Horisont Europa

Senast ändrad: 08 januari 2024

Horisont Europa är den EU:s nionde forsknings- och innovationsprogram och kommer att pågå under perioden 2021 - 2027.

HEU pelare

 

Horisont Europa är uppdelat i tre pelare – 1) Vetenskaplig spetskompetens, 2) Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft och 3) Innovativa Europa. Det finns också en fjärde komponent, om att bredda deltagandet och förstärka det europeiska forskningsområdet, som spänner över hela programmet.

Varje område av Horisont Europa publicerar årliga eller tvååriga arbetsprogram som listar alla kommande utlysningar. SLU Grants Office får vanligtvis utkast till kommande arbetsprogram (endast tillgängligt för SLU-personal), och det kan finnas möjligheter för dig att lämna synpunkter. Om du är intresserad av att göra det, vänligen kontakta Grants Office (grantsoffice@slu.se).

För att hjälpa dig att navigera i de publicerade arbetsprogrammen har Grants Office sammanställt flera "tematiska" listor med öppna och kommande utlysningar från hela Horisont Europa-programmet. Du kan ladda ner dem nedan (på engelska):

Typer av finansiering

Pelare I – Vetenskaplig spetskompetens

Pelare I stödjer spetsforskning och banbrytande vetenskapliga idéer, slår samman de bästa forskarna från och utanför Europa och utrustar dem med kompetens och forskningsinfrastruktur i världsklass.

 • Europeiska forskningsrådet (ERC)
  Fokus: flexibel, långsiktig finansiering för banbrytande forskning i Europa. Det finns tre årliga utlysningar baserade på den sökandes akademiska ålder - Starting Grant, Consolidator Grant och Advanced Grant. Det finns också ett Synergy Grant, där 2 till 4 forskare kan samarbeta i ett enda projekt.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
  Fokus: alla områden, från grundforskning till tillämpad forskning, som stödjer rörligheten för forskare över nationella gränser, sektorer och discipliner. Det finns fyra huvudsakliga årliga utlysningar - postdoktorala stipendier, doktorandnätverk, samfinansiering (av doktorand- eller postdoktorprogram) och personalutbyte.
 • Forskningsinfrastruktur
  Fokus: att stödja utvecklingen, uppgraderingen och konsolideringen av utmärkta europeiska forskningsinfrastrukturer och samtidigt optimera användningen av dem för att hantera stora vetenskapliga och samhälleliga utmaningar.

 

Pelare II – Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Pelare II uppmuntrar tvärvetenskapligt, tvärsektoriellt, tvärpolitiskt och gränsöverskridande samarbete i strävan mot hållbart utvecklingsmål (Sustainable Development Goals) genom att följa principerna i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar och konkurrenskraften hos EU:s industrier.

Områdena inom Pelare II är:

 • Kluster 1 - Hälsa
  Fokus: att främja kunskap, bygga kapacitet, designa, utveckla och demonstrera innovativa lösningar för att förbättra människors hälsa och välbefinnande, samt utveckla hälso- och sjukvårdssystem.
 • Kluster 4 - Digital, industri och rymd
  Fokus: en klimatneutral, resurseffektiv cirkulär industri, avancerade material, digital teknik, artificiell intelligens, nästa generations internet och rymdforskning.
 • Kluster 5 - Klimat, energi och rörlighet
  Fokus: att bekämpa klimatförändringen genom att bättre förstå dess orsaker, utveckling, risker, effekter och möjligheter, och genom att göra energi- och transportsektorerna mer klimat- och miljövänliga, effektivare och konkurrenskraftigare, smartare, säkrare och mer motståndskraftiga.

 

Pelare III – Europeiska Innovationslandskapet

Pelare III stödjer utvecklingen av banbrytande och marknadsskapande innovationer och förbättrar europeiska innovationsekosystem.

 • Europeiska innovationsrådet (EIC)
  Fokus: främja genombrottsinnovation med hög risk och hög effekt, och uppskalningspotential på global nivå. Det finns tre huvudsakliga återkommande upplysningar – Pathfinder (för radikalt ny teknik som växer fram ur forskningsexpertis), Transition (för att föra forskningsresultat till innovationspotential) och Accelerator (att utveckla och uppskala högriskinnovationer av nystartade företag och små och medelstora företag).
 • Europeiskt ekosystem för innovation (EIE)
  Fokus: att skapa sammanlänkade, inkluderande och effektiva innovationsekosystem för att stödja uppskalning av företag, uppmuntra innovation och stimulera samarbete mellan innovationsaktörer. Programmet stöder utbildning, policyarbete och projekt som söker synergier mellan EU, nationella och regionala aktiviteter.
 • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
  Fokus: att öka Europas innovationsförmåga genom att fostra entreprenöriella talanger och stödja nya idéer. De stödjer dynamiska, långsiktiga och Europaomfattande partnerskap mellan ledande företag, forskningslaboratorier och forskningsföretag – vilket skapar Europas största innovationsnätverk.

 

Breddning av deltagandet och förstärkning av det europeiska forskningsområdet

 • Bredda deltagande och sprida spetskompetens
  Fokus: att frigöra forsknings- och innovationspotentialen i EU:s medlemsstater och stödja medlemsstater med låg forsknings- och innovationsprestanda för att öka sitt deltagande i Horisont Europa.

Medfinansiering

Horisont Europa-projekt är förknippade med en viss grad av medfinansiering för direkta kostnader, indirekta kostnader eller båda. Varje program har specifika regler för finansieringsnivåer och kostnadsberättigande – du kan hitta en översikt i de allmänna bilagorna till Horisont Europas arbetsprogram.

I dagsläget är vissa områden inom Horisont Europa prioriterade av SLU och är därför berättigade att söka central medfinansiering när SLU är koordinator. Andra projekt kan komma i fråga för tredelad medfinansiering (institution + fakultet + central). Listan på prioriterade områden utvärderas årligen så se till att du är uppdaterad på den senaste listan, nya behörighetskriterier och ansökningsprocesser i SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Att skriva och skicka in en ansökan

Alla Horisont Europa utlysningar annonseras på EU-kommissionens Funding & Tenders Portal och det är också här du skapar och skickar in din ansökan. Du kommer alltid att bli ombedd att ange SLU:s Participant Identification Code (PIC) - vårt PIC är 999887350.

Via F&T-portalen kan du ladda ner många referensdokument, inklusive en omfattande programguide för Horisont Europa, kopior av de senaste arbetsprogrammen och standardmallar. När du har registrerat ett utkast till ansökan i F&T-portalen kan du ladda ner en redigerbar version av ansökningsmallen, som kan innehålla ändringar som är specifika för utlysningen – se till att alltid använda denna version.

Horisont Europa-ansökningar består av ett online formulär och en eller flera ansökningsdelar, som du laddar upp som PDF-filer. Om det finns flera partners i ditt projekt måste varje organisation fylla i en del av online formuläret med administrativ information. Koordinatören eller huvudsökanden måste lägga till annan information till online formuläret, till exempel en sammanfattning, etikförklaringar och budget. De måste också ladda upp alla ansökningsdelar och skicka in ansökan.

Det finns strikta deadlines för Horisont Europa-ansökningar som anges i varje ansökningsomgång. Inlämningssystemet i F&T-portalen stänger vid deadline (vanligtvis kl. 17:00 CET), och för sena inlämningar accepteras inte. Se till att skicka in din ansökan i god tid – F&T-portalen kan bli långsam timmarna innan deadline på grund av hög belastning, så en sista-minuten-inlämning är riskabel. Du kan skicka in din ansökan på nytt hur många gånger du vill innan deadline, så det är en bra idé att skicka in en version du är nöjd med en vecka i förväg och sedan skicka in allt igen vartefter som du finslipar och gör slutredigeringar.

Stöd med din ansökan

Om du är intresserad av att ansöka kan Grants Office svara på dina frågor och i vissa fall erbjuda personlig support:

Europeiska kommissionen erbjuder en hel del rådgivning för att hjälpa dig att förstå deras finansieringsprogram och hur du förbereder din ansökan:

 • Det finns regelbundna informationsdagar med presentation av utvalda områden av Horisont Europa och beskriver de öppna/kommande utlysningarna - dessa sessioner spelas in och är tillgängliga att se online.
 • Programguiden för Horisont Europa innehåller detaljerad rådgivning om Horisont Europas struktur, budget och politiska prioriteringar. Den innehåller också detaljer om hur man utarbetar en ansökan, inklusive övergripande frågor som spridning/kommunikation/exploatering, internationellt samarbete, genus, samhällsvetenskap och humaniora, etik, öppen vetenskap, datahantering, och artificiell intelligens.
 • Horisont Europas arbetsprogram 2023/24 allmänna bilagor anger de allmänna villkoren för utlysningar under Horisont Europas huvudarbetsprogram. De beskriver också utvärderings- och tilldelningsförfaranden och andra kriterier för finansiering från Horisont Europa.
 • Horisont Europa online manualen förklarar hur EU-bidrag fungerar och hur man hanterar dem elektroniskt i F&T-portalen. Den är begränsad till procedurmässiga aspekter och förklarar funktionaliteten hos IT-verktygen bakom portalen (roller och åtkomsträttigheter, inlämning av ansökningar och utvärdering, bidragshantering, ändringar, etc.).
 • F&T IT-instruktionsguiden innehåller steg-för-steg-instruktioner för alla verktyg och funktioner i F&T-portalen.

 

Hantera ditt projekt

Bidragsavtal och konsortieavtal

SLU:s jurister ansvarar för att ge stöd i juridiska och avtalsenliga frågor; du kan kontakta dem via juridik@slu.se.

 

Projektrapportering

Du kommer att rapportera dina projektkostnader och resultat till Europeiska kommissionen via deras Funding & Tenders Portal.

På SLU är det vanligtvis institutionens ansvar att ge stöd vid genomförande och administration av projekt, inklusive hantering av ekonomiska frågor. Varje avdelning har en dedikerad person med den administrativa rollen 'projektekonom', med huvuduppgiften att stödja genomförandet och rapporteringen av forskningsprojekt.

Gemensamma verksamhetsstödets stöd till projektredovisning och ekonomisk rapportering till finansiärer kommer i första hand från ekonomiavdelningen via projektekonomi@slu.se.

Grants Office kan ge dig råd om funktionaliteten hos Funding & Tenders Portal och lämpliga mallar att använda (t.ex. tidrapporter, projektuppföljning).

 

Datahantering

För projekt inom Horisont Europa ställs det krav på öppen tillgång och hantering av data. Du kan hitta detaljer och vägledning i Horizon Europe Programguide.

Om du har frågor eller behöver hjälp med datahantering i ditt projekt, boka ett 'Prata Data' med någon från Data Management Support, eller kontakta dem på dms@slu.se.