Doktorandguiden: Kapitel 1 - I början av forskarutbildningen

Senast ändrad: 14 september 2023

Forskarutbildning är olik utbildning på lägre utbildningsnivåer. En forskarutbildning innebär att du under några år går kurser, får handledning och utbildning men också att du ägnar dig åt forskningsprojekt och i vissa fall även undervisning av studenter på grund- eller avancerad nivå eller annat arbete på institutionen. Vid SLU finns en digital introduktionskurs för doktorander som är till för att nya doktorander snabbt ska kunna skaffa sig en överblick av hur forskarutbildningen fungerar - klicka på den gröna knappen längre ner för att komma till kursen. Missa inte heller länkarna längst ner på den här sidan, där finns intressant och bra information.

Forskarutbildning - innehåll och omfattning

En forskarutbildning i Sverige har en nettostudietid på 4 år (för doktorsexamen) eller 2 år (för licentiatexamen), men din utbildningstid förlängs om du till exempel undervisar eller är föräldraledig.

Forskarutbildning vid SLU ger både vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper och träning i pedagogik och ledarskap. Det är en utbildning med kurser och diverse andra utbildningsmoment, men den liknar ändå i mångt och mycket ett arbete och den största delen av tiden ägnas åt forskningsarbete. Den forskarstuderande driver ett projekt, sitt avhandlingsarbete, med hjälp av två eller flera handledare. I början är doktoranden beroende av sina handledare, men efterhand som projektet framskrider är det doktoranden som blir den drivande kraften bakom projektet och handledarna får funktionen av rådgivare.

Du är en student

Det är viktigt att påminna sig själv om att forskarutbildningen är just en utbildning. Det kan vara lätt att glömma bort emellanåt, eftersom de flesta doktorander även är anställda. Men du är antagen till en utbildning, och du är här på SLU för att lära dig att forska. Man kan uttrycka det som att en doktorsexamen är ett ”körkort för forskning”, det vill säga din examen är inte slutet utan början på din fortsatta karriär. Du går en utbildning, och kommer att göra misstag (som du kan lära dig saker av), experiment kommer att misslyckas (det händer alla) och det är fullt naturligt att du inte vet hur allt fungerar från första stund. Våga fråga dina kollegor eller dina handledare om det är något du undrar över! Och kom ihåg att du inte är ensam, många (alla?) doktorander känner emellanåt tvivel och osäkerhet.

Hur fungerar livet på ett universitet?

En del doktorander som startar sin forskarutbildning har bra koll på hur ett svenskt universitet fungerar, men de flesta tycker nog att en hel del saker känns främmande. Kanske kommer du från ett annat land och är osäker på hur kulturen på en svensk institution fungerar, eller så kommer du från en bakgrund där universitetsstudier är ovanliga. Det kan vara bra att prata med en mer senior doktorandkollega vid institutionen om det är något speciellt du undrar över. Varje institution har dessutom en studierektor eller forskarutbildningsansvarig person som du kan ställa frågor till. 

Varje fakultet har en mejl-lista för doktorander

Varje fakultet har en mejllista till fakultetens doktorander. Se till att komma med på listan så snart som möjligt. Kontakta din fakultets studierektor eller handläggare på fakultetskansliet för att komma med. Är du till exempel industridoktorand, eller sandwich-doktorand? I så fall är det lika viktigt att du anmäler dig till fakultetens mejllista, annars kan du missa infomration om kurser och annan utbildningsrelaterad information. Via mejllistan kommer också en hel del information om sociala aktiviteter. 

Tips på saker att diskutera tillsammans med dina handledare: 

Vem bestämmer vad inom SLU:s forskarutbildning?

På SLU har rektor det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, men nästan allt ansvar är i praktiken överlämnat till fakulteterna via delegationsordningar. Det är på fakultetsnivå som beslut fattas om till exempel antagning av en ny doktorand, byte av handledare, och disputation.

Alla doktorander tillhör en institution, även de som inte är anställda på SLU. Institutionens chef, prefekten, har ansvar för utbildningen för alla institutionens doktorander. Prefekten har även ansvar för doktorandens arbetsmiljö, om doktoranden inte är anställd på annat universitet eller företag. 

I denna presentation kan du se hur SLU:s forskarutbildning är organiserad och vilka organ som beslutar om vad.

Information för utländska doktorander

 • Personalavdelningen på SLU har publicerat information om att leva i Sverige och jobba på SLU. Här hittar du tips och information som är användbar både före och efter att du flyttat till Sverige: Living and working in Sweden.

Internationella informationskanaler:

Om du skulle vilja läsa mer om Sverige och svenskarna så har Svenska institutet en officiell webbsida med en hel del intressant  (och förvånande?) information: 

Nedan finns även en länk till en publikation som sammanställts med tips och råd för utländska doktorander och gästforskare: 

Sveriges förenade studentkårers doktorandkommittée har sammanställt en nationell doktorandhandbok med information om hur forskarutbildning fungerar generellt i Sverige. 
Mejllistor. Varje fakultet har en mejllista till fakultetens doktorander. Se till att komma med på listan så snart som möjligt. Kontakta din fakultets studierektor eller handläggare på fakultetskansliet för att komma med. Är du till exempel industridoktorand, eller sandwich-doktorand? I så fall är det lika viktigt att du anmäler dig till fakultetens mejllista, annars kan du missa infomration om kurser och annan utbildningsrelaterad information. Via mejllistan kommer också en hel del information om sociala aktiviteter. 

Information från fakulteterna

Vilken slags introduktion kan jag förvänta mig?

Som nyantagen doktorand ska du få en introduktion till utbildningen och till SLU. Här kan du läsa om hur din introduktion kan gå till. 

SLU har även en digital introduktionskurs för doktorander. 

Ta reda på vem som är din institutions studierektor eller kontaktperson för forskarutbildning - det är bra att känna till! 

Medarbetarwebbens sidor om forskarutbildning

På SLU:s medarbetarwebb finns mycket information om regler och rutiner som gäller din forskarutbildning. 

Utgångspunkten är Utbildning på forskarnivå . Där finns information om:

 • Rekrytering och antagning – hur går antagningsprocessen till?
 • Utbildningens innehåll – kurser, planering och uppföljning.
 • Avhandling och disputation – vad gäller för att kunna disputera? Vad krävs av en avhandling?
 • Examen – vilken examen får jag?
 • Riktlinjer och blanketter – här finns regler, riktlinjer, blanketter och checklistor som används inom forskarutbildningen samlade.
 • Kontakt – innehåller kontaktuppgifter till olika organ och personer som kan svara på dina frågor om forskarutbildning på SLU.

Passa på att titta runt på medarbetarwebben när du får några minuter över, där finns mycket intressant läsning.

Företagsdoktorander

Vissa doktorander får sin utbildning finansierad av ett privat företag, och gör då sin forskarutbildning inom ett samarbete mellan företaget och SLU. Sådana doktorander kallas företagsdoktorander, industridoktorander eller samverkansdoktorander – alla dessa begrepp betyder samma sak. Att vara företagsdoktorand innebär ofta att du som anställd på ett företag får chansen till en forskarutbildning inom ramen för din tjänst.

Det är viktigt att du som företagsdoktorand får samma introduktion till utbildningen som andra doktorander vid institutionen. Se även till att du så snart som möjligt kommer med på fakultetens mejllista för doktorander så att du får information om kurser och andra aktiviteter. Kontakta din fakultets studierektor för forskarutbildning om du inte är med på mejllistan.  

Licentiatexamen

Det finns två olika examina på forskarnivå, doktorsexamen (som motsvarar 4 års heltidsstudier) och licentiatexamen (som motsvarar 2 års heltidsstudier). Licentiatexamen kan antingen användas som ett delsteg mot en doktorsexamen eller vara en självständig examen. En licentiatexamen kan vara en bra kompromiss om du av någon anledning inte vill gå en (minst) 4-årig utbildning.

Det muntliga försvaret av en licentiatavhandling kallas licentiatseminarium och motsvarar doktorsexamens disputation. Vid ett licentiatseminarium finns ingen opponent, men en betygsnämnd bedömer avhandlingen och det muntliga försvaret.

Vem kan svara på mina frågor?

 • Dina handledare
 • Institutionens studierektor/kontaktperson med ansvar för forskarutbildning
 • Institutionens doktorandrepresentant
 • Fakultetens studierektor(er) för forskarutbildning
 • Fakultetskansliets handläggare för forskarutbildningsfrågor
 • Doktorandombudsmannen (DO)
 • Doktorandråden och SLUSS-DN

Att anta en ny doktorand