Terminologiarbete – nödvändigt och viktigt

Senast ändrad: 13 juli 2023

Vi måste kunna kommunicera SLU:s kunskap även på svenska.

På SLU finns mycket viktig kunskap samlad. Kunskap som behöver spridas även till det omgivande samhället. För att kunna göra det på ett effektivt sätt behövs svenska termer inom våra fackområden. Många utbildningsprogram har också lärandemål som handlar om förmågan att muntligt och skriftligt kommunicera med olika målgrupper.

Enligt den svenska språklagen har myndigheter – som SLU – ett särskilt ansvar för svensk terminologi. Vi ska se till att svensk terminologi inom våra respektive områden finns tillgänglig, används och utvecklas. Det är ett viktigt ansvar. Att bidra till ett fullgott svenskt fackspråk finns därför också med i SLU:s egna språkliga riktlinjer.

Kommunicera på rätt språk

I våra riktlinjer ligger fokus på att göra terminologin tillgänglig, inte minst för studenter. Till exempel ska studenter som läser utbildningar på engelska få tillgång till ämnets terminologi även på svenska. Om all undervisning och all kurslitteratur är på engelska finns risken att studenterna inte lär sig att prata om sitt ämne på svenska.

Men det behöver de kunna – det underlättar i samband med exjobb och anställningsintervjuer, och när de börjar arbeta måste de kunna kommunicera med kollegor inom andra områden, med kunder och med andra målgrupper.

Studenter som läser utbildningar på svenska har ofta viss kurslitteratur på engelska, men även där kan man med fördel föra in terminologiarbete. Det underlättar inte minst för den som går vidare till en utbildning som ges på engelska och då behöver kunna koppla ihop begrepp på olika språk.

Enkla sätt att öka graden av ”terminologisk medvetenhet”

  • Parallellspråkiga presentationer, med bilder på både svenska och engelska.
  • Svensk-engelsk ordlista på kurssidan med de mest centrala begreppen, så få som 20–30 termer kan ge en bra grund.
  • Låta studenterna identifiera centrala begrepp i kurslitteratur på engelska, skriva definitioner och hitta motsvarigheter på svenska. I samband med det ta upp vad som är lämpliga och pålitliga fackspråkliga källor.
  • Tipsa om/länka till texter och andra resurser där ämnet diskuteras eller presenteras på det andra språket.

Även den andra punkten i våra riktlinjer som rör terminologi handlar om tillgänglighet. Det finns termresurser vid SLU – begreppslistor med definitioner, en- och tvåspråkiga ordlistor etc. – som kan göras mer synliga och spridas bättre, till exempel genom att de publiceras i Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank.

Har du terminologiskt material som det vore intressant att sprida? Kontakta gärna språkkoordinatorn så får du hjälp med eventuell bearbetning och vidarebefordran till Rikstermbanken.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.