MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions

Senast ändrad: 02 februari 2024
MSCA

Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) är ett finansieringsinstrument inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, som syftar till att stödja rörlighet, utbildning, karriärutveckling och kunskapsutbyte för forskare och annan personal som jobbar med forskning och innovation. Inom MSCA-programmet finns finansieringsmöjligheter för doktorandnätverk, postdocprogram för disputerade forskare, nya eller redan existerande doktorand- och forskarskolor, kortvariga utbytesprogram för forsknings- och innovationspersonal, samt medel för att sprida kunskap och engagera allmänheten genom "European Researcher's Night" (Forskarfredag).

MSCA är öppet för alla forskningsområden och finansierar forskarinitierade projekt, där forskare fritt kan föreslå nya så kallade ”MSCA Actions” enligt bottom up-principen. Gemensamt för de olika typerna av MSCA-bidrag är att de involverar någon form av rörlighet och vanligtvis ställer krav på att den som blir beviljad finansiering måste flytta till ett nytt land. MSCA är en väldigt populär finansieringsform vilket har resulterat i att konkurrensen om att få medel oftast är hög. För att lyckas med din ansökan måste du därför både lägga krut på att sälja in just din forsknings originalitet och excellens, och tydligt beskriva hur projektet kommer att bidra till ny kunskap, ökat kunskapsutbyte och förbättrade karriärmöjligheter.

De europeiska riktlinjerna för rekrytering och anställning av forskare (The European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) är en viktig hörnsten i alla MSCA-initiativ. Förutom att främja öppen rekrytering och attraktiva arbets- och anställningsvillkor, jobbar MSCA även aktivt med lika villkors-frågor, såsom balans mellan könen och inkludering av forskare med funktionsnedsättning.

Finansieringsformer

MSCA-finansiering är öppen för forskare och annan personal som är knuten till forskning och innovation, oavsett nationalitet men med ett fokus på yngre personer Den erbjuder olika typer av bidrag som du kan söka beroende av vilken typ av tjänst du har och var på karriärstegen du befinner dig. Ansökningar kan skickas in av enskilda individer eller organisationer som verkar inom den akademiska eller icke-akademiska sektorn, såsom universitet, forskningsinstitut, forskningsinfrastrukturer, företag, organisationer och andra socioekonomiska aktörer.

MSCA finansierar forskning och utbildning genom följande finansieringsformer;

i) Doctoral Networks (MSCA-DN)
Internationella forskarskolor som fokuserar kring en gemensam vetenskaplig frågeställning och samtidigt jobbar för att utbilda en ny generation kreativa och innovativa unga forskare. DN kan sökas av forskarnätverk med komplementära kompetenser, gärna med partners från olika sektorer, både för att bana väg för excellent forskning och för att maximera kunskapsutbyte och nätverkande. DN är öppet för alla forskningsområden och kan inkludera partners från universitet, forskningsinstitut, forskningsinfrastrukturer, företag, små- och medelstora företag (SMFs) och andra aktörer. Normalt så inkluderar ett DN-bidrag finansiering av lön och utbildningskostnader för upp till 10 doktorander (så kallade ”Doctoral candidates”) under tre år, samt medel som till viss del täcker kostnader för forskning och förvaltning av projektet.

Inom Horison Europa finns tre typer av DN, gemensamt för vilka gäller att de minst inkluderar tre olika organisationer från tre olika medlemsländer (EU-länder) eller associerade länder varav minst ett land är ett EU-land.

 • Regular Doctoral Networks (DN) – för nätverk med minst tre partners från tre olika EU- eller associerade länder. Inget krav på representation från olika samhällssektorer.
 • Industrial Doctorates (DN-ID) – för nätverk med minst en akademisk partner och en icke-akademisk partner (t.ex. från industri och näringsliv), och där doktoranderna har handledning från både den akademiska och den icke akademiska partnern.
 • Joint Doctorates (EJD) – för nätverk med minst tre akademiska partners från tre olika EU- eller associerade länder. Nätverket ska ha en integrerad internationell, inter-sektoriell och multi/interdisciplinerat samarbete kring doktorandutbildningen, som ska leda till en gemensam doktorsexamen (sk. joint, double or multiple doctoral degrees).

 

ii) Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF)
Individuella postdocstipendier som stödjer forskares rörlighet inom och utanför Europa, men som också kan användas för att rekrytera lovande forskare till Europa. MSCA-PF är öppet för disputerade forskare med högst åtta år sedan disputation. Forskaren kan vara av vilken nationalitet som helst och alla forskningsfält. Förutom att täcka kostnader som är direkt knutna till forskaren, såsom lön, resebidrag, och bidrag för medföljande familj, inkluderar ett MSCA-PF stipendium även vissa medel för forskning, nätverkande och utbildning, samt även för värdinstitutionens omkostnader (t.ex. overhead).

MSCA-PF kan delas in i två huvudgrupper;

 • European Fellowships (EF) – Ett till två års finansiering för forskare, oavsett nationalitet, som planerar att genomföra sitt MSCA-PF projekt vid en värdinstitution inom EU eller i ett associerat land. Här finns även särskilda möjligheter för forskare att återvända till Europa efter en längre period i en annan världsdel, eller som vill återgå till forskning efter ett längre avbrott.
 • Global Fellowships (GF) – Ett till två års finansiering för forskare som är baserade i EU eller ett associerat land, som planerar att genomföra sitt MSCA-IF projekt i ett land utanför Europa. Global fellowships ställer även krav på att forskaren måste återvända till Europa i slutet av bidragsperioden och tillbringa minst ett år vid en värdinstitution i EU eller ett associerat land (total projektperiod blir därför 24-36 månader).

Postdoktorer uppmuntras att inkludera tid i annan organisation (sk. secondment) i sin föreslagna forsknings- och utbildningsverksamhet, för att kunna uppleva nya forskningsmiljöer och/eller arbeta inom en annan sektor. Utöver stipendiets normala varaktighet kan den sökande även inkludera en praktikperiod efter det ordinarie stipendiet, vilket gör att hen kan arbeta upp till sex månader i en icke-akademisk organisation.

 

iii) Staff Exchange (MSCA-SE)
MSCA-SE är ett program som stimulerar rörlighet i form av kortare utbyten för forsknings- och innovationspersonal inom akademiska, industriella och kommersiella organisationer över hela världen. Programmet är öppet för personer i alla karriärstadier och inkluderar forskande, administrativ och teknisk personal som jobbar med forskningsfrågor. Syftet med MSCA-SE är att stödja utveckling på individnivå, och samtidigt stärka förbindelserna mellan olika organisationer, sektorer och länder. MSCA-SE kan sökas av nätverk som består av minst tre partners från tre olika länder (varav minst två från ett EU eller ett associerat land) och ger finansiering för personalutbyten som varar från en månad, upp till ett år.

 

iv) Co-funding of Regional, National and International programmes (MSCA-COFUND)
Genom MSCA-COFUND kan du söka medfinansiering av nya eller redan befintliga mobilitets- och karriärutvecklingsprogram, där utbildning av forskare i andra länder och/eller sektorer står i fokus. MSCA-COFUND är öppet för regionala, nationella och internationella program och kan sökas för medfinansiering av både doktorandprogram och postdoc-program. MSCA-COFUND kan sökas av en enskild organisation och har ett tak på 10 miljoner euro under en femårsperiod.

 

v) MSCA and CITIZENS (MSCA-CITIZENS)
MSCA-CITIZENS tillhandahåller finansiering för att organisera evenemang som främjar forskning och kanaliserar dess inverkan för att förbättra medborgarnas dagliga liv, i slutändan syftande till att motivera unga människor att påbörja en forskarkarriärer. MSCA-CITIZENS är öppet för alla organisationer etablerade i ett EU-land eller associerat land och kan användas för att täcka alla kostnader kopplade till organiseringen av ett forskningsuppsökande evenemang, såsom en informationskampanj, förevenemang, själva evenemanget och bedömning av dess inverkan.

Medfinansiering

MSCA-bidrag medför som regel en viss nivå av medfinansiering, framförallt då dessa projekts kostnadstäckning beräknas på schablonbelopp (unit costs). Dessa är fasta ersättningar baserat på antalet arbetade månader utan att ta hänsyn till faktisk lön. Schablonbeloppen är fastställda och kan inte förhandlas, och då dessa nivåer för Sverige ligger alltför lågt för att täcka de faktiska kostnaderna, dras dessa projekt ofta med stora underskott. Dessutom krävs en ansenlig medfinansiering i DN-projekt vilket framför allt gäller finansiering av det fjärde året för doktorander, och även till de indirekta kostnaderna kopplade till MSCA-PF-stipendiater.

Att skriva och skicka in en ansökan

Alla utlysningar inom MSCA publiceras på EU:s ansökningsportal ”Funding and Tenders”, minst fyra månader före deadline. Du kan hitta detaljerad information om de olika finansieringsformerna och kommande utlysningar i arbetsprogrammen för MSCA, som vanligtvis sträcker sig över en tvåårsperiod. Via ansökningsportalen kan du även ladda ner ”Guide for applicants”, som innehåller all information du kan tänkas behöva om hur du ansöker och strukturerar din ansökan, samt mallar för den utlysning du är intresserad av.

Alla ansökningar till MSCA utvärderas utifrån tre kriterier, som viktas (inom parentes nedan) på så sätt att excellens blir den absolut tyngsta faktorn för framgång, följt av impact och implementering.

 1. Excellens (50%)
 2. Impact (30%)
 3. Implementering (20%)

När man skriver en MSCA-ansökan är det viktigt att försöka få höga poäng inom alla tre bedömningsområden och tänka på att kriterierna utvärderas både utifrån forskningens och utbildningens kvalitet.

Stöd med din ansökan

Om du är nyfiken på MSCA eller planerar att skriva en ansökan är du välkommen att kontakta Grants Office för rådgivning. Beroende på vår arbetsbelastning kan du också få praktiskt stöd i ansökningsprocessen. Kontakta någon av oss direkt, eller skicka ett mail till grantsoffice@slu.se.

Anställning och övriga HR-frågor

Vid anställning av en forskare, postdoktor eller doktorand med finansiering av MSCA ska nedanstående rutinbeskrivning användas. Rutinbeskrivningen är framtagen av HR-avdelningen och innehåller delar som:

 • Grundkrav för anställningen
 • Utlysning av anställningen
 • Uppehållstillstånd inför anställning
 • Särskilda regler vid anställning av forskare eller av postdoktor
 • Förfarande vid anställning
 • Anställningsbevis/beslut
 • Anställningsvillkor, lönesättning och lönerevision
 • Administrativ process kring anställningen

Rutinbeskrivning för hantering av anställningar som forskare, postdoktor och doktorand med finansiering av Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) inom EU:s ramprogram Horisont Europa.

Vid anställningarna inom MSCA ska ett särskilt anställningsbevis användas.

En sammanfattning av anställningsprocessen visas i illustrationen nedan:

MSCA-process

Kontakter

För frågor kring ansökningen och dess utformning kontakta
Caroline Grabbe, caroline.grabbe@slu.se, tel: +46 90786 8389, +46 722365670

För frågor om projektbudget och redovisning kontakta
Hallvard Wie, hallvard.wie@slu.se, tel: +46 1867 1288, +46 767645390

För frågor kring anställningar kontakta
HR-specialisterna, HR-enheten, Personalavdelningen, SLU


Kontaktinformation