När är ett namn inte ett namn?

Senast ändrad: 13 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Det kan vara fallet när det inte är ett egentligt egennamn utan snarare har karaktären av benämning. Enligt svenska skrivregler gäller det bland annat enheter inom en myndighet. SLU är en myndighet, och vi skriver därför namn på fakulteter, institutioner och avdelningar med liten bokstav.

  • Vid fakulteten för skogsvetenskap bedrivs högkvalitativ forskning.
  • Personal från ledningskansliet deltog i mötet.
  • Kursen arrangeras av personalavdelningen.

I texter för internt bruk kan man vilja använda ett förkortat namn, och då kan stor bokstav behövas för tydlighetens skull. Förkortade namn ska inte användas i sammanhang där det är risk att läsaren inte förstår dem. Om du skriver ut hela namnet ska det vara enbart små bokstäver.

  • Anna kommer från Skogsekonomi (eller institutionen för skogsekonomi).
  • Det är Kommu (eller kommunikationsavdelningen) som gjort utskicket.

Centrumbildningars namn hanteras däremot som egennamn och skrivs med stor bokstav.

  • Välkommen på vernissage för Ekologicentrums konstprojekt!

Något vi ofta ser när vi korrekturläser texter på svenska är att man skriver till exempel Institutionen för Xxx, eller institutionen för Xxx, vilket alltså inte är korrekt. Enbart små bokstäver på svenska!

På engelska

På engelska är det förstås annorlunda – där ska alla ord (utom prepositioner och konjunktioner) i ett namn eller en benämning ha stor bokstav. Observera att bestämda artikeln the inte är en del av namnet.

  • The research conducted at the Faculty of Forest Sciences is of high quality.
  • Staff from the Vice-Chancellor’s Office attended the meeting.
  • The course is arranged by the Division of Human Resources.

Department eller division?

Något annat som är vanligt, då i engelska texter, är att universitetsadministrationens avdelningar benämns departments på engelska. Men department är en institution, medan avdelning översätts med division. Chansa inte om du är osäker, utan stäm av på till exempel medarbetarwebben att du använder rätt engelsk benämning.

Allra viktigast är förstås hur vi skriver universitetets namn – inte minst i samband med vetenskaplig publicering.

Stilguiden

Du kan läsa mer om vår språkliga profil i stilguiden, som finns för både svenska och engelska.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.