Traditionell salstentamen SLU Umeå

Senast ändrad: 03 november 2023

Genomförande av traditionell salstentamen– steg för steg
(Obs! Gäller inte digital salstentamen i Inspera)

Syftet med denna genomgång – steg för steg – är att tydliggöra ramen kring ett tentamenstillfälle för att skapa en så smidig och rättssäker tentamenssituation som möjligt. Varje rubrik kan vecklas ut till en mer tydlig genomgång av genomförandet av ett tentamenstillfälle.

Arbetssättet för genomförande av tentamenstillfällen på SLU och Umeå Universitet är i grunden lika och vi arbetar för att arbetsflödet ska vara så lika mellan alla SLU:s orter som möjligt. För övergripande frågor som inte besvaras här finns TS SLU att nå via mejl: tentamen@slu.se

1. Lägg in beställning i Umeå Universitets TimeEdit Exam senast vid stoppdatum

Kontakta utbildningsadministratör eller motsvarande beställare för att lägga upp beställning i TE Exam. Använd gärna Bilaga inför tentamensbeställning och mejla till beställaren för att få med all information som behövs för en beställning. Finns ingen beställare på en institution, kontakta tentamen@slu.se med beställningsönskemålen.

Beställning med önskemål om datum och tid för genomförande av tentamen ska finnas inlagda och sparade i TimeEdit Exam senast vid stoppdatum:

15 maj: bokning av HT inklusive omtentamina i augusti. Bokningen anses klar innan midsommar.
15 november: bokning av VT inklusive sommarperioden. Bokningen anses klar i mitten av december.

Omtentamen/tentamen kan beställas senare än stoppdatum. Beställningen måste alltid finnas i TE Exam senast 20 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Obs!

  • Umeå Universitet kommer ej boka in externa tentamina under perioder med hög belastning.
  • Beställningen ska ha TRE alternativa datum! 
  • Inga gemensamma bokningar för generella omtentamenstillfällen genomförs av SLU. Varje beställning måste inkomma till Umeå Universitet per tentamen som önskas genomföras.

2. Bekräftelse på beställning

Är beställningen synlig på Umeå Universitets schemavisning för tentamenstillfällen är den bokad. Kontrollera sal, datum och tider. 

Eventuella ändringar i beställningen kommenteras av beställaren samt Tentamensservice Umeå Universitet direkt i fältet för Administratörsinformation i TE Exam. All kommunikation sker via detta fält.

3. Lägg upp aktivitetstillfället i Ladok

När datum och tid bekräftats i Umeå universitets schemavisning för tentamenstillfällen är det dags att lägga upp aktivitetstillfället i Ladok. Var noga med att lägga in rätt typ av tentamen, t.ex. om det är ordinarie tentamen eller omtentamen.

Obligatorisk anmälan till tentamina gäller för alla SLU:s studenter. Anmälan till aktivitetstillfället i Ladok ska stänga senast 10 vardagar innan själva tentamenstillfället. När tentamenstillfället har stängt får inga fler studenter läggas till.  

Om antalet anmälda studenter skiljer sig från det planerade antalet måste detta korrigeras av beställaren i TE Exam. Det rätta antalet studenter noteras i fältet för Administratörsinformation senast 7 arbetsdagar innan tentamenstillfället för att rätt antal ska faktureras. Observera att utökat antal studenter enbart kan ordnas i mån av plats. Om beställningen blir godkänd visas det nya antalet studenter i Umeå Universitets schemavisning för tentamenstillfällen.

4. Studenter med riktat pedagogiskt stöd

Om det finns studenter med riktat pedagogiskt stöd vid examination ska information om detta skickas in via beställningsformulär hjälpmedel vid Umeå Universitet senast 9 dagar innan tentamenstillfället.

Har studenterna dator som riktat pedagogiskt stöd ska minst ett USB-minne förberedas med ett WORD-dokument av tentamen och lämnas över tillsammans med utskrivna tentamina.

Bekräftelse på anmälan av riktat pedagogiskt stöd kommer sedan via mejl till den som skickat in anmälan. Studenterna hänvisas till samma sal som övriga studenter.

5. Anonymiseringskoder

Anonymiseringskoder ska användas vid salstentamen. Koden skrivs på kodbladet, Bilaga Mall_kodblad Umu, och fästes som första sida på varje tentamen.

6. Skriv ut entrélista, fyll i tentamensinformation och förbered materialet för överlämning

Skriv ut en entrélista med de studenter som anmält sig till aktivitetstillfället i Ladok, se Mall_entrelista SLU Umu.

Fyll i Mall_tentamensinformation SLU Umu. Tentamensinformationen skrivs ut i lika många exemplar som det finns bokade salar.

Bifoga dessa i en mapp/låda tillsammans med entrélista, rätt antal utskrivna tentamina + ett extra exemplar/sal, utskriven entrélista samt ev. hjälpmedel och USB-minne.

7. Inlämning av tentamensmaterial

Senast kl. 12.00 två vardagar före skrivdatum ska allt material lämnas till TS Umeå, Östra Paviljongen. 

8. Upphämtning av tentamensmaterial

De skrivna tentamina, övrigt inlämnat material samt kodlistor kan hämtas hos TS Umeå Universitet, Östra Paviljongen, tidigast 2 timmar efter skrivtidens slut.

Vid uthämtning av tentamen och/eller kodlista behöver du kunna visa giltig ID-handling för att bekräfta din identitet.


Kontaktinformation

Vid övergripande frågor gällande rutiner och riktlinjer vid salstentamen: Tentamensservice Uppsala: tentamen@slu.se, 018-67 29 00