ERC - Europeiska forskningsrådet

Senast ändrad: 29 september 2022
ERC

Det Europeiska forskningsrådet (ERC) är den mest prestigefyllda finansiären av excellent forskning i Europa, med målsättningen att främja de bästa forskarna och de mest briljanta idéerna. Tillsammans med Marie Skłodowska Curie Actions och bidrag till forskningsinfrastruktur, utgör ERC grunden för finansiering av excellent forskning inom EU: s ramprogram (pelare 1).

Beroende på karriärstadium kan forskare ansöka om individuella bidrag från ERC i kategorierna Starting, Consolidator och Advanced grants, samt även bidrag för samarbetsprojekt där 2-4 forskare från olika vetenskapliga discipliner går samman för att ta sig an en viktig och utmanande forskningsfråga (ERC Synergy grant). ERC finansierar forskar-initierad (”bottom-up”) grundforskning med stark potential att göra stora genombrott som flyttar vetenskapsområdets frontlinje. Ansökningar som skickas in till ERC utvärderas utifrån projektets kvalitet och forskarens meriter.

Det finns inga förutbestämda prioriteringar inom ERC. Istället utvärderas alla ansökningar av 27 olika tematiska granskningspaneler, uppdelade i tre huvudsakliga forskningsområden;

 • Life Sciences (LS)
 • Naturvetenskap och teknik (PS)
 • Samhällsvetenskap och humaniora (SH)

ERC:s generösa bidrag ger forskare möjlighet att bygga upp eller utöka sin forskargrupp, samt under en längre period fokusera på att etablera, konsolidera eller stärka sin position som forskningsledare i Europa.

Finansieringsformer

ERC finansierar främst enskilda forskare, men även mindre grupper av forskare som bildar tvärvetenskapliga team, med bidrag inom följande kategorier;

 • ERC Starting Grant (ERC-StG)
  Individuella bidrag för unga lovande forskare, 2-7 år efter doktorsexamen, med banbrytande forskningsidéer och en stark potential att bli en av framtidens forskningsledare. Ett ERC-StG-bidrag har ett max-belopp på 1,5 miljoner euro och en löptid på upp till fem år, samt ställer krav på att mottagaren ska bedriva sin forskning vid en värdinstitution inom EU eller i något av de associerade länderna.
 • ERC Consolidator grant (ERC-CoG)
  Individuella bidrag för excellenta forskningsledare, 7-12 år efter doktorsexamen, som redan är etablerade inom sina fält och som är i en fas där de håller på att konsolidera sin position som forskningsledare i Europa. ERC-CoG-bidrag har ett maxbelopp på 2 miljoner euro och en löptid på upp till fem år, samt ställer krav på att mottagaren ska bedriva sin forskning vid en värdinstitution inom EU eller i något av de associerade länderna.
 • ERC Advanced Grants (ERC-AdG)
  Individuella bidrag för excellenta forskare, som redan är etablerade forskningsledare inom sina respektive områden. För att bli finansierad av ERC kan inte en forskare leva på gamla meriter, utan måste kunna visa att de aktivt bedriver forskning och har bidragit med betydelsefulla forskningsresultat under de senaste tio åren. ERC-AdG-bidrag har ett maxbelopp på 2,5 miljoner euro och en löptid på upp till fem år, samt ställer krav på att mottagaren ska bedriva sin forskning vid en värdinstitution inom EU eller i något av de associerade länderna.
 • ERC Synergy Grants (ERC-SyG)
  Stora bidrag för tvärvetenskapliga forskargrupper, där två till fyra innovativa och aktiva forskare från olika vetenskapliga discipliner går ihop för att angripa viktiga forskningsfrågor på ett nytt sätt och därmed flytta forskningens frontlinje. ERC-SyG-bidrag har ett maxbelopp på 10 miljoner euro och en löptid på upp till sex år. Inom forskargruppen i ett ERC-SyG-projekt måste den koordinerande forskaren och alla medsökande, utom en, bedriva sin forskning vid en värdinstitution inom EU eller i något av de associerade länderna.
 • ERC Proof-of-concept Grants (ERC-PoC)
  Bidrag för forskare som redan fått finansiering från ERC (ERC-StG, ERC-CoG, ERC-AdG eller ERC-SyG), och som vill undersöka innovationspotentialen i resultat som framkommit genom deras ERC-projekt. För att vara berättigad att ansöka om ett ERC-PoC-bidrag måste du antingen ha ett pågående ERC-projekt eller ha deltagit i ett projekt som avslutats mindre än 12 månader före den 1 januari det år du planerar att söka ERC-PoC. ERC-PoC utlyses tre gånger per år och ges ut som ett engångsbelopp på 150 000 euro, med en dispositionstid på 18 månader.

Förutom bidragsbeloppen som anges för respektive finansieringsform ovan, kan forskare även ansöka om ytterligare finansiering för sina föreslagna ERC-projekt i form av ett engångsbelopp på upp till 1 miljon euro för ERC-StG, ERC-CoG och ERC-AdG, eller 4 miljoner euro för ERC-SyG, för att täcka kostnader inom följande kategorier;

 • uppstartskostnader för forskare som flyttar till EU eller ett associerat land i samband med uppstarten av ett ERC-projekt och / eller
 • inköp av större utrustning och / eller
 • kostnader för tillgång till forskningsinfrastruktur eller andra faciliteter och / eller
 • andra större kostnader för experiment eller fältarbete, exklusive personalkostnader.

Medfinansiering

I likhet med andra bidrag inom ramprogrammet Horisont 2020, ger ERC ett schablonbelopp på 25% för indirekta kostnader. Beroende på projektdesign och budget kan det därför finnas ett mindre eller större behov för medfinansiering av ERC-bidrag. För närvarande är ERC en prioriterad finansiär vid SLU, och därför täcks all medfinansiering för ERC-projekt av centrala medel. För mer information, se de nuvarande riktlinjerna för medfinansiering här.

Att skriva och skicka in en ansökan

Alla utlysningar om ERC-bidrag publiceras fyra månader innan deadline på den Europeiska kommissionens ansökningsportal ”Funding and Tenders”. Här hittar du även det aktuella arbetsprogrammet för ERC, som innehåller all nödvändig information om behörighet, ansökans utformning och utvärdering. Arbetsprogrammet och annan användbar information, inklusive en informationsguide för sökande, finns också att ladda ner från ERC: s webbplats.

I korta drag består en ERC-ansökan av tre delar;

 • A-form – Ett on line-formulär där du fyller i administrativ och grundläggande information om dig själv som sökande och om projektet, tillsammans med en övergripande budget och kort översikt av etiska aspekter som är relevanta för projektet.
 • B1 - En kortversion av din ansökan, bestående av en kortfattad projektbeskrivning på högst 5 sidor, samt CV och track-record för varje sökande.
 • B2 – En fullständig ansökan, bestående av en utökad projektbeskrivning på upp till 15 sidor, samt en detaljerad budget med motivering.

ERC-ansökningar utvärderas normalt i två steg (tre steg för ERC-SyG), där B1 utvärderas i steg ett och B2 i steg två. I den sista utvärderingsfasen bjuder även ERC in forskare som nått steg 2 till en intervju i Bryssel.

Stöd med din ansökan

Om du är nyfiken på ERC eller planerar att skriva en ERC-ansökan är du välkommen att kontakta Grants Office för rådgivning och praktiskt stöd i ansökningsprocessen. Du kan antingen kontakta en av forskningskoordinatorerna direkt eller skicka oss en epost på grantsoffice@slu.se

Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG)

Forskare vid ett svensk universitet som har sökt ett ERC-startbidrag (starting grant) och fått betyget A men som missat finansiering på grund av begränsad budget kan ansöka om ett startbidrag från stiftelsens. Bidraget betalas ut för ett år i taget och garanteras i upp till fem år. Bidragsmottagare förväntas fortsätta att söka ERC-medel under bidragsperioden. För mer information, besök stiftelsens hemsida.