Rutiner och roller i ISP-portalen

Senast ändrad: 26 september 2023

Här kan du läsa mer om rollfördelning och de olika stegen i hanteringen av den digitala ISP:en i ISP-portalen. Här hittar du även kortfattade instruktioner för hur du genomför vissa steg.

I ISP-portalen finns olika roller som till exempel doktorand, huvudhandledare och studierektor. Olika roller har olika uppgifter i ISP-portalen. En ISP kan skickas för granskning och godkännande genom att huvudhandledaren byter status på ISP:n i systemet och därigenom skickar den vidare till nästa roll i arbetsflödet. Under de expanderbara menyerna nedan kan du läsa mer om hur arbetsflöden används i ISP-portalen och respektive rolls uppgift.

  • En ISP ska uppdateras minst en gång per år.
  • I alla steg av processen kan ISP:n alltid skickas tillbaka via systemet till huvudhandledaren för kompletteringar eller ändringar.
  • Doktorand och huvudhandledare kan alltid läsa sin/a ISP/ar men när en ISP är skickad för granskning/godkännande hos någon annan roll har de endast läsbehörighet.
  • Personer med rätt behörighet kan få en överblick över aktuella ISP:ar på institutions- fakultets- eller SLU-nivå.
  • Om någon utöver de roller som är inblandade i den här processen behöver granska ISP:en så går det alltid att ta ut en pdf och skicka för granskning via e-post.

Nyhet! Här kan du se en kort introduktionsfilm till ISP-portalen.

 

Instruktioner för hur du genomför vissa steg:

Hur du kommer igång med arbetet i ISP-portalen - med information om hur du: 

Mer information om arbetsflöden och hur de används i processen för granskning och godkännande finns under de expanderbara menyerna nedan. 

Hur skapar jag en ISP? Hur ser processen ut?

 

Här kan du läsa en beskrivning av hur du skapar en ny preliminär ISP.

Prel ISP FÖRE antagning.jpg

Vad händer med ISP efter att doktoranden antagits?

Beskrivning av processen med preliminär ISP efter antagning

Vad händer vid den årliga uppdateringen av ISP?

ISP årlig uppdatering.jpg

Huvudhandledaren

Det är huvudhandledarens ansvar att planera doktorandens utbildning. En preliminär ISP skapas av huvudhandledaren före antagning av doktoranden och den preliminära ISP:en används av institution och fakultet inför beslut om antagning av doktoranden. 

Doktoranden

Efter antagning får doktoranderna tillgång till sin personliga ISP, kan läsa och göra ändringar i sin ISP. 

Prefekt

Prefekten har det övergripande ansvaret över forskarutbildningen på institutionen. Inför varje ansökan om antagning av ny doktorand hos fakulteten granskar prefekten den preliminära ISP:en. Dessutom är det prefekten som fastställer den årliga uppdateringen av ISP. Detta sker genom digitalt godkännande. 

OBS! Kom ihåg att du inte ska granska eller godkänna en ISP där du själv är till exempel handledare eller på annat sätt jävig. Lämna istället över detta till stf prefekt eller motsvarande. Om denna person inte är inlagd i ISP-portalen så kan du skicka ett mejl till ISP@slu.se så ordnar vi det.  

 

Biträdande handledare

Biträdande handledare har oftast endast läsbehörighet för den ISP som tillhör doktoranden i vars handledargrupp de ingår. 

Institutionens studierektor/motsvarande funktion

Varje institution har en studierektor för forskarutbildning (eller en kontaktperson med motsvarande funkton). I standardflödet i ISP-portalen går ISP först till denna person för granskning innan prefekten ska granska och godkänna, men prefekten kan även välja att sköta granskningen på egen hand beroende på hur ansvarfördelningen på institutionen ser ut. 

Institutionens studierektor/kontaktperson har läsbehörighet på de ISP:ar som tilhör institutionens doktorander. 

Studierektor fakultetsnivå

Varje fakultet har en eller två studierektorer för utbildning på forskarnivå. Dessa har genom ISP-portalen en överblick över fakultetens samtliga ISP:ar. De har även som uppgift att granska alla preliminära ISP:ar inför fakultetens beslut om antagning av nya doktorander. 

Handläggare på fakultetsnivå

Varje fakultet har minst en handläggare för utbildning på forskarnivå. De fyller i datum för antagning och SLU ID efter fakulteten har fattat beslut om antagning av en ny doktorand. 

Dessa har även en överblick över fakultetens samtliga ISP:ar. 


Kontaktinformation

ISP@slu.se