Medfinansiering - central och tredelad

Senast ändrad: 20 december 2023

Många av SLU:s bidragskontrakt med externa finansiärer har inte full täckning för kostnaderna i kontraktsbudgeten. Normalt ligger ansvaret för medfinansiering av kontrakt på respektive institution. Om medfinansieringsbehovet är stort kan det hindra en institution att ingå kontraktet. För att ge SLU:s institutioner större möjlighet att medverka i sådana kontrakt finns SLU-gemensamma riktlinjer för medfinansiering. Riktlinjerna innehåller central medfinan-siering och tredelad medfinansiering. Riktlinjerna omfattar INTE VR infrastruktur och nya Wallenberg academy fellows, se expanderbar meny nedan.

Gemensamma krav

Gemensamt för central och tredelad medfinansiering är att:

Medfinansieringsbehovet ska kalkyleras inom de ramar som sätts av bidragskontraktet i kombination med SLU-gemensamma regler. Medfinansieringsbehov baserat på finansiärsregler uppstår främst på grund av minst ett av följande skäl:
- Finansiären ger inte full täckning av indirekta kostnader och lokalpåslag.
- Finansiären kräver medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalpåslag).

I de fall finansiären ställer krav på medfinansiering av direkta kostnader (utöver lokalpåslag) ska institutionen i första hand medfinansiera med befintliga anslag (in-kind) och/eller med andra externa bidrag. Alla sådana möjligheter till medfinansiering måste utnyttjas innan det kan bli aktuellt med central eller tredelad medfinansiering.

Central medfinansiering

Central medfinansiering innebär att hela medfinansieringsbehovet, efter det att andra möjligheter till medfinansiering är utnyttjade, täcks av SLU centralt. Förutom ska-kraven under Gemensamma krav ovan måste följande uppfyllas för att en SLU-institution ska få del av central medfinansiering:

Bidragskontraktet ska ha SLU som koordinator.

Bidragskontraktet ska vara inom någon av följande bidragsformer:

 1. EU ramprogram - European Research Council (ERC)
 2. EU ramprogram - Research & Innovation Action (RIA)
 3. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – projekt (beviljade i utlysningen "Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential")
 4. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – scholars
 5. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) – program
 6. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) – framtidens forskningsledare
 7. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) – rambidrag
 8. Verket för innovationssystem (Vinnova) – kompetenscentrum

Enheten för externfinansiering handlägger översyn av bidragsformerna. Förslag på ändring av de bidragsformer som är berättigade till central medfinansiering skickas till medfinansiering@slu.se. Nuvarande bidragsformer beslutades av rektor 2019-06-25.

Bidragsformerna Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer och Wallenberg Academy Fellows (WAF) har egna SLU-beslut om medfinansiering, se menyn VR infrastruktur och Wallenberg Academy Fellows nedan.

Handläggning av central medfinansiering

Handläggningen av central medfinansiering omfattar Föranmälan om eventuellt behov av central medfinansiering, och om finansiären beviljar bidragsansökan även Ansökan om central medfinansiering.

Föranmälan om eventuellt behov av central medfinansiering

Det är viktigt att projektledaren så tidigt som möjligt:

 • Informerar sin prefekt om en bidragsansökan som kan bli aktuell för central medfinansiering.
 • Tar stöd av ekonom på institutionen med att upprätta projektkalkyl (se nedan).

Föranmälan ska innehålla följande:

 1. En ansökningkalkyl upprättad i SLU:s projektkalkyl (excel). Kalkylen ska vara i samma valuta som finansiären använder.
 2. Senaste versionen av bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka föranmälan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter deadline för bidragsansökan.

Om bidragsansökan görs i två steg ska föranmälan skickas senast två veckor efter deadline för steg två.

Om institutionen önskar besked om möjligheten till central medfinansiering redan i ett tidigt skede av ansökningsprocessen är det viktigt att prefekten skickar föranmälan så tidigt som möjligt. En föranmälan tar ca två veckor att handlägga.

Handläggaren på enheten för externfinansiering kontrollerar om ska-kraven är uppfyllda och meddelar prefekten resultatet av kontrollen per e-post.

Ansökan om central medfinansiering

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Meddelande från handläggaren på enheten för externfinansiering i samband med föranmälan enligt ovan (pdf).
 2. En kontraktskalkyl upprättad i SLU:s projektkalkyl (excel). Kalkylen ska vara i samma valuta som finansiären använder. Om den valutan är annan än SEK sätts kursen vid datum för beslutsunderlag till rektor. Förlust eller vinst baserad på förändrad valutakurs stannar på institutionen. 
 3. Bidragskontraktet (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontrakt har tecknats.

Handläggaren på enheten för externfinansiering kontrollerar att ska-kraven är uppfyllda. Rektor fattar sedan beslut om central medfinansiering.

Tredelad medfinansiering

Tredelad medfinansiering innebär att en institutions medfinansieringsbehov, efter det att andra möjligheter till medfinansiering har utnyttjats, delas i tre lika delar mellan institution, fakultet och centralt. Ska-kraven under Gemensamma krav ovan måste vara uppfyllda för att en SLU-institution ska få del av tredelad medfinansiering. Därutöver bedöms institutionens möjlighet att få del av tredelad medfinansiering i varje enskilt fall:

Bedömning av om projektet är i linje med fakultetens och SLU:s prioriteringar.

Bedömning av om medfinansieringsbehovet är så stort att institutionen inte klarar att täcka det. Indikativ beloppsgräns i denna bedömning är att institutionens medfinansieringsbehov, efter det att andra möjligheter till medfinansiering har utnyttjats, är minst 600 tkr i genomsnitt per år.

Handläggning av tredelad medfinansiering

Handläggningen av tredelad medfinansiering omfattar Föranmälan om eventuellt behov av tredelad medfinansiering och om finansiären beviljar bidragsansökan även Ansökan om tredelad medfinansiering.

Föranmälan om eventuellt behov av tredelad medfinansiering

Det är viktigt att projektledaren så tidigt som möjligt:

 • Informerar sin prefekt om en bidragsansökan som kan bli aktuell för tredelad medfinansiering.
 • Tar stöd av ekonom på institutionen med att upprätta projektkalkyl (se nedan).

Föranmälan ska innehålla följande:

 1. En ansökningskalkyl upprättad i SLU:s projektkalkyl (excel). Kalkylen ska vara i samma valuta som finansiären använder.
 2. Senaste versionen av bidragsansökan (pdf).

Prefekten ska skicka föranmälan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter deadline för bidragsansökan.

Om bidragsansökan görs i två steg ska föranmälan skickas senast två veckor efter deadline för steg två.

Om institutionen önskar besked om möjligheten till tredelad medfinansiering redan i ett tidigt skede av ansökningsprocessen är det viktigt att prefekten skickar föranmälan så tidigt som möjligt. En föranmälan tar ca två veckor att handlägga.

Med föranmälan godkänner prefekten sin tredjedel av medfinansieringen.

Efter kontroll av att ska-kraven är uppfyllda skickar handläggaren på enheten för externfinansiering ärendet till fakultetens forskningssekreterare för fakultetens bedömning enligt ovan. Fakultetens svar på föranmälan blir ett av följande två huvudalternativ:

 1. Fakulteten är beredd att ta emot en ansökan om tredelad medfinansiering baserad på kontraktsbudgeten om bidragsansökan beviljas.
 2. Fakulteten ser ingen möjlighet till tredelad medfinansiering. Det innebär att medfinansiering från central nivå inte är möjlig.

Ansökan om tredelad medfinansiering

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Fakultetens svar på föranmälan enligt punkt a ovan (pdf).
 2. En kontraktskalkyl upprättad i SLU:s projektkalkyl (excel). Kalkylen ska vara i samma valuta som finansiären använder. Om den valutan är annan än SEK sätts kursen vid datum för beslutsunderlag till rektor. Förlust eller vinst baserad på förändrad valutakurs stannar på institutionen.
 3. Bidragskontraktet (pdf).

Prefekten ska skicka ansökan till medfinansiering@slu.se senast två veckor efter det att bidragskontrakt har tecknats.

Med ansökan godkänner prefekten sin tredjedel av medfinansieringen.

Efter kontroll av att ska-kraven är uppfyllda skickar handläggaren på enheten för externfinansiering ärendet till fakultetens och vid behov planeringsavdelningens forskningssekreterare för fakultetens och vid behov rektors ledningsråds bedömning enligt ovan. Fakulteten meddelar institutionen resultatet av bedömningen med kopia till medfinansiering@slu.se. Om resultatet av bedömningen är att institutionen är berättigad till tredelad medfinansiering fattar sedan rektor beslut om den centrala tredjedelen, och om ett uppdrag till fakulteten att medfinansiera sin tredjedel.

Annan medfinansiering från fakultet

Utöver den SLU-gemensamma verktygslådan för medfinansiering enligt ovan förekommer det att fakulteter har egna medfinansieringslösningar för sina respektive institutioner. Kontakta forskningssekreterare om vad som gäller inom din fakultet.

VR infrastruktur och Wallenberg Academy Fellows

Vetenskapsrådets (VR) nationella infrastrukturer och nya Wallenberg Academy Fellows (WAF) har egna SLU-beslut om medfinansiering. Det som gäller för VR-infrastruktur finns i SLU:s riktlinjer för hantering av forskningsinfrastrukturer. Riktlinjerna nås via länk från medarbetarwebbens sida om forskningsinfrastruktur. Medfinansieringsprincipen för nya WAF framgår av medarbetarwebbens sida om Wallenberg