Idis

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Idis är SLU:s identitet- och informationssystem. Det är universitetets katalog över anställda, verksamma samt studenter. Idis kontrollerar också vilka personer vid SLU som har tillgång till vissa resurser. I Idis administreras även hur universitetets organisation presenteras, vilket utgör grund för många andra system.

Information om dig

Information från Idis visas bland annat i webbens sök SLU-anställd.  
Följande informtion om dig kan redigeras i Idis:

 • Sökbart namn
 • Telefonnummer - finns utrymme för flera telefonnummer.
 • Alternativ e-post
 • Foto

Du kan själv se de uppgifter som finns lagrade om dig i Idis.

Om du tycker att någon information är fel eller behöver uppdateras görs det av den som är katalogansvarig på din avdelning.

Vem är katalogansvarig?

För att ta reda på vem som har katalogrollen hos er gör du så här:

 1. Öppna Idis.
 2. Klicka på Min profil i vänsterkolumnen
 3. Välj sen Organisationsuppgifter, så ser du där vem som är katalogansvarig hos dig

Rollhantering

Rollhanteringen innehåller bla roller och uppdrag så som prefekt, fackombud, administrativa roller och doktorander. Syftet med rollhanteringen är att det ska bli tydligare och lättare att se vem som har vilken roll på olika organisatoriska enheter.

För många av rollerna finns distributionslistor (epost-listor) skapade. Dessa hålls automatiskt aktuella och kan nås via adressboken i Outlook. Sök efter Roll_.

Administratör, ansvariga och godkännare

För att rollhanteringen ska fungera finns tre olika funktioner.

Rolladministratör

Rolladministratörens uppgift är att sköta den praktiska hanteringen av rollinnehavet för de roller den är rolladministratör för. De kan tilldela rollinnehav till basroller och sätta igång beslutarflöden för beslutsroller.

Rolladministratörer är oftast katalogansvariga men kan även vara andra personer eller funktinoer.

Manual för rolladministratörer.

Rollansvarig

Rollansvariga har övergripande ansvar för rollen, men inte för att rollen blir populerad med rollinnehavare, det ansvaret ligger på rolladministratörer och ansvariga chefer.

Har samma behörighet som rolladministatörer, kan söka, redigera, lägga till och inaktivera rollinnehav för de roller man är ansvarig för. Om en rollansvarig gör en rolltilldelningar för en beslutarroll krävs inte något beslut, utan rollen tilldelas på en gång. När detta görs kommer en röd text i aktuell vy för att uppmärksamma rollansvarig på att inget beslut kommer göras för rollinnehavet.

Manual - se den för rolladministratörer.

Rollgodkännare

Godkännarens uppgift är att godkänna eller avslå ärenden som handlar om nya rollinnehavare. För att rollgodkännaren ska veta att den har ärenden att hanteras skickas ett mejl från Idis.

Manual för rollgodkännare

Olika typer av roller

Basroll

För de så kallade basrollerna krävs inte något belsut, utan en rolladminsitratör kan tilldela rollen efter uppmaning från rollinnehavaren eller personens chef. Exempel på roller:

 • Doktorand
 • Undervisande personal

Beslutsroller

Andra roller kräver ett eller två belut innan rollinnehavaren faktiskt har rollen. Exempel på roller:

 • Administrativa roller (2 beslut)
 • Avdelningschef inom universitetsadministrationen (1 beslut)
 • Prefekt (2 beslut)
 • NyA basanvändare (2 beslut)

Importerade roller

Den tredje typ av roll som finns är när information hämtas från ett eller flera system för att tilldela rollinnehav. Exempel på roller:

 • Doktorand
 • Personalspecialist
 • Lönespecialist

Gästkonton

Dessa konton är tänkta att användas av personer som för en kort tid besöker SLU (t.ex. gästföreläsare, konferensdeltagare) och är i behov av att logga in på en SLU-dator i undervisningssalarna. Konton lämnas ut av Service Center eller via lokal katalogansvarig.

Personer med egen dator ska även i fortsättningen använda gästkonto på wifi Slu-guest.

Mail till fakultet, institution eller motsvarande

I den globala adresslistan i Outlook finns Idis-genererade adresslistor till fakulteter, institutioner samt administrativa avdelningar. Sök i adresslistan på poster som börjar med Org_

 

Pågående utveckling

SLU-identiteter

Anställd

Alla anställda måste finnas registrerade i Primula, för att automatiskt föras över till Idis, och där etableras en SLU-identitet Anställd.

Verksam

Verksamma registreras via Idis, kopplas till en organisationsenhet, och en SLU-identitet Verksam etableras i Idis.

Till verksam räknas person som ej uppbär lön från universitetet och har en aktiv och tydlig koppling till en institution. Prefekt, eller chef för organisatorisk enhet, vid aktuell institution är ansvarig för vem som tillhör kategorin Verksam.

Till verksam räknas person som ej uppbär lön från universitetet och har en aktiv och tydlig koppling till en institution/motsvarande. Prefekt vid aktuell institution, eller motsvarande chef för organisatorisk enhet, är ansvarig för vem som tillhör kategorin Verksam.

Exempel på Verksam kan vara forskare, forskarstuderande, stipendiat, gästlärare och aktiv emerita/emeritus mm.

Student

Studenter som är antagna och sedan registrerade på en kurs i Ladok får en SLU-identitet Student i Idis. Studentidentiteter och dess resurser hanteras av IT-stöd.

En exjobbare som är registrerade på en exjobbskurs defineras som student i Idis. Är studenten inte antagen i SLU:s Ladok, utan vid ett annat universitet, kan studentkonto beställas av IT-stöd.


Kontaktinformation

Felanmälan

IT-stöd helpdesk 018-67 6600

Förvaltningsledare

Mikaela Jacobson
Systemutvecklare vid IT-avdelningen; IT-Utveckling
Telefon: +46907868129, +46725173109
E-post: mikaela.jacobson@slu.se