Jordbruksverket

Senast ändrad: 29 september 2022
SJV logga

Jordbruksverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för förvaltning inom jordbruk, fiske, rennäring och landsbygd med målsättningen att Sverige ska kunna producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt, samt bidra till en god djurvälfärd och en levande landsbygd. Jordbruksverket arbetar huvudsakligen mot tre mål:

  • att Sverige ska ha en konkurrenskraftig, hållbar, lönsam och ökande matproduktion
  • att Sverige ska nå sina miljömål och att produktionen ska bli mer resurseffektiv
  • att Sverige ska ha ett gott skydd av djur, växter och hälsa.

Jordbruksverket ansvarar även för att betala ut pengar från EU-fonder till olika stödmottagare, vilka inkluderar Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, samt ansvarar för krisberedskap inom lantbrukssektorn.

Finansieringsformer

Jordbruksverket finansierar forskning och innovation, men kommer även med regelbundna utlysningar om samarbeten och kompetensutveckling. I de allra flesta fallen finansernas stöd från Jordbruksverket via något av följande program:

  • Landsbygdsprogrammet
  • Havs- och fiskeriprogrammet
  • Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling
  • Jordbrukarstöd som är helt finansierade av EU

Jordbruksverket kommer även med tematiska utlysningar om stöd, som bäst följs via myndighetens websida ”Tillfälliga stöd och utlysningar”, se länk nedan.

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

Projektkalkyl
Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl.

Medfinansiering
Generella regler hittar du under ”Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt (word)". Det senast fastställda treårsgenomsnittet (2021-2023) för indirekta kostnader på fakultets- och universitetsnivå finns i Ekonomimeddelande 2024:3.

Ekonomisk rapportering
Frågor om användning av SLU:s ekonomisystem för ekonomisk rapportering till JV kan ställas till projektekonomi@slu.se

Att skriva och skicka in en ansökan

Ansökningar till Jordbruksverket skickas in via myndighetens egen e-tjänst.

Ansökningarna följer ingen specifik mall, format och innehåll måste anpassas efter instruktionerna för respektive stödform eller utlysning. Mallar för budget och uträkning av indirekta kostnader kan laddas ner via Jordbruksverkets webbsidor, ofta direkt länkade från de aktuella sidorna för respektive stödform eller utlysningstext. I utlysningstexten finns vanligtvis även information om vilka bedömningskriterier som kommer att användas vid utvärdering av ansökan.

Stöd med din ansökan

Allmän rådgivning kan sökas hos Grants Office.

Projekthantering

Tydliga instruktioner för hantering och rapportering av alla stödformer finns på Jordbruksverkets hemsida. Generella regler hittar du under ”Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt (word)".