Cost

Senast ändrad: 29 september 2022
cost logga

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk

COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk, så kallade COST Actions eller COST-nätverk, med målsättningen att främja vetenskap, stimulera kunskapsdelning och samordning av resurser. COST består för närvarande av 38 medlemsländer och ett samarbetsland, och når därmed långt bortom Europeiska unionen.

Finansieringsformer

COST Actions är öppna för forskare och innovatörer från akademi, industri, icke-statliga organisationer, myndigheter samt små och medelstora företag. Vid ansökningstillfället måste en COST Action inkludera partners från minst sju COST-medlemsländer, som har ett gemensamt intresse inom vetenskap eller teknik, inklusive tvär- och multidisciplinära områden, samt helt nya vetenskapliga fält. COST är bottom-up, vilket innebär att forskare kan skicka in ansökningar som föreslår bildandet av ett nätverk helt baserat på sina egna intressen och idéer.

COST finansierar inte forskning, men beviljar finansiering för nätverksaktiviteter, såsom konferenser, möten, utbildningsaktiviteter/kurser och kortare forskarutbyten. COST-nätverk finansieras normalt i fyra år, men kan förlängas om de bedöms framgångsrika. Tanken är att COST-nätverk ska vara dynamiska och kan därför både inkludera och exkludera partners under hela nätverkets livslängd. Ett genomsnittligt COST-nätverk består av 30 medlemmar och finansieras med cirka 135 000 euro per år.

Medfinansiering

Inom ett COST-nätverk kan enskilda forskare få reseersättningar, bidrag till kortare forskarutbyten och publicering. COST finansierar normalt inte lön för medverkande forskare utan den måste arbetsgivaren stå för. COST ersätter enbart indirekta kostnader (OH-kostnader) för nätverkets koordinerande part (Grant holder).

Att vara deltagare

Om man som forskare är med i ett COST nätverk (där SLU inte är koordinator) så representerar man i första hand sig själv och SLU har ingen formell del i projektet. SLU erhåller heller inga pengar i detta fall. Därför bör inte forskaren begära att institutionen utför någon administration i samband med detta.

Att vara koordinator

När man är koordinator i en COST action får man 15 procent av budgeten till att täcka administrative kostnader. Det kan täcka del av lön till den forskare som är ”Chair” för nätverket och ekonom/administratör som administrerar projektet. Deras resekostnader till årsmötet kan också betalas från dessa 15 procent.

Att skriva och skicka in en ansökan

Ansökningar till COST skickas in via COST:s eget ansökningssystem ”e-COST submission tool”. Förslag till nya COST-nätverk kan skickas in när som helst under året, men samlas ihop och utvärderas två gånger per år (normalt i april och oktober).

En COST-ansökan består av två delar, ett online-formulär där all formell information ska fyllas i, samt en detaljerad beskrivning av nätverkets inriktning, mål och syfte i en teknisk bilaga på upp till 15 sidor, vilken laddas upp som PDF. Mall och instruktioner finns att ladda ner från COST:s hemsida -”Documents and guidelines”.

När ansökan skickas in måste minst sju COST-medlemmar registreras som partners, varav minst 50% måste komma från så kallade ”Inclusiveness Target Countries – ITCs”, vilka representerar mindre forskningsstarka länder och finns listade på COST:s webbsida. Enskilda forskare kan även ansluta sig till redan pågående nätverk.

Detaljerad information om hur man ansöker till COST steg-för-steg finns i dokumentet ”Submission, Evaluation, Selection and Approval of COST Action Proposals” – COST SESA guidelines

Stöd med din ansökan

Om du har frågor om att koordinera eller delta i ett COST-nätverk är du välkommen att kontakta Grants Office.

Projekthantering

Resekostnader

Det är numera möjligt för forskare som ska åka på möten inom ett COST nätverk att inhandla dessa resor på eget kreditkort genom SLU:s resebyrå Egencia. Det finns ett särskilt ställe i resebeställningen där man väljer ”COST action betalning med eget kreditkort” istället för den ordinarie betalningen genom SLU:s Diners-konto. Denna funktion bör alltid användas när man reser på möten inom ramen för ett COST nätverk och är enbart till för detta. Resan ska således inte faktureras SLU och man ska inte skriva någon reseräkning vid sådana resor utan man redovisar kostnaderna i e-COST systemet enligt COST:s regelverk och får ersättning till sitt privata bankkonto.

Då SLU är Grant holder

Då SLU står som Grant holder (coordinator) i en COST action tillfaller 15 procent av budgeten SLU till att täcka administrative kostnader. Dessa medel kan också täcka del av lön till den forskare som är ”Chair” för nätverket och ekonom/administratör som administrerar projektet. Deras resekostnader till årsmötet kan också betalas från dessa medel.

Alla deltagare i nätverket skickar in sina resekostnader via det webbaserade systemet e-COST. Dessa granskas och betalas så ut av SLU. COST erbjuder kostnadsfria utbildningstillfällen för den som ska administrera en COST action. Man bör upprätta ett projektnummer i UBW där lönekostnader och intäkten på 15 procent bokförs. Det är enbart dessa pengar som växlas från Euro till svenska kronor. De pengar som ska slussas vidare till deltagarna i nätverket ska inte växlas in till kronor utan passerar enbart Eurokontot.