Planera och genomföra kurs: kursledare

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Här finns checklistor för dig som är kursledare.

Har du samtidigt rollen som examinator - se även Examinator.

Sammanfattande checklista för kursledare

 • Litteraturlista för kursen finns tillgängligt senast 8 veckor innan kursstart.
 • Översiktligt schema finns tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart.
 • Studenterna erbjuds självregistrering eller registreras av kursansvarig institution i Ladok senast 3 vardagar efter kursstart.
 • Studenterna får en genomgång av kursens mål och betygskriterier i början av kursen.
 • Studenterna får en genomgång av tidigare kursutvärderingar (utfall och ev. åtgärder).
 • Studenterna informeras om hur kursutvärdering ska ske. En studentrepresentant utses.
 • Tentamen rättas och återlämnas senast 15 vardagar efter tentamenstillfället.
 • Studenterna får en genomgång av examinerade moment.
 • Studenternas resultat rapporteras i Ladok senast 3 vardagar efter det att samtliga kursfordringar bedömts godkända.
 • Sammanställning av kursutvärdering diskuteras tillsammans med studentrepresentant och publiceras på kurssidan.

 

Detaljerad checklista

Åtta till sex månader före kursperiod

Fyra till två månader före kursperiod

Från två månader före kursperiod

Under och efter kursperiod

Åtta till sex månader före kursperiod

Tillgänglig tid i ramschema

Kolla upp start- respektive slutdatum, samt dagar som ej går att schemalägga och lämplig tentamensdag m.m. Information om fastställda terminstider, periodgränser, undervisningsfria dagar samt gemensamma aktiviteter som ska anges i kursschema finns på Terminstider. OBS! Kolla speciellt på ortsspecifika uppgifter.

Kursinnehåll, lärandemål och betygskriterier

Kolla aktuell kursplan och gränssnitt mot andra kurser.

 • Erfarenheter från tidigare kurs? Gå igenom föregående års kursvärdering. Vad fungerade bra, mindre bra? Vad behöver ändras?
 • Gå igenom kursens lärandemål och betygskriterier för att överväga eventuella förändringar av kursupplägget.
 • Jämför aktuell kursplan med andra närliggande kurser. Hur uppnås önskvärd progression, hur undviks överlappning etc.?
 • Vilka generella kompetenser finns med i kursen? Kontakta programstudierektor/-er och/eller utbildnings­ledare och diskutera om detta behöver tydliggöras. 

Pedagogisk metod

Pedagogisk metod behöver anpassas till kursinnehåll, studenternas bakgrund och mognad. Behövs variation i metoder? Kontakta utbildningsledare, enheten för pedagogisk utveckling, EPU, vid avdelningen för lärande och digitalisering, för diskussion om pedagogiska metoder och vilka resurser som behövs som stöd under kursens gång. OBS! Ändrade examinationsformer kräver ändring av kursplan

Översikts­schema, kursbudget samt medverkande lärare

Översiktsschema behövs för planering och kursbudget. Specificera uppdraget samt gör klart ekonomiska och praktiska villkor för dem som ska medverka i kursen.

Lokalbokning

Önskemål om kursbokningar måste vara inne i god tid med ungefärligt uppskattat antal kursdeltagare. Boka lokaler | Medarbetarwebben (slu.se)

Uppsala/Umeå:
 • Senast 15 maj för höstterminen
 • Senast 15 november för vårterminen
Alnarp:
 • Senast 15 maj för läsperiod 1
 • Senast 15 augusti för läsperiod 2
 • Senast 15 november för läsperiod 3
 • Senast 15 januari för läsperiod 4

Lokaler som finns i det gemensamma bokningssystemet kan sedan kontrolleras med schemasökning (se lokalbokningens webbsida). Inom VHC kan du lämna dina lokalbehov till utbildningsadministratörerna inom utbildningsservice. Inom NJ-fakulteten bokar du vissa speciallokaler (laborations- och ritsalar) direkt hos ansvarig enhet.

Fyra till två månader före kursperiod

Kurssidor på webben

Be IT-stöd om tillgänglighet för kursen i Slunik. Be också IT-stöd om en kursrum i Canvas om det behövs som komplement till kurssidan. Lägg in kursteam, litteraturlista, schema och betygskriterier vid rätt tidpunkt (se nedan). Man kan skapa länkar i Canvas till kurssidan i Slunik, så att informationen finns på båda ställena. Ordna vid behov strukturen på båda ställena med arkiv för litteratur etc.

Litteraturlista

Val av obligatorisk och kompletterande litteratur för kursen diskuteras i huvudsak med examinator, men också med föreläsare etc. som medverkar under kursen. Kontrollera tillgänglighet för litteratur, webbsidor m.m. Lägg upp litteraturlista på kurssidan i Slunik senast 8 veckor före kursstart. Man kan skapa en länk i Canvas till kurssidan där litteraturlistan visas. Skicka samtidigt litteraturlistan till SLU-biblioteket.

Lägg eventuellt in en del av litteraturen på kurssidan i Slunik eller i Canvasrummet. Var tydlig mot studenterna var informationen läggs (gäller även under kursperioden). Tänk på att:

 • Slunik – öppet för alla
 • Canvas – öppet endast för deltagarna i Canvasrummet

Schema fortsättning

Boka in föreläsare, lärare för laborationer, övningar, exkursioner, studiebesök etc. Diskutera ordentligt med inbokade föreläsare/lärare både kursinnehåll i stort (dvs. momentets del av kursen) och också kursens innehåll i förhållande till andra kurser (dvs. progression och eventuella parallella kurser m.m.). Besluta och motivera obligatoriska moment i kursen – inom kursplanens ram.

Från två månader före kursperiod

Schema fortsättning

Fortsätt boka in föreläsare, lärare för laborationer, övningar, exkursioner, studiebesök etc. Kontrollera lokalbokningarna. Lägg schema på kurssidan i Slunik senast 4 veckor före kursstart. Man kan skapa en länk i Canvas till kurssidan där schemat visas. Skicka schema för kännedom till medverkande lärare/föreläsare.

Kontakt med studenter

Beroende på vilka studenter som sökt och antagits till kursen (programstudenter, fristående studenter, utbytes- och stipendistudenter) kan kursledaren behöva kontrollera att alla kursdeltagarna har fått information om kursen och eventuellt skicka ett separat mail med information.

Studenternas e-postadresser nås via Slunik eller Ladok. Utbildningsadministratörerna inom utbildningscentrum i Alnarp och utbildningsservice i VHC kan ordna mailadresser till de antagna studenterna åt berörda kursledare.

Här kan du kan även få fram sändlistor till programstudenter.

Examinationer, uppgifter och övningar samt ersättningsuppgifter

Besluta om examinationsuppgifter – inom kursplanens ram. Skriv/uppdatera instruktioner för prov, övningar, inlämningsuppgifter m.m. Redovisning kan ske i Canvas i form av en "uppgift" (eller flera). Uppgiften kan vara t.ex. en inlämning, ett webbprov eller ett diskussionsforum. Det går att ge ett omdöme till studenterna på respektive uppgift.

Tänk i förekommande fall ut ersättningsuppgifter för obligatoriska moment, förbered instruktioner för dessa.

Kursdeltagare

Studenter som vill anmäla sig till kurs efter ordinarie ansökningstid ska göra det via http://www.antagning.se/. Utbildningsavdelningen ger mer information till studenter om anmälan och antagning.

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningenshandboken, kapitel 8. Examination (prov) och obligatoriska moment.

Under och efter kursperiod

Kursstart

Kursstart kan arrangeras på olika sätt – se Administratör. Tydlig kursinformation är viktigt för att skapa goda studie­förut­sättningar för alla studenter:

 • Presentera kursmål, innehåll och uppläggning, inkl. obligatoriska moment.
 • Slutgiltigt schema och lista på kurslitteratur delges senast vid kursstart.
 • Informera om möjligheterna med läranderesurscentrum LRC, t.ex. grupprum, LRC-teknik etc.
 • Föregående års kursvärdering ska redovisas och eventuella förändringar baserat på denna.
 • Dela ut och gå igenom betygskriterier för kursen – du måste vara mycket klar och tydlig med vad kriterierna betyder. Det är viktigt att samtliga krav som ställs för godkänd kurs klargörs för studenterna.
 • Gå igenom tidpunkter (dag och klockslag) för moment som ska exami­ne­ras och betygsättas, t.ex. tid för ordinarie tentamen och omtentamen, inlämning av rapporter, övningar, laborationer etc.
 • Påminn studenterna om SLU:s policy och handlingsplan mot fusk och plagiering samt om det finns speciella tillämpningar för den aktuella kursen.
 • Säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Gå igenom eventuella moment i t.ex. fält eller laboration som är förenat med risk för personskada. Delge regler och åtgärder för att undvika skada.
 • Klargör vilka eventuella kostnader som studenterna ska stå för själva. I utbildningshandboken, avsnitt 3.8 Studenters kostnader och ersättningar, finns gränsdragningar gjorda mellan institutionens (fakultetens) och studentens ansvar.
 • Informera om att vid SLU är elektronisk kursvärdering obligatorisk för alla kurser (se nedan).
 • Vid elektronisk kursvärdering i Evald ska en studentrepresentant kommentera kursvärderingen tillsammans med kursledningen. Studentrepresentanten väljs av kursdeltagarna vid kursstart och ska ges ersättning (se nedan).
 • Informera om kurssidan i Slunik och eventuellt rum i Canvas samt hur du vill kommunicera med studenterna.

Student som uteblir från upprop kan förlora sin plats på kursen, om inte studenten i förväg har meddelat kursansvarig institution särskilda skäl för att utebli från uppropet. Beslut om förlorad kursplats fattas av kursledare. Distanskurser och kurser med flexibel kursstart kan ha andra former av kursstart. Särskilda skäl i det här sammanhanget definieras närmare i utbildningshandboken, avsnitt 8.6 Särskilda skäl.

Material till studenter

Du kan förmedla filer till studenterna via kurssidan. Det finns dock en mängd olika typer av dokument och program som ej bör eller i vissa fall ej får ligga på en öppen kurssida på webben, som vem som helst kan hämta material från. Det kan gälla vetenskapliga artiklar eller inköpta programvaror, men även egenhändigt producerade övningar och presentationer bör inte ligga öppet. Canvas är ett system som endast är öppet för deltagarna i det aktuella Canvasrummet.

Utforma och genomför examination – se Examinator.

Kursutvärdering

Kursutvärdering ska alltid genomföras av kursansvarig institution. Kursutvärdering ska genomföras digitalt via Evald. Eftersom kursutvärderingar är frivilliga för studenterna är det viktigt att informera om och organisera kursvärderingen så att en hög svarsfrekvens uppnås. Det är lämpligt att studentrepresentanten medverkar i detta arbete samt att schemalägga kursvärderingstillfället.

Resultat och slutsatser från kursutvärderingar ska redovisas digitalt (i Evald), som görs tillgängligt för studenterna via studentwebben. De resultat som redovisas är siffersvar för de frågor som är gemensamma för alla kurser samt sammanfattning av studenternas och lärarnas synpunkter. Både lärares och studenters integritet ska värnas.

Kursutvärderingar ska följas upp och användas som redskap i utbildningens kvalitetsutveckling. Kursansvarig institution ansvarar för sammanställning och uppföljning av respektive kursutvärdering, om inte ansvarig fakultet beslutat om annan hantering. En student har rätt att medverka i sammanställning av kursutvärdering (i Evald) och ska ersättas med för närvarande 400 kr per kurs. Kursansvarig institution ansvarar för utbetalningen av detta arvode.

Kursledare och studentrepresentant ansvarar var för sig för att sammanställa kursutvärderingen senast fyra veckor efter att utvärderingen har stängt. I sammanställningen bör ingå:

 1. kommentarer till resultatet,
 2. motiverade förslag till förändringar/icke förändringar inom ramen för kursplanen,
 3. motiverade förslag till förändringar av kursplanen.

Resultatrapportering

Bokför närvaro vid obligatoriska moment. Meddela studenterna resultat på examinationer senast 15 vardagar efter respektive examination. Rapportera resultat till utbildningsadministratör samtidigt. Studenternas slutliga resultat för hela kursen rapporteras i Ladok senast 3 vardagar efter det att samtliga kursfordringar bedömts godkända. Se även Administratör.

Övrig uppföljning

Godkänn fakturor och gör ekonomiskt uppföljning för kursen. Presentera och diskutera erfarenheter från kursen med berörda lärare och din institutions studierektor (motsvarande).