ERA-NETs och andra P2Ps

Senast ändrad: 06 april 2023

ERA-NETs och andra P2Ps (eng. Public- Public Partnerships)

Public-Public Partnerships, kortfattat kallade ”P2Ps”, är europeiska nätverk där nationella forskningsfinansiärer gått samman för att stödja forskning inom specifika tematiska områden genom gemensamma utlysningar. I Sverige är Formas, Vetenskapsrådet och Forte vanliga finansiärer inom olika P2P-nätverk. För närvarande finns det ett knappt hundratal aktiva P2P:er inom många olika ämnesområden, till exempel EraNet, EraNet+, EraNet Cofund, JPI, EPJ, Article 169 och Article 185. Under Horisont Europas programperiod kommer dessa typer att ersättas av/kompletteras med sk. Europeiska partnerskap.

Det finns flera olika varianter av P2Ps, men de flesta har liknande struktur, samt använder sig av snarlika regler och riktlinjer.

Finansieringsformer

P2P-nätverken kommer regelbundet med egna utlysningar inom tematiska områden där bland annat universitet kan ansöka om bidrag till projekt. I de flesta fall så kräver dessa utlysningar att minst tre partners från tre olika medlemsländer (medlemmar av just det nätverket) samarbetar, ofta även med medverkan av partners från näringslivet. De medverkande forskningsfinansiärerna, t.ex. Formas, finansierar bara de egna (svenska) partnerna, medan finansiärer från de andra länderna finansierar sina egna partners. Ansökningarna utvärderas centralt, men de individuella finansiärerna genomför också egna utvärderingar och kan avslå delar av ansökan.

Medfinansiering

Det eventuella behovet av medfinansiering beror vanligtvis av den nationella finansiärens regler och kan därför variera. Om exempelvis Formas är svensk finansiär, gäller Formas vanliga regler med full kostnadstäckning. Vissa nätverk har dock andra finansieringsregler. Observera att detta innebär att partners från olika länder kan ha olika ekonomiska förutsättningar i samma projekt, och att det därför är viktigt att alla tar ansvar för sin egen projektbudget.

Att skriva och skicka in en ansökan

De flesta P2P-nätverken har egna ansökningssystem, där mallar för ansökan och budget kan laddas ner och där även ansökan skickas in. De flesta utlysningarna utvärderas i en tvåstegsprocess, där steg 1 är starkt förenklad, med övergripande information om konsortiets uppbyggnad och en kort version av projektbeskrivningen (vanligtvis 5-10 sidor). I steg 1 görs en kontroll av att alla formella krav är uppfyllda och att projektbeskrivningen är i linje med nätverkets och utlysningens prioriterade områden. De som godkänns i steg 1, blir därefter inbjudna att skicka in en fullständig ansökan, som utvärderas i steg 2.

Stöd med din ansökan

I första hand kan du få hjälp med budgetarbetet av institutionens projektekonom. Använd SLU:s projektkalkyl för att göra en projektbudget. Grants Office bistår gärna med allmän rådgivning till koordinerande forskare, samt i vissa fall koordinatorsstöd i steg 2.

Projekthantering

Projektets koordinator är ansvarig för all rapportering till nätverkets administrativa kontor.

Varje medverkande part rapporterar normalt endast till sin nationella finansiär, exempelvis till Formas eller Vetenskapsrådet, vilket som regel sker efter projektets slut (kan dock variera och måste kontrolleras från fall till fall).