Internkommunikation på din enhet

Senast ändrad: 10 november 2023

Hur fungerar internkommunikationen på din egen enhet? Om du vill utveckla den kan du hitta några tips här.

Varför är internkommunikation viktig?

En väl fungerande internkommunikation leder till:

 • bättre resultat
 • motivation och vi-anda
 • förändringsförmåga
 • lättare att samarbeta
 • större enighet om mål
 • överblick för medarbetare
 • mindre ryktesspridning

Med enhetliga budskap internt och externt stärks vi som arbetsplats och samarbetspartner.

Olika typer av kommunikation

 • Operativ kommunikation (info som krävs för att utföra arbetet, vem gör vad, mötesagenda osv)
 • Nyhetskommunikation (vad händer i organisationen, lokalt och centralt)
 • Styrkommunikation (vart ska vi på lång sikt, strategier, policys, projektplaner, budget osv)
 • Kulturkommunikation (värderingar, etik, attityder, det som ”sitter i väggarna”)
 • Förändringskommunikation
 • Informell kommunikation

Olika typer av kanaler för kommunikation

 • Digitala kanaler – medarbetarwebben, mejl, sharepoint, chat, bloggar, osv
 • Skriftliga kanaler – affischer, protokoll, pm, tidskrifter, rapporter osv
 • Muntliga kanaler – möten, informationsträffar, konferenser, utbildning, videokonferenser, osv

Din målgrupp ska styra vilken kanal du väljer.

Fakta:

"Varje medarbetare och student har ett ansvar att söka information (som krävs för arbetet) och att kommunicera med kollegor och chefer om förhållanden som har betydelse för verksamheten."

"Varje person i chefsställning har ett ansvar för att den egna externa och interna kommunikationen fungerar i den egna verksamheten."

Citaten ovan är hämtade från SLU:s kommunikationspolicy