Canvas - Systemflöden

Senast ändrad: 04 mars 2024

Hur Canvas kopplar ihop med andra utbildningssystem.

Konton överförs för ny personal.

Ladok

För detaljer se längre ner på sidan.

 • Kurstillfällen, studenter och studentdeltagande överförs löpande från Ladok. 6 månader innan kursstart hämtas även Ladok kursteam.
 • Resultat kan överföras till Ladok i form av betyg och resultatnoteringar. 

Ouriginal

 • Inlämningar kan skickas för plagiatkontroll. Efter kontroll visas resultat i Canvas.

Kaltura (Media Gallery i Canvas)

 • Video, ljud och bilder laddas upp via My Media och publiceras i Media Gallery eller bäddas in direkt på en sida i Canvas.

 

Kopplingen mellan Ladok och Canvas

Den täta kopplingen mellan Ladok och Canvas påverkar i stor grad vår användning av Canvas.

Funktioner utvecklas och läggs till och det är därför viktigt att ta del av informatioen nedan som beskriver nuvarande funktion.

 • ”Tidig åtkomst” är aktiverat som standard, dvs. studenter överförs till kursrum i Canvas då de antas på kurstillfället. Antagna studenter tas sedan bort från kursrummet 14 dagar efter kursstart men med verktyget för Tidig åtkomst kan antagna studenter tas bort omedelbart eller vid annan önskad tidpunkt, se länk nedan.

 • När en student antas på ett kurstillfälle får den läsrollen ”Ej registrerad” i kursrummet med begränsade rättigheter och studenterna visas i deltagarlistan (Personer) med rollen ”Oberverar: ingen”.
 • Studenters deltagande i kursrum ska inte ändras manuellt på kurser som är överförda från Ladok, det hanteras automatiskt via kopplingen till Ladok.

 • Studenters tillgång till ett kursrum i Canvas styrs fortfarande av då kursrummet publiceras. Innan ett kursrum publiceras syns det inte för några studenter oavsett vilken roll de har.

 • Veckan innan periodstart kommer ett anslag visas i Canvas som påminner studenter med rollen ”Ej registrerad” att registrera sig i Ladok.

 • Möjlighet finns att aktivera samläsning så flera kurstillfällen använder sig av samma kursrum i Canvas. Tips – kontrollera att datum för borttagning av antagna studenter är samma för samtliga kurser som samläses. Det utförs av verksamma i kursrummet med hjälp av en guide, se länk nedan.

 • Om en student blir avstängd kommer studenten att inaktiveras i Canvas under perioden för avstängningen.

 • Kursrum i Canvas skapas automatiskt ca ett år innan kursstart.

 • Kursrummen får namn, kurskod och tillfälleskod automatiskt från Ladok. Ändra inte dessa värden då de hanteras av integrationen.

 • När det är 6 månader eller mindre kvar till kursstart överförs tre olika roller till kursrummet i Canvas från Ladok (fr.o.m 220601) – kursledare, examinator och kursadministratör. Det innebär att 6 månader innan kursstart kommer du att se kursen i Canvas under förutsättning att du finns noterad för någon av dessa roller i Ladok.

 • Önskar du tillgång till ett kursrum tidigare än 6 månader innan kursstart kan du kontakta IT-stöd för manuell hantering.

 • När överföringen av rollerna har gjorts kan lärare/kursadministratör lägga till fler deltagare i kursrummet om det finns behov av det.

 • Om en uppgift ändras i Ladok kommer den nya uppgiften att överföras till Canvas, t.ex. en ny kursansvarig, fram till kursstart. En tidigare överförd uppgift kommer ligga kvar i Canvas men kan vid behov tas bort manuellt.

Guide om Tidig åtkomst och Samläsning (pdf)

Rapportera resultat från Canvas till Ladok

Varje kursrum i Canvas kommer snart ha ett nytt menyalternativ - Resultat till Ladok. Via Resultat till Ladok kan resultat överföras från uppgifter i Canvas till betyg och/eller resultatnoteringar för en modul i Ladok.

Menyn syns inte för studenter utan syns enbart för lärare och administratörer i Canvas.

 • Läraren eller administratören i Canvas måste ha behörighet och rapporteringsrättigheter för den aktuella kursen i Ladok.
 • En uppgift i Canvas matchas i verktyget med en modul/resultatnotering i Ladok för överföring av betyg/resultatnotering.
 • Vid överföring av betyg bör omdömesschemat för uppgiften i Canvas matcha betygsskalan för aktuell modul i Ladok för en mer automatisk rapportering, t.ex. 5-U. Läs mer om omdömesschema i Canvas.
 • Vid överföring av resultatnotering så styr typen av resultatnotering i Ladok vilken uppgift som kan väljas, t.ex. Skrivningspoäng i Ladok kan matchas mot en uppgift i Canvas av typen poäng. Se mer i tabellen nedan under Mer om resultatnoteringar.
 • Vid överföring så väljs vilken status resultaten ska få i Ladok, Utkast eller Klarmarkerade. All attestering av resultat görs i Ladok. Om status Klarmarkerad väljs så behöver ett examinationsdatum anges samt att kursens examinatorer kommer mail-aviseras.
 • Det är helt frivilligt att använda verktyget. Vill ni fortsätta att rapportera resultat direkt i Ladok går det fortfarande bra.

Mer om resultatnoteringar

Resultatnoteringar kan beskrivas som anteckningar som fungerar som stöd vid betygssättning. De kan exempelvis avse skrivningspoäng, inlämning av mindre uppgifter eller deltagande vid seminarier eller laborationer.

Verktyget Resultat till Ladok, som är utvecklat av Sunet, hade till en början enbart funktionen att överföra betyg men efter önskemål från flera lärosäten så utökades funktionaliteten till att även kunna överföra resultatnoteringar.

För att kunna använda resultatnoteringar måste de skapas i Ladok innan det går att göra en överföring från Canvas.

Tabell över hur olika typer av resultatnoteringar i Ladok kan matchas mot uppgifter i Canvas.

Ladok

Canvas

Skrivningspoäng
(får bara finnas en per modul)

Poäng på uppgift i Canvas

Numerisk

Poäng på uppgift i Canvas

Checkbox

Statusen Färdig/Ännu inte färdig på Canvas-uppgiften

Fritext

Bokstavsbetyget på en uppgift eller fältet Anteckningar från Canvas omdömesbok

Datum

Datumet då studenten blev bedömd i Canvas

Mer om betyg

I de fallen en given uppgift i Canvas inte motsvarar hela betyget för en modul i Ladok så kan följande steg tillämpas.

Skapa en ”extra” uppgift i Canvas av typen ”ingen inlämning” vilket innebär att studenterna inte ska göra något. I denna extra uppgift kan det sammanvägda resultatet av fler olika moment noteras och uppgiften kan därefter användas för att rapportera betyget till Ladok.

Använd med fördel funktionen Uppgiftsgrupper i Canvas för att organisera hur uppgifter i Canvas hänger ihop. Då kan filter användas i Canvas Omdömen för att skapa en överblick över hur flera olika moment kan överföras till det sammanvägda resultatet (extra uppgiften). Omdömen i Canvas kan även exporteras till Excel för beräkningar av det sammanvägda resultatet och sedan importeras tillbaka.

Guider

Rapportera betyg

Rapportera betyg och/eller resultatnotering

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

 • Support.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.