Vetenskapsrådet

Senast ändrad: 08 december 2023
VR logga

Vetenskapsrådet (VR) – Sveriges största statliga forskningsråd.

Vetenskapsrådet (VR) bidrar med ca 7 miljarder kronor per år till svensk forskning. VR stödjer forskning inom alla områden, med ett starkt fokus på grundforskning. Förutom olika typer av karriärbidrag och projektbidrag för enskilda forskare och forskargrupper, är VR även en betydande finansiär av forskningsinfrastruktur, i Sverige och internationellt.

Finansieringsformer

1 Årliga öppna utlysningen om projektbidrag

Nästan hälften av VR:s budget fördelas genom den årliga öppna utlysningen, där enskilda forskare och mindre forskargrupper kan ansöka om projektbidrag till forskningsprojekt inom alla vetenskapsområden. Riktlinjer för finansieringsgrad, projektlängd och deadline kan variera beroende av ämnesområde, vilka grovt delas in i

 • Naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Medicin och hälsa
 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Konstnärlig forskning
 • Utvecklingsforskning
 • Utbildningsvetenskap

2 Individuella karriärbidrag

Vetenskapsrådet erbjuder enskilda forskare en rad olika typer av karriärbidrag, som kan underlätta övergången mellan olika karriärstadier inom akademin och hjälpa forskare att etablera en självständig forskningsprofil.

 • Internationell postdok – Ger unga forskare (högst 2 år efter doktorsexamen) möjlighet att bedriva forskning i ett annat land under 18-36 månader.
 • Etableringsbidrag – Individuellt stöd till unga lovande forskare (2-7 år efter doktorsexamen), som vill etablera sig som självständiga forskare i Sverige (endast inom Medicin och hälsa, samt Naturvetenskap och teknikvetenskap).
 • Konsolideringsbidrag - Generösa bidrag till forskare som kommit en bit i karriären (7-12 år efter doktorsexamen) och som har potential att bli framtida forskningsledare i Sverige (alla vetenskapliga områden)
 • Gästprofessurer – Ger universitet och högskolor möjlighet att rekrytera en internationellt framstående professor under en begränsad period (flera olika varianter inom olika områden).
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö.

3 Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet stödjer samordning, utveckling, konstruktion, uppgradering, investering, drift och även avveckling av forskningsinfrastruktur inom alla forskningsområden. Dessutom stöder VR arbetet med att göra forskningsinfrastruktur mer tillgänglig för näringslivet och den offentliga sektorn.

4 Andra typer av finansiering

Bidrag till olika typer av forskningsmiljöer

 • Nätverksbidrag
 • Projektbidrag för internationellt samarbete
 • Bidrag för klinisk behandlingsforskning
 • Tidskriftsbidrag för humaniora och samhällsvetenskap
 • Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)
 • Forskarskolor
 • Gästforskarprogram

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

Projektkalkyl
Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl. Projektkalkylen har en rapport (blad 13) som är anpassad till budgetformuläret i Prisma.

Medfinansiering
För lärosäten tillåter VR att de påslag för indirekta kostnader, som VR-bidraget leder till enligt lärosätets regler, täcks med VR-bidraget. Något medfinansieringsbehov till indirekta kostnader i bidrag från VR är alltså inte aktuellt för SLU.

Däremot kan VR i vissa utlysningar ha krav på medfinansiering av direkta kostnader (inkl. påslag). I sådana fall kan medfiansiering bli aktuell enligt SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Ekonomisk rapportering
ekonomimeddelande 2019:1 beskrivs den mall i SLU:s ekonomisystem som är anpassad för den ekonomiska rapportering som utförs av projektekonom med rapporteringsbehörighet för institutionen i Prisma. Frågor om användning av SLU:s ekonomisystem för ekonomisk rapportering till VR kan ställas till projektekonomi@slu.se

Att skriva och skicka in en ansökan

Prisma

Alla ansökningar till VR ska skickas in via ansökningsportalen Prisma.

Ansökningar som skickas in till VR granskas av ämnesspecifika paneler bestående av forskare som är verksamma i Sverige eller utomlands. Som regel utvärderas ansökningarna utifrån fyra kriterier, vilka inkluderar;

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet
 2. Nytänkande och originalitet
 3. Den sökandens kompetens
 4. Genomförbarhet.

I allmänhet ska alla delar av en VR-ansökan skrivas på engelska, förutom den populära vetenskapliga sammanfattningen, som skrivs på svenska.

Köns- och genusperspektiv i forskning

Från och med 2020 kräver VR att du ska redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevanta i din forskning, och i så fall på vilket sätt du kommer att använda sådana perspektiv, eller varför du väljer att inte göra det. Hur köns- och genusperspektiv hanteras i forskningsprojektet kommer att ingå i bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten.

Stöd med din ansökan

Om du har frågor om att söka medel från VR är du välkommen att kontakta externfinansiering@slu.se.

Datahanteringsplan

VR kräver att det måste finnas en datahanteringsplan för de data som genereras inom forskningsprojekt som de finansierar. Som forskare behöver du inte bifoga någon plan i ansökningsfasen, men din medelsförvaltare (dvs. SLU) måste intyga både att en datahanteringsplan kommer att finnas på plats när projektet påbörjats och att den kommer att upprätthållas.

För att hjälpa både forskare och annan personal vid SLU att skriva datahanteringsplaner har SLU:s Data Management Support (DMS) utformat en mall som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, Formas och Naturvårdsverket. Läs mer om detta hos SLU:s Data Management Support.

Om du har frågor om datahanteringsplaner eller behöver hjälp med att skapa en, kontakta SLU:s Data Management Support, via dms@slu.se.

Framgångsrika ansökningar

Att läsa framgångsrika ansökningar är ett bra sätt att lära sig skriva ansökningar, och hos VR är alla ansökningar offentliga. Du kan söka efter ansökningar inom ditt eget vetenskapliga fält på VR:s sida för publicerade beslut. Skriv sedan till registrator@vr.se och be om en kopia på ansökan – kom ihåg att ange ansökans diarienummer.

Projekthantering

All projektrapportering utförs i Prisma.

Infrastruktur

Vetenskapsrådet (VR) har via Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) ett övergripande ansvar för Sveriges nationella forskningsinfrastrukturer och svensk medverkan i internationella infrastrukturer.

En forskningsinfrastruktur av nationellt intresse avser att tillhandahålla resurser som möjliggör forskning för flera forskargrupper inom ett eller flera forskningsområden. Forskningsinfrastrukturer utgörs exempelvis av stora forskningsanläggningar, laboratoriemiljöer, experimentverkstäder, komplexa digitala forskningssystem och databaser men även experter och nätverk av experter.

VR:s modell för finansiering av infrastruktur följer en tvåstegsmodell som inleds med en behovsinventering där lärosäten, myndigheter eller forskargrupper kan anmäla behov av nationell infrastruktur. Både behovsinventering och utlysning genomförs vartannat år (2019, 2021, 2023 etc.). Behovsinventeringen 2019 är grunden för utlysningen 2021 och så vidare. Mer information om VR:s process för att söka bidrag till forskningsinfrastruktur.

Som regel förväntas en samordnad ansökan för varje utlyst område, och de sökande ska stå för minst 50 % av kostnaderna förknippade med infrastrukturen. Ansökningsprocessen innebär därför en hög grad av samordning mellan olika lärosäten samt interna diskussioner om medfinansiering och medverkan i olika konsortier.

Frågor om VR-infrastruktur kan ställas till Sofia Wretblad, planeringsavdelningen sofia.wretblad@slu.se

Utlysning

Nästa utlysning är planerad till 2021. VR bereder för närvarande förslagen som inkommit i behovsinventeringen 2019 för att välja ut vilka områden som prioriteras för utlysning, förutsatt att det finns tillgängliga medel. Under hösten 2020 publiceras listan.