk till formulär för ansökan om undantag 1 eller 2 från modervarumärket SLU.



Sidansvarig: varumarke@slu.se