Rutiner och roller i ISP-portalen

Senast ändrad: 14 juni 2021

Här kan du läsa mer om rollfördelning och de olika stegen i hanteringen av den digitala ISP:en i ISP-portalen. Instruktionstexter finns inbyggt i systemet och meningen är att det ska vara ett självinstruerande system som inte kräver några övriga utbildningsinsatser för att kunna användas.

I ISP-portalen finns olika roller som till exempel doktorand, huvudhandledare och studierektor. Under de expanderbara menyerna nedan kan du läsa mer om respektive rolls uppgift i ISP-portalen. 

  • En ISP ska uppdateras minst en gång per år.
  • I alla steg av processen kan ISP:n alltid skickas tillbaka via systemet till huvudhandledaren för kompletteringar eller ändringar.
  • Doktorand och huvudhandledare kan alltid läsa sin/a ISP/ar men när en ISP är skickad för granskning/godkännande hos någon annan roll har de endast läsbehörighet.
  • Personer med rätt behörighet kan få en överblick över aktuella ISP:ar på institutions- fakultets- eller SLU-nivå.
  • Om någon utöver de roller som är inblandade i den här processen behöver granska ISP:en så går det alltid att ta ut en pdf och skicka för granskning via e-post.

 

Lotta testar
Schematisk bild över den årliga uppdateringen av ISP i ISP-portalen.
Lotta testar
Schematisk bild över rutinen att skapa en preliminär ISP i ISP-portalen.

Att komma igång i ISP-portalen

Här hittar du några korta instruktioner och tips för hur du startar ditt arbete i ISP-portalen. 

Dokumentet ovan innehåller information om hur du:

- loggar in i portalen med rätt roll,

- skapar en ny ISP,

- sparar informationen i en ISP,

- skickar en ISP vidare i systemflödet, 

- skapar en ISP för en doktorand som redan är antagen till forskarutbildning på SLU. 

Rutiner för skapandet av den preliminära ISP:en

En schematisk översikt över processen för att skapa och hantera en digital ISP i ISP-portalen. 

1. En preliminär ISP skapas av den tänkta huvudhandledaren i ISP-portalen. En preliminära ISP:n används av prefekten och fakulteten i processen inför beslut om antagning av en ny doktorand. 

2. När denna anser sig vara färdig skickar hen den preliminära ISP:n till institutionens studierektor/motsvarande för granskning. (En prefekt kan välja att hoppa över detta steg i processen.)

3. Därefter skickas ISP till prefekten för granskning och godkännande inför ansökan om antagning hos fakulteten.

4. Om prefekten godkänner ISP skickas den vidare till fakultetens studierektor för granskning.

5. Efter att beslut om antagning har fattats fyller fakultetshandläggare vid fakultetskansliet i datum för antagning samt SLU ID i ISP.

6. Efter att doktoranden har antagits och påbörjat sina studier har doktorand och huvudhandledare tre månader på sig att komplettera ISP med bland annat datum för studiestart (om det skiljer sig från antagningsdatumet) samt åtaganden för doktorand respektive handledare för det kommande året.

7. Därefter skickas ISP återigen till institutionens studierektor/motsvarande för granskning. (En prefekt kan välja att hoppa över detta steg i processen.)

8. Sedan är det prefektens tur att granska förslaget till ISP för år 1. Om hen godkänner ISP skickas en pdf-kopia av ISP till Public360 för digitalt godkännande av doktorand, huvudhandledare samt prefekt och arkiveras därefter i Public360.

9. En ISP för år 2 skapas automatiskt i ISP-portalen i samband med arkivering av pdf-kopian och huvudhandledare och doktorand kan börja revidera denna när de önskar.

 

 

Rutiner för hantering av uppföljning av ISP

En schematisk översikt över rutinerna för årlig uppdatering av ISP i ISP-portalen.

 

1. En ISP för nästkommande år skapas automatiskt ISP-portalen när en pdf-kopia av tidigare års ISP skickas för godkännande och arkivering i Public360.

2. Huvudhandledare och doktorand kan redigera ISP när de önskar. ISP måste minst uppdateras en gång per år.

3. När huvudhandledare och doktorand anser sig vara färdiga skickar huvudhandledaren ISP:n till institutionens studierektor/motsvarande för granskning. (En prefekt kan välja att hoppa över detta steg i processen.)

4. Därefter skickas ISP till prefekten för granskning och godkännande. Om hen godkänner ISP skickas den till Public360 för digitalt godkännande av doktorand, huvudhandledare samt prefekt och arkiveras därefter i Public360.

5. En ISP för nästkommande år skapas automatiskt ISP-portalen när en kopia av tidigare års ISP skickas för godkännande och arkivering i Public360.

 

Huvudhandledaren

Det är huvudhandledarens ansvar att planera doktorandens utbildning. En preliminär ISP skapas av huvudhandledaren före antagning av doktoranden och den preliminära ISP:en används av institution och fakultet inför beslut om antagning av doktoranden. 

Doktoranden

Efter antagning kan doktoranden läsa och ändra i sin ISP. En doktorand har bara tillgång till sin personliga ISP i ISP-portalen. 

Prefekt

Prefekten har det övergripande ansvaret över forskarutbildningen på institutionen. Inför varje ansökan om antagning av ny doktorand hos fakulteten granskar prefekten den preliminära ISP:en. Dessutom är det prefekten som fastställer den årliga uppdateringen av ISP. Detta sker genom digitalt godkännande i Public360. 

Biträdande handledare

Biträdande handledare har oftast endast läsbehörighet för den ISP som tillhör doktoranden i vars handledargrupp de ingår. 

Institutionens studierektor/motsvarande funktion

Varje institution har en studierektor för forskarutbildning (eller en kontaktperson med motsvarande funkton). I standardflödet i ISP-portalen går ISP först till denna person för granskning innan prefekten ska granska och godkänna, men prefekten kan även välja att sköta granskningen på egen hand beroende på hur ansvarfördelningen på institutionen ser ut. 

Institutionens studierektor/kontaktperson har läsbehörighet på de ISP:ar som tilhör institutionens doktorander. 

Studierektor fakultetsnivå

Varje fakultet har en eller två studierektorer för utbildning på forskarnivå. Dessa har genom ISP-portalen en överblick över fakultetens samtliga ISP:ar. De har även som uppgift att granska alla preliminära ISP:ar inför fakultetens beslut om antagning av nya doktorander. 

Handläggare på fakultetsnivå

Varje fakultet har minst en handläggare för utbildning på forskarnivå. De fyller i datum för antagning och SLU ID efter fakulteten har fattat beslut om antagning av en ny doktorand. 

Dessa har även en överblick över fakultetens samtliga ISP:ar. 


Kontaktinformation

ISP@slu.se

Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se