Doktorandguiden: Kapitel 4 - Handledning och handledarpolicy

Senast ändrad: 14 september 2023

Relationen mellan doktoranden och handledargruppen är viktig för att skapa goda förutsättningar för utbildningen. Längst ner på sidan finns länkar till några dokument som kan vara bra när man tillsammans diskuterar samarbetsformer och förväntningar.

Som doktorand ska du ha minst två handledare, varav en är huvudhandledare.  Du har rätt till handledning under utbildningen såvida inte rektor har dragit in rätten till handledning och andra resurser enligt höskoleförordningens 6:e kapitel (paragraf 30). Om du begär det ska du få byta handledare.

Fakultetsnämnden beslutar om byte av handledare. Ansökan kan antingen göras av enskild doktorand eller av doktorand och handledare tillsammans.

Enligt högskoleförordningen så får SLU bara anta så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. 

Outtalade förväntningar kan skapa onödig stress

Vid starten av ett nytt doktorandprojekt så har både den nyblivna doktoranden och handledargruppen sina egna förväntningar på utbildningen och forskningsprojektet. Det kan vara klokt att tala om dessa förväntningar redan från början för att öppna upp för en bra dialog och ett bra diskussionsklimat. Det finns vägledningar som kan användas om ni vill ha stöd i dessa diskussioner (se under rubriken "Länkar" längst ner på denna sida).

Outtalade förväntningar och oklara krav kan skapa stress. En forskarutbildning innehåller delar som kan vara svåra att förutse eller planera för, så därför är det bra att diskutera detta öppet för att minska risken för att du som doktorand ensam tar på dig för mycket ansvar och tror att du alltid måste lösa alla problem själv utan att ta hjälp av kollegor eller handledargruppen.

En mer erfaren forskare vet till exempel av erfarenhet att det är vanligt att laborativa experiment misslyckas ibland, och blir inte förvånad om vissa delar måste justeras innan allt fungerar som det ska. Men för en nybliven doktorand kan ett misslyckat experiment bli till ett personligt misslyckande om inga seniora förebilder förklarar att det är så forskning fungerar, och att en del av utbildningen är att tillåtas göra misstag för att lära sig hantverket forskning.