Examensarbete

Senast ändrad: 04 september 2020

Examensarbete (eller självständigt arbete) är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten göras (veterinärprogrammet undantaget).

Examensarbeten vid SLU ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning. På vissa sätt skiljer sig dock examensarbeten från andra kurser, vilket beskrivs här och i relaterade dokument.

Gemensamma riktlinjer för examensarbeten finns i utbildningshandboken, kapitel 9 Självständigt arbete (examensarbete).

Längre ned finns länkar till bland annat registreringsblanketter och mall för arbetsplan. Det finns även mer information för respektive fakultet:

Föreslå ämnen för examensarbeten

Som lärare kan du föreslå ämnen för examensarbeten, meddela gärna SLU Karriär: slukarriar@slu.se.

Skriva och publicera

På bibliotekets webbsidor finns det generell information och vägledning för studenternas skrivande (se länkar).

Alla exa­mens­arbeten (självständiga arbeten) ska plagiatgranskas (Urkund) innan de god­känns och därefter publiceras i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten (Epsilon). Studentarbeten som publiceras i Epsilon arkiveras elektroniskt från och med läsåret 2018/19.

Fakta:

Terminologi: Examensarbete eller självständigt arbete?

Vid SLU används någon av benämningarna självständigt arbete eller examensarbete med översättningen independent project eller degree project. Begreppet Master’s thesis kan användas för examensarbeten (självständiga arbeten) på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng. Kandidatarbeten (G2E) ligger på grundnivå och masterarbeten (A2E) på avancerad nivå.


Kontaktinformation
Sidansvarig: johan.toren@slu.se