Olika utbytesprogram

Senast ändrad: 09 februari 2024

Olika utbytesprogram 

Erasmus

Erasmus+ är ett samarbete för mobilitet inom Europa. Erasmus+ är indelat i olika områden, Så kallade "Key Actions" (KA), vilka du kan läsa mer om på sidan om Erasmus+ programmet.

För att ett universitet ska kunna vara med i Erasmus krävs att universitetet har ansökt och beviljats ett så kallat Erasmus Charter for Higher Education.

För att SLU ska kunna ta emot och skicka studenter inom Erasmus programmet krävs att det finns ett avtal upprättat mellan SLU och det andra universitetet.

Ett Erasmusutbyte ska vara minst 3 månader och längst 12 månader. Ett utbyte kan aldrig sträcka sig över två läsår. En student kan endast åka på ett utbyte under sina studier, även om man byter hemuniversitet.

Studenter som deltar i Erasmusutbytet erhåller ett stipendium från sitt hemuniversitet. Stipendiets storlek varierar mellan del olika länderna och ibland även mellan universitet i samma land.

Bidraget från Erasmusprogrammet kan även sökas av alla anställda vid SLU. Personalfortbildningen gäller för alla kategorier av anställda. Kompetensutvecklingen ska alltid vara anspassad speciellt för dig och dina arbetsuppgifter.

 

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

SLU har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partneruniversitet utanför EU/EES under en tre år lång projektperiod. Syftet med programmet är att förbättra kvaliteten på utbildning genom student- och personalutbyte. Genom programmet kan studenter studera eller göra praktik och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Varje lärosäte kan endast lämna in en gemensam ansökan. Denna gemensamma ansökan handläggs av Utbildningsavdelningen, som även bistår med implementeringen av beviljade projekt. Varje höst skickas det ut en intern inbjudan att skicka in förslag på mobilitetsprojekt. Institutioner vid SLU kan föreslå projekt som inkluderar student- och/eller personalmobilitet.

Utbildningsavdelningen lämnar in SLU:s ansökan baserad på alla godkända mobilitetsprojekt, vanligtvis i månadsskiftet januari-februari.

Målgrupp på SLU

Lärare, forskare, institutioner, avdelningar och programnämnder är välkomna att föreslå mobilitetsprojekt med universitet utanför EU/EES som ska ingå i SLU:s nästa Erasmus+ International Credit Mobility.

Det föreslagna mobilitetsprojektet ska ha en tydlig koppling till pågående verksamhet och bör omfatta mobilitet både från och till SLU. Berörda programnämnder ska informeras av förslagsställaren.

Projekt som har ett tydligt fokus/syfte och en tydlig idé med mobiliteten har en större chans att få finansiering än enbart finansiering av befintliga samarbeten. Förslagsställaren (lärare/forskare/internationell koordinator) skriver ansökningstexten i samråd med Utbildningsavdelningens erasmuskoordinator, som sammanställer SLU:s ansökan.

De inkomna förslagen utvärderas internt efter ansökanstidens utgång. I början av januari, kommer erasmuskoordinatoren att kommunicera vilka mobilitetsprojekt som kommer att ingå i SLU:s nästa ICM-ansökan, och efterfråga kompletteringar till ansökningstexten.

 

Nordplus

Nordplus är ett samarbetsprogram som finansieras av Nordiska Ministerrådet. En gång per år ansöker Nordplusnätverket om fortsatt finansiering.

Inom Nordplusprogrammet finns så kallad expressmobilitet samt mobilitet på hela terminer. Studenter kan alltså vara mobila för enbart en kurs upp till ett helt läsår.

Studenter som är mobila inom Nordplus får ett stipendium som delas ut av det universitet som koordinerar nätverket.

Inom Nordplusprogrammet finns inga krav på att studenten ska ha ett visst medborgarskap utan alla studenter som är inskrivna på något av de universitet som deltar i nätverket kan ansöka.


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se