Interreg-programmen i Sverige

Senast ändrad: 01 november 2023

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Interreg är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Observera att dessa inte är forskningsprogram utan program för nätverkande och spridning av resultat.

På denna sida har vi sammanställt grundläggande fakta om de olika program som är aktuella för oss på SLU. Dessutom har SKR, Sveriges Kommuner och Regioner publicerad en liknande sammanställning. Du hittar en länk längst ner på sidan.

Europeiskt territoriellt samarbete har utgjort en del av EU:s sammanhållningspolitik sedan 1990. De övergripande målen är att minska gränsers påverkan för att främja en harmoniserad ekonomisk, social och kulturell utveckling i unionen som helhet.

Nedan finns övergripande information om de viktigaste Interreg-programmen i Sverige. Under varje rubrik finns sedan länk till respektive programs officiella hemsida, där du hittar djupare information om varje delprogram. Många regler är gemensamma men det finns också saker i respektive program som skiljer sig åt.

Observera att många regler fortfarande är ganska oklara, så kontakta Grants Office eller respektive programs svenska kontor tidigt i ansökningsprocessen eller så fort oklarheter uppstår.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)

Inom Öresund-Kattegatt-Skagerrak kan du söka finansiering för projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar inom fyra insatsområden.

Fokusområden  

 • Projekt inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap ska bidra till att stärka den globala konkurrenskraften och skapa gränsregionalt mervärde inom regionens gemensamma smarta specialiseringsområden, där grön omställning och life science är särskilt framträdande. 
 • Koldioxidutsläpp, klimatkatastrofer och resursslöseri behöver förhindras och förebyggas. Projekt inom insatsområdet Grön omställning ska främja förnybar energi, övergången till en cirkulär ekonomi och förebyggande av och anpassning till klimatförändringar. 
 • Trängsel, ojämna trafikflöden och brist på hållbara alternativ för att transportera och röra sig, påverkar samhället och inte minst människors livskvalitet på ett negativt sätt. Projekt inom insatsområdet Transport och mobilitet ska bidra till ett mer sammanbundet, hållbart, konkurrenskraftigt och attraktivt Öresund-Kattegat-Skagerrak 
 • Ytterligare samhällsproblem är bristen på kompetent arbetskraft och svårigheter att arbetspendla till grannlandet. Projekt inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad ska motverka detta och utveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden. 

Geografisk begränsning 

Projekten som programmet finansierar kan bedrivas över nationsgränserna i elva svenska, danska och norska regioner. I Sverige rör det sig om Skåne, Halland och Västra Götaland. Så för SLU:s del är Alnarp, Skara och Lysekil aktuella för detta program. 

För att kunna ansöka om projektstöd behöver din organisation samarbeta med minst två aktörer från ett av våra grannländer - Danmark eller Norge. Aktörerna kan både vara offentliga och privata organisationer, däremot inte enskilda näringsidkare eller privatpersoner. Ett projekt måste också uppfylla andra kriterier för att kunna få stöd, bland annat passa in i något av insatsområdena. Fullskaliga projekt (huvudprojekt) är oftast treåriga, medan förberedande projekt (förprojekt) är ettåriga.

Finansiering

 • Projekt får upp till 60% av godkända kostnader finansierade. För norska organisationer gäller 50% finansiering från programmet.
 • Stödberättigade kostnader: Grundprincipen för ÖKS finansiering är att man får en viss procentsats för OH, resor och andra kostnader (totalt 40%), detta i relation till personalkostnaden. Man kan också välja en viss procentsats på de olika delarna (se kostnadsslag i länk nedan). De delar som är procentsatser behöver sen inte redovisas/revision till Interreg kontoret vid de 6 månaders rapporter som man sen gör. Personalkostnaden beräknas på faktisk lön plus sociala avgifter.
 • Timredovisning av all tid är ett krav.
 • Revision i Sverige görs av Tillväxtverket och är gratis.
 • Region Skåne erbjuder planeringsbidrag att söka för deras geografiska område.
 • Rapportering och utbetalning sker var 6:e månad (i de flesta programmen).

Information om de fem kostnadsslag som är aktuella för programmet: Programhandboken

Officiell hemsida

https://interreg-oks.eu/larkannaoss.656.html 

Interreg Sverige-Norge

Fokusområden 

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet har betoningen på den gröna omställningen, en cirkulär ekonomi och funktionella gränsregioner. 

Programmet har fyra prioriterar 

 • Ett smartare Europa (Innovativa miljöer och Små och medelstora företags hållbara tillväxt) 
 • Ett grönare Europa (Klimatanpassning och cirkulär ekonomi)
 • Ett mer socialt Europa (Hållbar arbetsmarknad, Utbildning och Hållbar kultur och turism)
 • Ett starkare Europa (Stärka det gränsöverskridande samarbetet) 

Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat. Tänk på att försöka dra nytta av varandras kompetenser och beskriv hur ni kan komplettera varandra. Ni kan uppnå ett gränsregionalt mervärde genom att: 

 • Lösa gemensamma utmaningar, där insatser från båda länderna krävs
 • Sammanföra personer eller organisationer med olika kompetenser
 • Se marknadspotentialen över hela gränsen, istället för bara regionalt i det egna landet 

Geografisk begränsning 

Det måste alltid finnas en svensk och en norsk sökande. Det kan vara institutioner, regioner, fylken och kommuner, offentliga organisationer, branschorganisationer och icke vinstdrivande föreningar. 

Programmet delas in i två delområden: 

 • Nordens Gröna Bälte består av Jämtland-Härjedalens län, Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge. 
 • Centrala Skandinavien består av följande län i Sverige: Värmland, Dalarna och delar av Västra Götaland. I Norge ingår Innlandet fylkeskommune och delar av Viken fylkeskommune. 

För SLU:s del är framför allt Lysekil aktuellt för detta program. 

Finansiering 

Alla kostnader måste vara finansierade. Om ni söker extern tilläggsfinansiering bör detta göras i god tid innan projektansökan skickas in till Interreg Sverige-Norge.

Från svensk sida finansieras projektet från Interreg Sverige-Norge med 65% medan det på norsk sida finansieras med 50%.

Både den egna organisationen (sökande) och medsökande kan medfinansiera projektet med egen tid eller kontanta medel. På svensk sida kan en extern medfinansiär endast bidra med kontanta medel; på norsk sida godkänns arbetstid från medfinansiärer. Finansiering i kontanta medel kan komma från vilken organisation eller företag som helst; de behöver inte vara delaktiga i projektets verksamhet för att finansiera projektet.

Observera att projektets totala stöd inte ska fördelas lika mellan de båda länderna. Förhållandet mellan sökt belopp på svensk och norsk sida bör vara 70-30 i varje projekt, dvs. EU-stödet på svensk sida ska vara som lägst 70% och IR-midler på norsk sida som högst 30%. 

Officiell hemsida

https://www.interreg-sverige-norge.com/ 

Interreg Aurora

Aurora är ett helt nytt program i den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete 2021-2027. Programmet erbjuder möjligheter och möjliggör nya gränsöverskridande samarbeten i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken.  

Fokusområden 

Aurora ska stödja utvecklingen inom fyra prioriterade områden:

 • Smart och hållbar tillväxt
 • Grön och hållbar omställning
 • Utbildning, kultur och hållbar turism
 • Bättre och mer hållbart gränsöverskridande samarbete 

Aurora-programmets målsättning är att stimulera gränsöverskridande samarbete och därigenom stärka programområdets konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet genom social integration, digitalisering och grön omställning. Hållbar utveckling är ett övergripande mål. Klimatförändringar, grön omställning och hållbar användning av naturresurser står högt på agendan. 

Programmet är mycket inkluderande, det finns plats för många olika typer av gränsöverskridande projekt och initiativ. 

Geografisk begränsning 

Aurora har två delområden, Aurora och Sápmi. 

Delområde Aurora innefattar följande län/landskap/fylken: 

 • Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Österbotten/Pohjanmaa och Etelä-Pohjanmaa i Finland 
 • Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i Sverige
 • Troms og Finnmark och Nordland i Norge 

Delområde Sápmi innefattar följande län/landskap/fylken: 

 • Lappi, Pohjois-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa i Finland 
 • Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Idre Sameby i Dalarna i Sverige 
 • Troms og Finnmark, Nordland, Tröndelag och Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge 

För SLU:s del är framför allt Umeå aktuellt för detta program.

Finansiering

De flesta typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata, dock inte enskilda näringsidkare och privatpersoner.

Stödnivå och projekttyper

 • Svenska och finska projektpartners kan få 65% i EU-stöd
 • Norska projektpartners kan få 50% i IR-stöd (Interreg-finansiering)

Aurora beviljar två typer av projekt:

 • Small-scale project kan exempelvis vara förstudier och mindre genomförandeprojekt på 6-12 månader. Ansökningar kan lämnas in fortlöpande.
 • Regular project är av längre karaktär. Ansökningar kan lämnas in under specifika utlysningar som utlyses ungefär två gånger per år.

Grundprincipen för finansiering är att man får en viss procentsats för OH, resor och andra kostnader (15% på resor, 15% OH eller totalt 40%), detta i relation till personalkostnaden. De delar som är procentsatser behöver sedan inte redovisas till Interreg kontoret vid de sexmånadersrapporter som man sedan gör. Personalkostnaden beräknas på faktisk lön plus sociala avgifter.

För mer detaljer kring personalkostnader se nedanstående länk: Programmanual 

Officiell hemsida

https://www.interregaurora.eu/ 

Interreg Central Baltic (ICB)

Prioriterade områden 

Finansiering finns tillgänglig för samarbetsprojekt under följande programmål: 

 • Ökad export för små och medelstora företag 
 • Fler nya företag som skalas upp 
 • Gemensamma lösningar för cirkulära ekonomi
 • Förbättrad kust- och marin miljö 
 • Minskade koldioxidutsläpp 
 • Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden 
 • Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgarna 

Huvuddragen för ett projekt finansierat från Central Baltic-programmet är: 

 • Tematisk inriktning i ett av de sju programmålen 
 • Ett tydligt mervärde av det gränsöverskridande samarbetet för att lösa en gemensam utmaning 
 • Projektpartners från minst två länder inom programområdet
 • Projektresultat som bidrar till programmets projekt- och programindikatorer
 • Projektresultaten är hållbara och lever vidare efter projektets slut
 • Projektpartners är offentliga organisationer, icke-statliga organisationer eller relevanta privata partners 

Geografisk begränsning 

Deltagande regionerna i Central Baltic Program 2021 - 2027 är belägna i Estland, Finland inklusive Åland, Lettland och Sverige. 

I Sverige är det länen Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland och Örebro som ingår i programområdet. Så för SLU:s del är Uppsala, Drottningholm, Älvkarleby, Öregrund, Strömsholm och Grimsö aktuella för detta program. 

Finansiering

Programmet använder både verkliga kostnader och förenklade kostnadsalternativ. Verkliga kostnader ska synas i partnerbokföringen på ett separat projektkonto. De förenklade kostnadsalternativen rapporteras baserat på fördefinierade beräkningsmetoder.

När du använder förenklade kostnadsalternativ baseras kostnaderna inte på verkliga kostnader utan på en fördefinierad metod. Det finns tre typer av förenklade kostnadsalternativ, var och en med sina egna egenskaper. Central Baltic programmet använder alla dessa.

De tre typerna är:

 • Schablonbelopp (flat rates) – beräknas som en procentsats av den definierade baskostnaden (kontors- och administrations- och resekostnader som beräknas från personalkostnader)
 • Engångsbelopp (lump sums) – betalas när indikatorn för en kostnad har uppnåtts fullt ut (förberedelsekostnad)
 • Standardskala för enhetskostnader (Standard Scale of Unit Costs) – betalas när enheten har nåtts (timpris för personal, enhetskostnad för evenemang ansikte mot ansikte och enhetskostnad för projektledningsutrustning)

Medfinansiering från ERUF kan vara upp till 80 % av kostnaderna för alla projektpartners.

Stödberättigade kostnader: grundprincipen för finansieringen är att man får en viss procentsats för OH och resor (15% på varje); detta i relation till personalkostnaden. Möjlighet till unit cost-redovisning är möjlig för andra kostnader, t.ex. en konferens kan räkna ett visst belopp per dag och deltagare.

De delar som är procentsatser behöver sedan inte redovisas till Interreg-kontoret vid de sexmånadersrapporter man sedan gör. Personalkostnaden beräknas på en standardsumma per timme, i Sverige 501 kr/timme.

Timredovisning av den tid som man gjort i projektet ska ske. Även all övrig tid man arbetar ska registreras som en total i den tidrapportsmall som BSR tillhandahåller.

Revision i Sverige görs vid varje rapporttillfälle för de delar som kräver detta, med sex månaders intervall.

Fler detaljer kring finansiering se sidor 82 och 109 i programmanualen via denna länk: Programme manual

Officiell hemsida

https://centralbaltic.eu/ 

Interreg South Baltic

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbygdskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder och det gemensamma innanhavet. Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjöområdet genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”. 

Fokusområden 

Programmets har fyra fokusområden 

 • INNOVATIVA South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF
 • HÅLLBARA South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi
 • ATTRAKTIVA South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring
 • AKTIVA South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan 

Geografisk begränsning 

Programområdet består av kustregionerna i Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen. 

 • Sverige: Kalmar län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län. Så för SLU:s del är framför allt Alnarp aktuellt för detta program. 
 • Tyskland: Mecklenburg- Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald and district-free city (kreisfreie Stadt): Rostock; 
 • Danmark: Bornholm och Region Själland 
 • Litauen: Klaipėda, Tauragė and Telšiai 
 • Polen: Miasto Szczecin, Szczeciński, Stargardzki, Koszaliński, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski and Elbląsk 

Finansiering 

Seed money är möjligt att erhålla.  

Programmet finansierar upp till 80 % av stödberättigade kostnader och varje partner bidrar således själv med 20 % av den totala projektbudgeten.

Stödberättigade kostnader. Personalkostnader utgår från en fast procentsats som bokas på projektkontot varje månad, vilket då ger en stödberättigande personalkostnad.

Grundprincipen för finansiering är att man får en viss procentsats för OH, resor och andra kostnader (15% på resor, 15% OH), beräknat på personalkostnaden. De delar som är procentsatser behöver sen inte redovisas/revision till Interreg kontoret vid de 6 månaders rapporter som man sedan gör. Personalkostnaden beräknas på faktisk lön plus sociala avgifter.

För fler detaljer kring finansiering, se sidan 62 i denna länk: Programme manual 

Officiell hemsida

https://southbaltic.eu/ 

Interreg Baltic Sea Region (BSR)

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. 

Fokusområden 

Programmet fokuserar på fyra områden: 

 • Innovativa samhällen 
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Klimatneutrala samhällen
 • Samverkande förvaltning 

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Geografisk begränsning 

Länderna runt Östersjön ingår i programmet: Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. Även delar av Norge ingår. Hela SLU är således aktuellt för detta program. 

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan däremot inte söka stöd.

Finansiering

Programmet finansierar upp till 80 % av stödberättigade kostnader och varje partner bidrar således själv med 20 % av den totala projektbudgeten.

Stödberättigade kostnader: grundprincipen för BSR-finansiering är att man får en viss procentsats för OH och resor (15% på varje), detta i relation till personalkostnaden. De delar som är procentsatser behöver sedan inte redovisas till Interreg-kontoret vid de sexmånadersrapporter som man sedan gör. Personalkostnaden beräknas på en standardsumma per timme, i Sverige 501 kr/timme. För andra kostnader, t.ex. konferenser etc. måste man redovisa dessa var sjätte månad i revision till Tillväxtverket.

Timredovisning av all tid är ett krav i deras timredovisningsmall.

Revision i Sverige görs av Tillväxtverket och är gratis.

För fler detaljer kring finansiering se Programme manual

Officiell hemsida 

https://interreg-baltic.eu/ 

Northern Periphery and Arctic

Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, Nordatlantiska territorier och europeiska Arktis. Programmet syftar till att främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden. 

Fokusområden 

Programområdet är vidsträckt och präglat av långa avstånd. Dock finns också gemensamma nämnare mellan deltagande regioner, dess utmaningar och deras möjligheter, vilket utgör en bra bas för transnationellt samarbete. 

Programmet fokuserar på tre områden: 

 • Innovationskapacitet (att stärka kapaciteten för innovation för uthålliga och attraktiva samhällen i programområdet.) 
 • Klimatförändringar och resursanvändande (att stärka kapaciteten för klimatanpassning och ett hållbart användande av resurser i samhällen i programområdet.) 
 • Bättre samarbete (att stärka den organisatoriska förmågan hos samhällen i programområdet att ta tillvara på möjligheter med transnationellt samarbete.) 

Geografisk begränsning 

I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. I Finland omfattar programmet norra och östra Finland, på Irland de nordliga och västra regionerna. I programområdet ingår även områden utanför EU; Färöarna, Grönland, Island och de nordliga delarna av Norge. För SLU:s del är framför allt Umeå aktuellt för detta program.

Såväl offentliga som privata aktörer kan delta i projekt inom ramen för programmet.

Finansiering 

Grundregeln är är programmet finansierar 65 % av stödberättigade kostnader för svenska deltagare. Andra procentsatser gäller för andra länder.

Stödberättigade kostnader: personalkostnader utgår från en fast procentsats som bokas på projektkontot varje månad, vilket då ger en stödberättigande personalkostnad.

Grundprincipen för finansiering är att man får en viss procentsats för OH, resor och andra kostnader (15% på resor, 15% OH), detta i relation till personalkostnaden. De delar som är procentsatser behöver sedan inte redovisas/revideras till Interreg-kontoret vid de sexmånadersrapporter som man sedan gör. Personalkostnaden beräknas på faktisk lön plus sociala avgifter.

Förenklad metod; det finns även möjligheten att redovisa kostnader som personalkostnader plus ett 40 procentigt schablonbelopp för alla övriga kostnader. Används denna metod kommer endast personalkostnaderna att behöva verifieras vid revision. Möjligheten till denna förenklade metod beslutas från fall till fall.

Fler detaljer kring finansiering hittar du via denna länk: Programme Manual 

Officiell hemsida

https://www.interreg-npa.eu/ 

Interreg North Sea Region

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. 

Fokusområden 

Programmet har fyra olika fokusområden 

 • Robusta och smarta ekonomier 
 • Gröna omställningar 
 • Klimatresiliens och motståndskraft 
 • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen 

Geografisk begränsning 

Programmet omfattar helt eller delvis sju länder, nämligen Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige och Tyskland. 

I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län. Så för SLU:s del är framför allt Lysekil, Skara och Alnarp aktuella för detta program.

Programgenomförande 

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. 

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet samt beslutar vilka projekt som ska beviljas stöd. 

Varje medlemsland har representanter i denna kommitté. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén. 

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg. 

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén. 

Finansiering

De finansiella förutsättningarna beskrivs mycket bra i de finansiella manualerna som du hittar via länken nedan. Här nedan ger en kort översikt.

 • 60% EU-stöd & 40% egen finansiering 
 • Norska partners kan få 50% i nationellt norskt stöd 

Stödberättigade kostnader. Personalkostnader utgår från en fast procentsats som bokas på projektkontot varje månad, vilket då ger en stödberättigande personalkostnad.

Lönekostnader för personer som jobbar heltid eller deltid i projektet skiljer sig åt något så kontrollera i den finansiella manualen (se länk nedan) vad som gäller för de olika grupperna.

Alla kontors- och administrationskostnader ska täckas med ett schablonbelopp på 15 % av personalkostnaderna.

Rese- och boendekostnader är sällan problematiska förutsatt att de (i) är begränsade till personal som arbetar för en projektpartner (ii) är klart relevanta för projektet och (iii) respekterar principen om valuta för pengarna.

Externa experter och tjänster kan vara en viktig del i många projekt. Det är nödvändigt att i ansökan definiera vilka kontrakt projektet avser att erbjuda. Under genomförandet är det viktigt att säkerställa att alla korrekta anbudsförfaranden följs och dokumenteras.

Kostnader för utrustning kan finansieras förutsatt att de är nödvändiga för projektet och att den transnationella nyttan är tydlig. Projekt måste vara medvetna om huruvida de kan kräva fullt inköpsvärde eller endast avskrivningsvärde.

Ett engångsbelopp på 40 000 € är tillgängligt för att täcka alla kostnader för projektförberedelser. Projekt ansöker om dessa medel i samband med att den fullständiga ansökan skickas in.

Finansiella manualer: Resources 

Officiell hemsida

https://www.interregnorthsea.eu/ 

Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU. Programmets syfte är samverkan kring kapacitetshöjande insatser. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analyser och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling. 

Fokusområden 

Programmet har en budget på 379 MEUR för att ge stöd till att utveckla och förbättra policys på lokal, regional och nationell nivå. Projekten kan genom erfarenhetsutbyte, innovativa arbetssätt och kapacitetsuppbyggnad hitta lösningar på regionala utvecklingsfrågor. 

Inom programmet finns möjlighet att för projekt att arbeta med kapacitetshöjande insatser inom samtliga av EU:s politiska mål för 2021 – 2027: 

 • Ett smartare EU: tex innovation, digitalisering, smart specialisering, konkurrenskraft hos små och medelstora företag 
 • Ett grönare EU: tex energiomställning, förnybara energikällor, klimatarbete, cirkulär ekonomi
 • Ett mer sammankopplat EU: strategiska transportnät, hållbar mobilitet
 • Ett mer socialt EU: tex utbildning, social inkludering, jämlik hälso-och sjukvård, kultur, hållbar turism
 • Ett EU som står närmare medborgarna: landsbygdsutveckling, hållbar stadsutveckling 

Geografisk begränsning 

Det finns ingen geografisk avgränsning för Interreg Europe, utan hela EU omfattas. Det innebär att alla 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz. 

Finansiering 

Offentliga organisationer och icke-vinstdrivande organisationer kan delta i projekt. Vinstdrivande företag och privatpersoner kan inte delta. 

Stödnivå 

 • Offentliga och offentligrättsliga organisationer kan få 80 % i EU-stöd. 
 • Privata icke-vinstdrivande organisationer kan få 70 % i EU-stöd. 

Stödberättigade kostnader: Personalkostnader utgår från en fast procentsats som bokas på projektkontot varje månad, vilket då ger en stödberättigande personalkostnad.

Indirekta kostnader ersätts med ett schablonbelopp på 15 % av varje partners sammanlagda personalkostnader.

Ersättningsnivån för resor och logi kan beräknas på två sätt: 1) som ett schablonbelopp på 15 % av partnerns personalkostnader eller 2) på realkostnadsbasis, dock endast när schablonbeloppet inte är en lämplig metod. Detta ska motiveras tydligt, t.ex. för att projektpartnern kommer från en avlägsen region i landet.

Utrustning (genom inköp, hyra eller leasing) är en stödberättigad kostnad om den bedöms som nödvändig för att uppnå projektets mål.

Förberedelsekostnader kan ersättas med ett engångsbelopp på 17 500 EUR för godkända projekt. 

Länk till finansiella regler: Programme manual 

Officiell hemsida

https://www.interregeurope.eu/ 

ESPON

ESPON är ett program för policyutveckling som bidrar till att stärka territoriella utvecklings- och planeringsprocesser.  

Fokusområde

ESPON handlar om att utifrån konkreta policybehov hitta lösningar som gör nytta för aktörer på samtliga beslutsnivåer i Europa. ESPON bygger på ett utvecklat samarbete mellan beslutsfattare, praktiker och forskare som främjar ett ömsesidigt och anpassat lärande mellan och inom olika delar av Europa. 

Genom att fokusera på lärandet via tematiska områden underlättas kunskapsbyggandet och kunskapsspridningen. Inledningsvis behandlar ESPON klimatneutralitet, styrnings- och rättvisefrågor ur ett territoriellt perspektiv samt platsers motståndskraft mot kriser. 

ESPON erbjuder forskare samt europeiska och svenska aktörer att medverka på olika sätt. Aktörer kan exempelvis föreslå ESPON att belysa vissa frågeställningar ytterligare. Flera aktörer i Sverige har redan använt sig av möjligheten att få ett fördjupat och anpassat ESPON-kunskapsunderlag. Forskare kan engagera sig genom att vara med på utlysningar där uppdraget kan vara att belysa givna policyfrågor eller utveckla nya metoder och analysverktyg. 

Att utveckla policyfrågor eller policysvar görs med fördel tillsammans med andra europeiska aktörer och forskare, vilket också är en avgörande styrka för ESPON och det interregionala samarbete och lärande i Europa. 

Berörda geografiska områden 

Programmet omfattar alla regioner/länder inom EU samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. 

Finansiering 

För detaljer kring de finansiella förutsättningarna se Approved ESPON programme   

Officiell hemsida

https://www.espon.eu/ 

URBACT

URBACT är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling. 

Fokusområden 

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera ”best practice” för att förbättra stadsutveckling. 

Geografisk begränsning 

Alla medlemsländer/regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz. 

Finansiering 

För att diskutera de finansiella förutsättningarna kontakta URBACT:s svenska kontor. Kontaktuppgifter hittar ni via denna pdf.

Officiell hemsida

https://urbact.eu/ 

Övrig information 

Om du koordinerar ett stort internationellt projekt med stor budget kan du få medfinansiering för att täcka en del av det finansiella underskott som ofta uppstår. Se mer om central och tredelad medfinansiering vid SLU här: Medfinansiering