Erasmus +

Senast ändrad: 29 september 2022
Erasmus logga

Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Programperioden 2021 - 2027 erbjuder många utvecklingsmöjligheter både för individer och organisationer. Finansiering från Erasmus+ är möjlig att söka för all personal vid SLU.

Erasmusprogrammet är indelat i tre områden, så kallade ”Key Actions” (KA):

KA1 Mobilitet. Avser mobilitet med syfte att utveckla kompetens, undervisa, fortbilda eller utbyta erfarenheter. Europeisk mobilitet (KA131) är den delen av Erasmus+ som stödjer utbyten inom högre utbildning inom Europa, och är det som de flesta förknippar med Erasmus.

Utomeuropeisk mobilitet (KA171), även känd som International Credit Mobility (ICM), motsvarar KA131 men riktar sig mot länder utanför Europa. En gemensam ansökan lämnas in årligen av SLU, som från och med 2023 enbart kommer rikta sig mot särskilt utvalda strategiska partneruniversitet. Nya möjligheter för att stödja utgående mobilitet även utanför Europa inom KA131, gör att vi kommer vara restriktiva med nya universitetssamarbeten inom KA171.

Anställda vid SLU som önskar Erasmus-stipendium för att åka på utbyte kontaktar mobilitetsgruppen på utbildningsavdelningen. Läs mer om möjligheterna här. Mobilitetsgruppen tar även emot förslag på nya partneruniversitet, om det inte finns avtal med det lärosäte man samarbetar med. En översikt över alla SLU:s partneruniversitet finns här.

 

KA2 Partnerskap för samarbete. Stödjer samarbeten mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, med flera. KA2 finansierar partnerskap och utvecklingsprojekt med såväl privata, offentliga som akademiska aktörer. Delprogrammen Samarbetspartnerskap och Kapacitetsuppbyggnadsprojekt bedöms ha störst relevans för SLU.

 

KA3 Stöd för policy och systemförändring. Stödjer olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

 

Finansieringsformer

Erasmus+-finansiering är öppen för all personal vid SLU, och syftar till att bidra till ökad kvalitet och erfarenhetsutbyte inom högre utbildning både inom och utanför Europa.

Erasmus+ finansierar utbildningsprojekt genom följande finansieringsformer;

i) Europeisk mobilitet (KA131)
SLU lämnar in en övergripande ansökan, och fördelar medel efter gällande regelverk till anställda och studenter som vill åka på utbyten. Anställda som vill åka på ett utbyte kontaktar mobilitetsgruppen på utbildningsavdelningen. Läs mer om möjligheterna här.

 

ii) Utomeuropeisk mobilitet (KA171/ICM)
KA171, även känd som International Credit Mobility/ICM, motsvarar KA131 men riktar sig mot länder utanför Europa (sk partnerland, dvs länder som inte ingår i Erasmus-programmet). En gemensam ansökan lämnas in årligen av SLU. Kontakta Geir Löe, loe@slu.se, på utbildningsavdelningen som koordinerar SLU:s ansökan vid önskan om att ett partneruniversitet ska ingå i ansökan. Läs mer om KA171 på UHR:s webbplats.

 

iii) Innovationsallianser

Programmet syftar till att stärka Europas innovationskapacitet genom förstärkta samarbeten mellan högre utbildning, yrkesutbildning, företag och den socioekonomiska miljön i stort. Detta sker genom resultatsdrivna projektsamarbeten på strategisk nivå som omfattar hela försörjningskedjan. Allianserna kan till exempel ta fram nya kompetenser och åtgärda kompetensluckor genom att utveckla läroplaner för högre utbildning och yrkesutbildning, eller främja innovation inom högre utbildning och yrkesutbildning genom att identifiera och förse framtida arbetsmarknader med rätt kompetenser.

Två delar finns.

  • Lot 1: Alliances for Education and Enterprises: minst åtta partners från minst fyra programländer
  • Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills: minst tolv partners från åtta programländer.

Läs mer om innovationsallianser på UHR:s webplats

 

iv) Samarbetspartnerskap
Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att öka kvaliteten på den högre utbildningen, stärka nätverken och samarbetet genom att dela idéer och utveckla nya metoder. Målet är att stärka kvaliteten i högre utbildning, genom att deltagarna förstärker kapaciteten att arbeta transnationellt och tvärsektoriellt. Centralt är att aktörerna möter sin sektors gemensamma behov och prioriteringar, samt att projektet möjliggör förändring.

Projekt måste inkludera minst tre organisationer från tre programländer.

För att bli beviljade medel behöver partnerskapen arbeta med minst en övergripande eller en områdesspecifik prioritering.

Övergripande prioriteringar:

  • Inkludering och mångfald
  • Miljö och arbete mot klimatförändringar
  • Digital omställning
  • Aktivt medborgarskap

Läs mer om samarbetspartnerskap på UHR:s webplats

 

v) Kapacitetsuppbyggnadsprojekt (CBHE)
Programmet syftar till att bygga upp kapaciteten och stödja moderniseringen av högre utbildning i partnerlandet för strukturell och långsiktig förändring. Berättigade att delta är universitet och högskolor och alla offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom utbildning, yrkesutbildning och ungdomar som är etablerade i ett programland eller i ett berättigat partnerland. Ett projekt kan koordineras av ett lärosäte från antingen ett program- eller ett partnerland, och måste inkludera minst tre lärosäten från minst tre olika programländer plus två lärosäten från minst ett partnerland. Vid planer om en ansökan, kontakta gärna SLU Global:s nätverkskoordinator på din fakultet.

Läs mer om partnerländer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på UHR:s webbplats

 

vi) Erasmus mundus-insatser (gemensamma masterprogram)

Erasmus mundus syftar på att höja kvaliteten på högre utbildning i Europa, och göra det europeiska högre utbildningsområdet och EU attraktivt och konkurrenskraftigt som studiedestination.

Erasmus Mundus-programmet för gemensamma masterprogram består av två programdelar:

  • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt gemensamt masterprogram (nytt!)
  • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) som är en fortsättning på nuvarande EMJMD

Erasmus mundus-insatser måste samordnas med det övriga utbildningsutbudet vid SLU, och kräver därför alltid förankring hos berörda programnämnder. Vid planer om en ansökan ska berörd programnämnd och utbildningsavdelningen kontaktas.

Läs mer om gemensamma masterprogram på EU-kommissionens webbplats

 

vii) Jean Monnet-aktiviteter

Syftet med Jean Monnet är att rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU samt stimulera undervisning och forskning om EU. Fokus ligger på EU och integrationsstudier.

Läs mer om Jean Monnet på UHR:s webplats

Medfinansiering

Erasmus+-finansiering baseras i huvudsak på schablonbelopp (unit costs). Schablonbeloppen är fastställda och kan inte förhandlas, vilket är viktigt att ha i åtanke när man planerar sitt Erasmusprojekt. Olika regler gäller för olika delprojekt, och beskrivs mer i detalj i programguiden.

Att skriva och skicka in en ansökan

Utlysningar inom E+ med publiceras på EU:s ansökningsportal ”Funding and Tenders”, minst tre månader före deadline. Via ansökningsportalen kan du även läsa eller ladda ner programguiden, som innehåller all information om samtliga utlysningar under Erasmus-programmet.

I Sverige erbjuder UHR stöd till svenska aktörer i Erasmus+ i rollen som EU-kommissionens ombud (National Agency). UHR sprider information om utlysningarna och arrangerar återkommande tematiska workshops. www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-hogre-utbildning/

Stöd med din ansökan

Om du är nyfiken på Erasmus+ KA171 eller KA2 eller planerar att skriva en ansökan är du välkommen att kontakta Geir Löe på Utbildningsavdelningen för rådgivning. Beroende på arbetsbelastning kan du också få praktiskt stöd i ansökningsprocessen. Var medveten om att vid ansökningar där SLU är koordinerande partner ska man anmäla ärendet för rektors signatur minst en månad innan deadline.


Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen: mobility@slu.se

Geir Löe: geir.loe@slu.se, 018-671235, 0725440028


Kontaktinformation

Geir Löe, internationell handläggare
Utbildningsavdelningen, SLU
geir.loe@slu.se, 018-67 12 35, 072-544 00 28