Licensansvar vid SLU

Senast ändrad: 29 augusti 2022

Licensansvaret vid SLU delas mellan flera olika roller och nivåer

 

Centralt Licensansvarig SLU

Centralt Licensansvarig SLU utses av IT-chefen och arbetar som handläggare inom licensverksamheten på uppdrag av IT-chefen.

Verksamheten har följande mål:

  • Effektivitet i administration av programvaror och licenser uppnås
  • Balans mellan enskildas önskemål och standardisering av verksamhetens licensbehov tillgodoses
  • Kostnadseffektiva avtal och licenser tecknas
  • Kontinuitet och långsiktighet uppnås i de licensavtal som tecknas
  • Samverkan med andra högskolor i licensfrågor sker
  • Öppenhet, tydlighet och trovärdighet mot leverantör uppnås
  • Stödja de lokalt licensansvariga och deras chefer i det ansvar dessa har att bedriva en legal licenshantering

Har du licensfrågor kan du kontakta aktuell person på följande funktionsadress:
licensansvarigSLU@slu.se

Rollen innehas för närvarande av Bryan Finn.

Övriga roller inom licenshantering

Observera att för närvarande är de övriga roller som beskrivs här inte föremål för ett ledningsbeslut utan denna beskrivning utgör en blandning av best praxis från övriga svenska lärosäten samt en beskrivning hur dessa frågor i realiteten behandlas på SLU.

Enskild SLU-medarbetare

Den enskilde SLU-medarbetaren har ett personligt ansvar för att kunna styrka att de program som han/hon använder har en giltig licens samt att program inte olovligen kopieras.

Lokalt licensansvariga

Lokalt licensansvariga på inst/enhet utses av prefekt eller motsvarande. Den lokalt licensansvarige är ansvarig för att den programvara som är installerad har giltiga licenser och är legal.

Inst/enhet kan teckna avtal med IT-enheten om att köpa IT-stöd av IT-enheten.
I detta IT- stöd ingår licenshanteringen.

Prefekt eller motsvarande

Det åvilar verksamhetsansvariga att tillse att en lokal licenssamordning finns inrättad och har möjligheter att utföra ett fullgott arbete.

Det åvilar verksamhetsansvariga att tillse att den lokalt licensansvarige utför sina åligganden. Ytterst är det den verksamhetsansvarige som är ansvarig för att institutionen/enheten är rätt licensierad.

 


Kontaktinformation