Doktorandguiden: Kapitel 3 - Forskarutbildningens förutsättningar

Senast ändrad: 14 september 2023

Forskarutbildningen är en individuell utbildning. Det betyder att även om examensmålen är desamma för alla doktorander så är vägen till dessa mål olika för olika individer.

Vilken väg du tar för att nå examensmålen beror på vilka bakgrundskunskaper du har inom ett visst område, vilket ditt avhandlingsprojekt är och i viss mån även hur du vill att din framtida karriär ska se ut. Det går till exempel att styra vilka kurser du tar med tanke på hur dina karriärplaner ser ut. Kanske är det bra för dig att ta en kurs i projektledning, eller en extra kurs i pedagogik.

Du och din handledare planerar din utbildning med hjälp av din individuella studieplan (ISP). Men, det är viktigt att påminna sig om att planer är just planer, och de kan ändras. Det är viktigt att kunna ställa om och ha reservplaner att ta till om det kniper.

Och kom ihåg att även om det är en individuell utbildning så betyder det inte att du är ensam. Det finns alltid någon att kontakta om du behöver råd eller hjälp.

Dokumenten som sätter ramarna för din utbildning

Det finns en rad dokument som är till för att du ska få en rättssäker utbildning. Alla dokument som beskrivs nedan hittar du på sidan ”Riktlinjer och blanketter”på SLU:s medarbetarwebbs forskarutbildningssidor.

I högskoleförordningen finns examensmål angivna för utbildning på forskarnivå. Dessa mål är väldigt generella, och behöver formuleras till individuella lärandemål för att kännas relevanta för dig. 

Din individuella studieplan (ISP) är ett viktigt dokument som är till för att planera din utbildning. Här finns även åtaganden beskrivna - som både SLU, du och din handledare lovar att genomföra under det kommande året. 

SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå och antagningsordningen för utbildning på forskarnivå är båda viktiga dokument för forskarutbildningen. 

Du är antagen till ett forskarutbildningsämne och detta ämne har en allmän studieplan. Där kan det finnas krav som din utbildning ska uppfylla.

Om examensmål i utbildningen

Högskoleförordningen beskriver examensmål för doktorsexamen samt examensmål för licentiatexamen som måste uppfyllas för att examen ska kunna utfärdas. Examensmålen beskriver kunskaper och färdigheter som doktoranden ska ha uppnått vid examen.

Vägen mot målen, dvs. utbildningens innehåll och utformning, kan skilja mellan doktorander beroende på bl. a. doktorandens förkunskaper och avhandlingsarbetets karaktär. Handledare och doktorand ska forma en gemensam förståelse av vad examensmålen innebär för just dem, dvs. formulera individuella lärandemål för utbildningen. Varje planering och uppföljning ska innehålla en diskussion av doktorandens nuvarande kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen.

Här finns examensmål, forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner. 

Vägledning för formulering av individuella lärandemål för att nå examensmål

Individuell studieplan (ISP)

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP). På SLU används ISP-portalen för att skapa och arbeta med de individuella studieplanerna. 

Här kan du läsa mer om ISP och ISP-portalen. 

 

Planering och uppföljning av forskarutbildningen

På medarbetarwebben finns information om hur processen ser ut för planering och uppföljning av din forskarutbildning. Där kan du även läsa om obligatoriska uppföljningssteg, examensmål och individuella lärandemål. 

Planering och  uppföljning av forskarutbildningen.

Forskarskolor

Alla typer av SLU-forskarskolor har samma övergripande mål – att skapa ett större tvärinstitutionellt utbildningssammanhang med ett stort och varierat utbud av utbildningsaktiviteter på ett sätt som kan vara svårt att prioritera eller finansiera för en enskild institution eller forskargrupp.

En forskarskola vid SLU är en organisationsform som inte behöver följa den ordinarie institutions- och fakultetsstrukturen. Den är vanligen tematiskt definierad, och erbjuder utbildningsaktiviteter i form av kurser och övriga utbildningsaktiviteter dvs .seminarier, workshops, nätverksträffar, studiebesök etc. som är relevanta och värdefulla för doktorander från flera institutioner och fakulteter. 

Vanligen finns det en kärngrupp av doktorander vars avhandlingsarbeten passar väl in i forskarskolans tema och som har nytta av de flesta aktiviteterna. Andra doktorander däremot kan föredra aktiviteter från flera olika forskarskolor

Doktorandkurser

Under din utbildningstid kommer du att delta i ett antal doktorandkurser. Kom ihåg att du även kan delta i kurser vid andra universitet. 

Här finns information om SLU:s doktorandkurser och vilka krav som finns på de kurser som ska ingå i din examen.