KAW

Senast ändrad: 27 oktober 2023
KAW

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – Den största privata finansiären av grundforskning i Sverige.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stödjer svensk grundforskning med ca 2 miljarder kronor varje år, främst inom medicin, naturvetenskap och teknik, men till viss del även inom humaniora och samhällsvetenskap. Förutom en stor årlig utlysning om forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, erbjuder KAW individuella forskningsbidrag till unga lovande och våra mest framstående forskare genom sina karriärprogram Wallenberg Academy Fellows (WAF), Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars.

Det finns även ett antal ytterligare stiftelser finansierade av familjen Wallenberg.

 

Finansieringsformer

1. Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential
Varje år bjuder KAW in alla svenska universitet att nominera ett antal förslag på forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential inom naturvetenskap, teknik eller medicin. Ett KAW-projekt kan sökas av forskargrupper bestående av 2-5 forskare med komplementära expertkunskaper, som tillsammans fokuserar på en sammanhållen frågeställning av grundvetenskaplig karaktär. Ett normalprojekt har en budget på 15-40 miljoner kronor och en löptid på tre till fem år. För att kunna söka ett KAW projekt måste du bifoga ett stödbrev underskrivet av rektor till din ansökan.

2. Wallenberg Academy Fellows
Wallenberg Academy fellows är ett karriärprogram som är utformat för att ge unga lovande forskare, upp till 9 år efter doktorsexamen, möjligheten att under en längre tid fokusera på sin forskning och etablera en egen forskargrupp. WAF är öppet för alla forskningsområden och utlyses vartannat år (2019, 2021…). I likhet med KAW projekt, måste de som söker till WAF först nomineras av sitt lärosäte och som bevis på detta bifoga ett stödbrev underskrivet av rektor till sin ansökan. De som antas till WAF-programmet får till att börja med fem års generös finansiering som beror av forskningsområdet, men ca 40% av WAF-forskarna får även fortsatt finansiering i ytterligare fem år.

3. Wallenberg Scholars
Wallenberg Scholars är ett prestigefullt program för etablerade forskare som anses vara internationellt ledande i sitt forskningsfält. Wallenberg Scholars utlyses var fjärde år, kräver nominering av universitetet, och ger bidragsmottagarna ett femårigt, fritt disponibelt stöd i form av 20 miljoner kronor för att bedriva forskning och kunna satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.

4. Andra typer av finansiering

  • Wallenberg Clinical Scholars – stödjer forskare i världsklass som också är kliniskt aktiva
  • Matematikprogrammet – finansierar gästprofessurer och postdoktorala stipendier i matematik
  • Postdoktorstipender för vistelse vid Stanforduniversitet eller Massachusetts Technological Institute (MIT) i USA, samt Nanyang Technological University i Singapore.

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

1. PROJEKTKALKYL
Det är viktigt att en projektekonom på institutionen involveras i budgetarbetet på ett tidigt stadium.

1.1. Excelmallar
Starta budgeteringen i SLU:s projektkalkyl. När projektkalkylen är komplett (samtliga parter) ska budgeten för forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential och Wallenberg Scholars registreras i KAW:s projektbudget, villket är den budget som skickas till finansiären. I ansökan till Wallenberg Academy Fellows (WAF) räcker det med budget i SLU:s projektkalkyl. KAW:s projektbudget behöver inte upprättas och skickas med ansökan, KAW:s instruktion är att: "Istället för budget bifogas en specifikation och motivering över sökt belopp". 

1.2. Projektstart och projektslut
Datum för projektstart och projektslut anges i projektbudgetens flik 1. Sammanställning. Dessa datum styr årskolumnernas rubriker i övriga flikar. KAW kräver normalt att  projektstart är antingen 1 januari eller 1 juli.

1.3. LKP
LKP-procentsats läggs i projektbudgetens flik 2. Löner cell C10. Aktuell LKP för SLU. Om löner vid annat lärosäte ingår i ansökan används ett vägt genomsnitt för LKP. KAW har ett tak för finansiering av LKP på 50% , all faktisk LKP därutöver måste medfinansieras. LKP-glappet regleras automatiskt i projektbudgeten.

1.4. Indirekta kostnader och lokalkostnader
KAW accepterar normalt att max 20% av totalt beviljat bidrag används till OH (indirekta kostnader och lokalpåslag). Omräknat till ett OH-påslag på totala direkta kostnader innebär detta 25%.

1.5. Medfinansiering av direkta kostnader
För projekt och scholars ställer KAW inga krav på medfinansiering av direkta kostnader (förutom LKP över 50% och lokalkostnader) i projekt. För WAF kräver KAW att lärosätet medfinansierar minst hälften av WAF-mottagarens lön. SLU:s policy är att för nya WAF-mottagare täcka hela lönen med centrala medel. Mer information under MEDFINANSIERING nedan.

1.6. Avskrivningar
KAW:s regel är att avskrivningar måste påbörjas senast två år efter projektstart. Med detta följer att de tillåter att avskrivningar finansieras med KAW-bidrag max två år efter det egentliga projektslutet.

1.7. Medverkande från andra organisationer
Från eventuella medsökande från andra svenska forskningsinstitutioner behövs procentsatser för indirekta kostnader och lokalpåslag. Dessutom behövs uppgift om vilken bas som dessa procentsatser ska läggas på, lön eller lön+drift.

För eventuell medverkan från företag eller utländskt lärosäte är KAW:s princip att sådana kostnader bara får tas upp som köpta tjänster (driftskostnader), handlar det om en mer omfattande medverkan behöver frågan om upphandling hållas i åtanke.

1.8. Budgetfrågor och budgetgranskning
KAW vill att budgetfrågor ställs via lärosätets kontaktperson frank.sterner@slu.se. Enligt SLU:s interna processer för nominering av projekt, scholars och WAF (nås under menyn ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN nedan) ska budget skickas till kontaktpersonen ca tre veckor innan deadline för utlysningen. För projekt och scholars ska budgeten vara upprättad i SLU:s projektkalkyl OCH i KAW:s projektbudget (se punkt 1.1. ovan). För WAF räcker det med budget i SLU:s projektkalkyl.

1.9. Ny kalkyl om ansökan beviljas
KAW begär alltid en ny projektbudget om ansökan beviljas. Förutom vetskap om beviljat belopp (inklusive hur mycket av detta som får användas till indirekta kostnader och lokalkostnader) kan även andra kalkylförutsättningar ha ändrats i kontraktsbudget jämfört med ansökningsbudget.

2. MEDFINANSIERING
Bidrag från KAW kräver oftast någon typ av medfinansiering från lärosätet. Finansieringsformen avgör hur mycket. Som regel så ger KAW inte full täckning av indirekta kostnader och lokalkostnader, och i vissa fall kräver KAW även medfinansiering av den sökandes lön.

Projekt och scholars är kvalificerade för central medfinansiering enligt SLU:s riktlinjer för medfinansiering. I dessa fall täcker den centrala medfinansieringen indirekta kostnader, lokalkostnader och LKP som inte ryms inom KAW-bidraget. Specifikt för WAF är att, förutom "OH-glapp" enligt ovan, täcks hela lönen för nya WAF-mottagare av SLU centralt. I detta fall medfinansierar alltså SLU centralt mer än KAW:s krav att lärosätet ska medfinansiera minst hälften av WAF-mottagarens lön. I fall av WAF-förlängning är det tredelad medfinansiering (se länk till riktlinjer ovan) av "OH-glapp" som kan bli aktuellt. 

Föranmälan om eventuellt behov av medfinansiering ingår i SLU:s interna processer för nominering av projekt, scholars och WAF. Se under ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN nedan.

3. EKONOMISK RAPPORTERING
Som regel ska ekonomisk rapportering av KAW-bidrag ske i samband med rekvisition av medel. När det är dags för den sista rekvisitionen ska dessutom en ekonomisk sammanställning över hela bidraget bifogas. KAW förbehåller sig även rätten att, i efterhand, följa upp att utbetalda medel använts för det beviljade ändamålet. SLU-internt kan frågor om ekonomisk rapportering ställas till projektekonomi@slu.se

Att skriva och skicka in en ansökan

Som regel så kräver de flesta utlysningarna från KAW nominering av lärosätet, vilket innebär att universitetet har en egen intern prioriteringsprocess för att utse vilka som får skicka in en ansökan. Detta gäller KAW projekt, WAF, Wallenberg Scholars och vissa delar av matematikprogrammet. Om du är intresserad av att söka medel från KAW, kontakta externfinansiering@slu.se eller prata med forskningssekreterare på din fakultet. Du kan även läsa mer här:

KAW projekt av hög vetenskaplig potential

 

Wallenberg Academy Fellows

 

Wallenberg Scholars

 

Ansökningar där SLU är medsökande
Det behövs ingen nomineringsprocess för KAW-ansökningar där forskare från SLU är medsökande och i dessa fall kräver inte heller KAW något stödbrev av rektor. Eftersom det även i de fall där SLU är medsökande finns ett behov av medfinansiering, måste du ändå informera din prefekt och fakultetens forskningssekreterare i god tid före deadline för den aktuella utlysningen.

Stöd med din ansökan

Om du har blivit nominerad av SLU att skriva en ansökan om KAW projekt, WAF eller Wallenberg Scholars kan du få särskilt stöd med att skriva ansökan. Om du har mer generella frågor om att söka medel från KAW är du välkommen att kontakta externfinansiering@slu.se.

Projekthantering

En vetenskaplig rapport ska enligt villkoren i donationsbrevet skickas till KAW, i tillämpliga fall med förteckning över vetenskapliga skrifter som nämner Stiftelsens stöd. Stiftelsens mallar för vetenskaplig del- och slutrapport finns i blankettarkivet. Samtliga rapporter ska skickas in via e-post till kaw@kaw.se.

Se PROJEKTKALKYL, MEDFINANSIERING OCH EKONOMISK RAPPORTERING ovan angående ekonomisk rapport.