Praktisk tillämpning av SLU:s varumärkesarkitektur

Senast ändrad: 04 december 2023

SLU:s riktlinjer för varumärkesarkitektur slår fast viktiga principer för vår varumärkesstrategi. Här hittar du anvisningar som är ett stöd för hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.

Namngivning av verksamheter

Vid namngivning av verksamheter inom SLU gäller alltid i SLU:s språkregler och stilguide. Utöver dessa tillkommer särskilda namngivningsprinciper enligt nedan.

Huvudregeln – för verksamheter inom modervarumärket SLU

 • Namnet ska finnas på svenska och engelska.
 • Namnet ska vara beskrivande, kort och enkelt.
 • Namnet inleds med SLU. Exempel: SLU Global
 • Det svenska namnet skrivs med inledande versal efter SLU, resten av namnet skrivs med gemener. Exempel: SLU Framtidens städer.
 • Det engelska namnet skrivs med inledande versal efter SLU, resten av orden i namnet skrivs med inledande versal, förutom prepositioner. Exempel SLU Centre for Feline Behaviour and Welfare.
 • Ordet Sveriges/Swedish bör inte ingå i namnet eftersom nationaliteten redan framgår i utskrivningen av SLU.
 • Centrumbildningar kan namnges på två sätt:
  -       SLU Centrum för… 
  Exempel: SLU Centrum för naturvägledning
  -       SLU …centrum
  Exempel: SLU Ekologicentrum
 • Akronymer får inte ingå i namnet eller tillsammans med logotyp. Men det kan användas i löptext efter att hela namnet inledningsvis skrivits ut.
 • Externa finansiärers namn får inte vara en del av verksamhetsnamnet.

Ortsnamn

SLU skrivs alltid före ortsnamnet när du avser verksamheten på en specifik ort.

Exempel:

 • SLU Alnarp
 • SLU Umeå
 • SLU Uppsala

Viktigt att du använder namnet på orten och inte en stadsdel i en ort så namnet blir jämförbart med övriga. Skriv alltså inte SLU Ultuna, utan skriv SLU Uppsala.

Användning av ordet campus

SLU har verksamhet på ett antal universitetscampus i Sverige. På dessa campus finns även andra aktörer.

 • Campus Umeå
  I Umeå finns SLU på Campus Umeå som delas med bland annat Umeå universitet.

 • Campus Alnarp
  I Alnarp finns SLU på Campus Alnarp.

 • Campus Ultuna
  I Uppsala finns flera olika campus, exempelvis Campus Ångström och Campus Engelska parken där Uppsala universitet finns.

  SLU har sin verksamhet på Campus Ultuna, men också på andra platser inom Uppsala, Lövsta till exempel. På Campus Ultuna finns även Region Uppsala folkhögskola, Green Innovation Park, Friskis & svettis med flera.

När du kommunicerar lokalt kan du med fördel skriva t.ex.:

  • Vi ses på Campus Ultuna!

I externa sammanhang, som när vi rekryterar nya studenter, är det viktigt att vi pratar om Uppsala som har ett högre attraktionsvärde. Skriv då så här:

  • På SLU:s campus i Uppsala …

Verksamheter på en plats

För verksamheter där orts- eller platsnamnet behöver anges, gäller att SLU skrivs först, därefter verksamheten i bestämd form och slutligen orten.  

Exempel:

SLU Kunskapsparken Uppsala
SLU Rehabiliteringsträdgården Alnarp
SLU Försöksparken Tönnersjöheden

Undantag 1 – SLU:s beslutade dottervarumärken

 • Namnet bör finnas på svenska och engelska.
 • När SLU är en integrerad del av namnet ska SLU stå först.
 • Namnet ska vara beskrivande, kort och enkelt.
 • Det svenska namnet skrivs med inledande versal, resten av namnet skrivs med gemener.
 • Det engelska namnet skrivs med inledande versal, resten av orden i namnet skrivs med inledande versal, förutom preposititioner.
 • Akronymer får inte ingå i namnet eller tillsammans med logotyp. Men det kan användas i löptext efter att hela namnet inledningsvis skrivits ut.

Exempel: SLU Holding

Tips: Kortare namn med högst fem stavelser är lättare att kommunicera. Försök att hitta ett så kort namn som möjligt. 

 

Val och utformning av avsändare

Val och utformning av avsändare

Grundprincipen är att SLU står som ensam avsändare i all vår externa kommunikation. I vissa fall kan mottagaren ha behov av att veta vilken del av organisationen som är avsändare. Då används vår logotyp med organisatoriskt namn enligt den grafiska profilen.

Huvudregeln – verksamheter inom modervarumärket SLU

 • SLU:s logotyp och grafiska profil gäller. Mer information om den hittar du här.
 • Inga egna logotyper tillåts. Namnet ställs upp tillsammans med SLU:s logotyp enligt SLU:s grafiska profil.

Exempel på namn i logotyp:

Undantag 1 – SLU:s beslutade dottervarumärken

Dottervarumärken får ha egen logotyp och grafisk profil. För detta gäller följande:

 • SLU ska stå först i namn och logotyp, om SLU är en integrerad del av namnet.
 • SLU ska tydligt synliggöras i den grafiska profilen.
 • Både logotyp och grafisk profil ska godkännas av SLU:s kommunikationschef.

SLU Holdings blåsvarta logotyp.

Exempel på ett av SLU:s dottervarumärkens logotyp.

 

Undantag 2 – samarbetsvarumärken

För ett samarbetsvarumärke är kravet att det tydligt ska framgå i all kommunikation att SLU är samarbetspart. Egen logotyp och grafisk profil är tillåten.

Visar sidhuvud på Akademikonferens webb där huvudmännen Karolinska Institutet, Uppsala universitet SLU står utskrivet.

Utsnitt från sidhuvudet på Akademikonferens webbplats där samarbetspartners tydligt framgår.

Undantag: beslutsprocess och ansökan

Beslutsprocess för undantag

SLU är modervarumärket och ska i första hand stå som ensamt varumärke enligt huvudregeln. Undantag kan göras från huvudregeln enligt undantag 1 och 2. Beslut om undantag 1 fattas av rektor enligt fastslagen beslutsprocess.

Har du funderingar på eventuellt dottervarumärke – kontakta gärna kommunikationsavdelning för rådgivning innan du startar ansökningsprocessen på internkommunikation@slu.se.

Processen 

Så här ansöker du om undantag 1 - dottervarumärke

Om man utifrån regelverket bedömer att en verksamhet bör undantas från huvudregeln måste en ansökan göras enligt följande steg:

 1. Ansök om undantag via webbformulär på medarbetarwebben.
 2. Dekan alternativt universitetsdirektör bereder tillsammans med kommunikationschefen ärendet inför rektorsbeslut.
 3. Efter beslut registreras namnet i SLU:s eget varumärkesregister, oavsett om det blir ett undantag eller faller under huvudregeln.

Nedan finner du länk till formulär för ansökan: 

Beslut om undantag 2 - samarbetsvarumärke

Undantag 2 beviljas automatiskt om samtliga kriterier för undantaget är uppfyllda. Namnet ska registreras i SLU:s eget varumärkesregister. I de fall där det finns oklarheter om kriterierna är uppfyllda, beslutar kommunikationschefen om undantag.

Fakta:

Registrering av verksamhetsnamn

Det finns olika sätt att registrera sitt verksamhetsnamn, dels i SLU:s eget varumärkesregister, dels hos Patent- och registreringsverket (PRV).

I vårt eget register samlar vi våra verksamhetsnamn; både namn under huvudregel och undantag. Det är ett stöd för organisationen när nya verksamheter ska namnges eftersom det ger en överblick av befintliga namn, översättningar och skäl till eventuella undantag från huvudregeln. 

Verksamhetsnamn under huvudregeln behöver inte registreras hos PRV utan endast i SLU:s eget varumärkesregister. I de fall då namn under huvudregeln behöver skyddas, registreras dessa hos PRV med SLU som innehavare.  

SLU är juridisk person och äger därmed rätten till namnet. Varumärket och namnet måste godkännas av SLU:s kommunikationschef före registrering.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen