Systemförvaltning

Senast ändrad: 06 februari 2024

Systemförvaltning innebär att Mjukvaruutveckling och förvaltning åtar sig att löpande underhålla ett system så att det förblir ett bra stöd vartefter verksamheten eller den tekniska omvärlden förändras. Det innebär att vi tillsammans med verksamheten som systemet stödjer upprätthåller en djupare teknisk och verksamhetsmässig kompetens, samt kontinuerlig kontakt kring systemet.

Sektionen för Mjukvaruutveckling och förvaltning förvaltar idag många system för systemägare över hela SLU. Dessa är bland annat egenutvecklade, inköpta, inflyttade, och externa system i olika storlekar och omfattningar. Utöver systemförvaltning kan Mjukvaruutveckling och förvaltning även hjälpa till med förvaltning av integrationer mellan system.

Genom att överlåta förvaltningen av ett system till Mjukvaruutveckling och förvaltning lägger du systemet i en organisation där förvaltaren av systemet verkar i en miljö präglad av ständigt utbyte med andra systemförvaltare. Erfarenheter tas tillvara och kommer fler förvaltningar till nytta. Vi strävar efter att minimera personberoende i våra förvaltningar genom högre bemanning i system som kräver det, kunskapsspridning och god dokumentation.

Många systemförvaltningar kräver inte en heltid och därför kan det vara en fördel även ur resursplaneringshänseende att lägga systemförvaltningen hos Mjukvaruutveckling och förvaltning istället för att rekrytera en person som ska arbeta med systemet.

Det är vanligt att förvaltning planeras på längre sikt. Regelbundna avstämningar, åtgärdslistor, kontaktpersoner och beslutsvägar upprättas. Idag samlar några av våra systemägare flera av sina system i ett och samma förvaltningsobjekt med en utsedd förvaltningsledare och förvaltningsresurser.

Förvaltning beaktar ofta kort- och långsiktiga åtgärder och några exempel visas nedan.

Kortsiktig systemförvaltning

Exempel på uppgifter som kan ingå i en daglig eller regelbunden systemförvaltning:

 • Felrättningar och mindre anpassningar.
 • Behörighetshantering.
 • Datahantering.
 • Kontroll av system efter att driftsåtgärder vidtagits.
 • Beställningar till IT-avdelningens driftorganisation och ansvar för icke-funktionella krav som till exempel hårdvaruspecifikation.
 • Information till verksamheten om driftstörningar.
 • Information till systemförvaltare för beroende system om driftstörningar.

Långsiktig systemförvaltning

Exempel på uppgifter som kan ingå i den långsiktiga systemförvaltningen:

 • Upprättande och underhåll av systemdokumentation kring systemet.
 • Övervakning av teknikutvecklingen och livscykelhantering för att förlänga systemets livslängd eller minska kostnaderna för drift och förvaltning.
 • Hantering av beroenden till andra system.
 • Kravhantering utifrån verksamhetens förändrade behov för att dessa ska kunna omsättas i utvecklingsprojekt för det aktuella systemet.
 • Versionshantering av kod, konfigurationer och körbara delar av systemet.
 • Upprättande och underhåll av lämplig utvecklings- och förvaltningsmiljö för systemet.

Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.