Regler och blanketter inom SLU:s forskarutbildning

Senast ändrad: 19 oktober 2021

Forskarutbildningen vid SLU styrs av SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå som beslutas av rektor. På den här sidan hittar du regler och riktlinjer, dokument och blanketter som används inom forskarutbildningen.

En enskild doktorand följer den version av riktlinjerna som gällde vid tidpunkten för antagning om inte doktoranden själv begär att få gå över till en nyare version. Observera att före 1 januari 2013 gällde fakultetsspecifika regler för de doktorander som antogs då.

Blanketter och checklistor som används inom SLU:s utbildning på forskarnivå hittar du längre ner på sidan. 

 

 Antagningsordning, riktlinjer, ämnen och examensmål 

 

Blanketterna nedan kan undertecknas elektroniskt med hjälp av EduSign. 

De som inte är anställda vid universitet eller högskola kan istället använda sitt svenska personnummer och EduID. 

Doktorandens egen registrering av aktiviteter som inte ingår i forskarutbildningen

Med hjälp av  en SLU-godkänd mall för beräkning av nettostudietid registrerar doktoranden kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen. Ladda ner en kopia av mallen och sätt på redigeringsläge.

Rekommenderad rutin för beräkning av nettostudietid

  1. Aktiviteter som ingår i forskarutbildningen anges i ISP.
  2. Doktoranden registrerar, med hjälp av en SLU-godkänd mall, kontinuerligt typ och omfattning av aktiviteter som inte ingår i utbildningen men som bedrivs parallellt med forskarutbildningen.
  3. Forskarutbildningsadministratör på institutionen eller motsvarande lämnar ut instruktioner, Ladokutdrag och blankett för Ladokrapport till huvudhandledaren i god tid före varje halvårsrapportering till Ladok.
  4. Huvudhandledaren och doktoranden går med hjälp av doktorandens egen registrering och annan relevant information om sjukfrånvaro etc. igenom hur mycket tid som är lagd på forskarutbildningen under det senaste halvåret, når konsensus och fyller i Ladokrapporten, varefter bägge skriver under den.
  5. Prefekten granskar och godkänner Ladokrapporten för registrering. Om huvudhandledaren och doktoranden inte når konsensus fattar prefekten beslut om nettostudietiden i deras ställe.
  6. Behörig Ladokadministratör registrerar Ladokrapporten.

Registrering av studieaktivitet och försörjningsform i Ladok

Den här blanketten används vid den uppföljning av studieaktivitet och försörjningsform för alla doktorander som görs en gång per termin. Informationen registreras i Ladok och skickas vidare till SCB. 

Formulär för registrering av studieaktivitet och försörjningsform för doktorander.

Kurser