Systemutveckling

Senast ändrad: 17 januari 2024

Mjukvaruutvecklingssektionen kan hjälpa er med att skapa systemstöd för de verksamhetsprocesser ni har, stora eller små.

Genom att ta hjälp av IT-avdelningen i era systemutvecklingsprojekt utnyttjar ni den gemensamma erfarenheten på SLU. IT-avdelningen har idag förtroendet att arbeta med många forskare och institutioner med att stödja deras verksamhet med informationssystem. Många av de verksamhetsproblem vi jobbat med liknar varandra mellan olika forskningsområden och fortlöpande miljöanalys och våra systemutvecklingsprojekt tar alltid sin utgångspunkt i vad vi redan gjort.

Titta gärna i vår system showcase där vi presenterar ett urval av våra utvecklade system.

Med systemutveckling menar vi att vi bygger informationssystem från grunden, eller att vi anpassar befintliga eller inköpta system. Mjukvaruutvecklingssektionen utvecklar system som kan:

  • Stödja och underlätta hantering av en verksamhet, exempelvis kurshantering, personaladministration eller ledningsinformation.
  • Stödja vid datainsamlingen. Exempel är fältdatorer med skräddasydda applikationer, webbportaler för citizen science, dataloggning inom miljöanalysen, integrationer mot tekniska system i stall- och kliniska verksamheter.
  • Organisera er datahantering. Detta kan handla om lagring i övervakade filareor och databaser, systemintegrationer, automatiska överföringar, omvandlingar och beräkningar. Idag är stort fokus på tillgängliggörandet. Det kan variera allt från behörighetsstyrning till en mindre dedikerad grupp, till API:er för andra system och tjänster att konsumera, till nedladdningsportaler och webbtjänster för öppna data. Vår erfarenhet sträcker sig från att hjälpa den enskilda forskaren med att strukturera sin data till att hjälpa institutioner stå för nationella datavärdskap.
  • Presentera er data, resultat och information. Vi utvecklar avancerade webbplatser på såväl SLU:s egna webbar som externa, avsedda studenter, anställda eller allmänheten. Vi utvecklar beräkningsrika klienter för desktop samt mobila applikationer för Iphone och Android. Formella rapporter kan göras allt från periodiskt publicerade, till on-demand, till anpassningsbara via självbetjäningsportaler.
  • Ta nytta av vårt gemensamma arbete inom datasäkerhet och hjälper er i övrigt att uppfylla gällande regelverk och förordningar.

Kompetensområden för systemutveckling

I systemutveckling kan ingå flera olika kompetensområden. På Mjukvaruutvecklingssektionen har vi bland annat kompetens inom: 

Processmodellering
En nyckel till att få ett informationssystem att fungera är att man förstår den verksamhetsprocess med tillhörande informationsmodell, som systemet ska stödja. Vi kan hjälpa er. 
Kravinsamling och kravhantering
Vi hjälper er att definiera samt dokumentera användarnas och verksamhetens krav. 
Datamodellering
Vi beskriver tillsammans med er verksamhetssambanden i de data som ska hanteras av informationssystemet så att data läggs i databas eller annan lagring på ett sätt som gör det användbart för era syften. 
Databasdesign
Vi realiserar datamodellen i en databas som går att använda för era behov. 
Systemarkitektur
Utifrån de krav verksamheten har på informationssystemet kan vi bistå med att rita upp vilka olika komponenter och tjänster som krävs för att lösa behoven och hur dessa ska samverka med varandra. 
Användbarhetsdesign
Tillsammans med användare utgår vi ifrån behoven och designar en användbar lösning. Vi ser till att användargränssnittet är tillgänglighetsanpassat efter gällande riktlinjer och lagstiftning.
IT- och informationssäkerhet
Vi håller oss uppdaterad om SLU:s och omvärldens krav och rutiner på IT-säkerhet samt arbetar med riktighet, konfidentialitet och tillgänglighet i systemen. 
Programmering
I programmeringen realiserar vi kraven och arkitekturen i form av körbara delar av systemet som applikationer, webbplatser, tjänster och script. 
Test
Vi utformar och genomför funktionella tester av systemen och bistår er i att genomföra verksamhets- och acceptanstester.
Testledning
Vi hjälper till med att planera, leda och följa upp testarbete.

Vår arbetsmetod

En första kontakt tas för att diskutera era behov och/eller funderingar. Om ni kommer fram till att ni vill anlita oss, så blir det första steget att kartlägga de arbetsuppgifter som ni vill ha systemstöd för. 

Vid en viss omfattning är det vanligast att vi bedriver systemutvecklingen i projektform. Detta för att tillgängliggöra våra systemutvecklare, andra resurser på IT-avdelningen och minst lika viktigt era resurser för delaktighet i projektet.

Vi jobbar agilt i våra systemutvecklingsprojekt vilket gör att vi kan anpassa oss till ändrade förutsättningar. Detta medför även löpande delleveranser, tester och avstämningar tillsammans med er.

Mjukvaruutvecklingssektionen tar stöd av erfarna projektledare från IT-avdelningens Projektkontor som planerar, leder och organiserar enligt beprövade metoder så att projektens mål uppfylls i tid och till rätt kostnad.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.