Forskningsansökan - Stora samarbetsprojekt

Senast ändrad: 24 februari 2023

Många forskningsbidrag är öronmärkta för stora samarbetsprojekt där flera, ofta internationella, partners tillsammans bedriver tvärdisciplinär forskning. Som regel krävs även ett nära samarbete mellan organisationer inom och utanför den akademiska världen. Finansiärer som erbjuder denna typ av bidrag är exempelvis Europeiska kommissionen, Mistra, Vinnova och NordForsk. Eftersom ansökningar om stora samarbetsprojekt oftast är omfattande och komplexa, krävs det både ett stort engagemang och mycket tid för att kunna skriva en konkurrenskraftig ansökan. Vi på Grants Office har stor erfarenhet av att jobba med stora flerpartsansökningar och kan därför ge råd och stöd som kan hjälpa dig att skriva en stark ansökan. Vilken typ av stöd vi kan erbjuda beror på om du själv koordinerar ansökan eller deltar som partner.

När du ska koordinera en ansökan

Vi vill gärna uppmuntra forskare vid SLU att koordinera ansökningar och stora forskningsprojekt. En målsättning för oss på Grants Office är därför att ge det stöd som behövs för att fler ska vilja ta på sig rollen som koordinator. Genom att samarbeta i stora internationella projekt kan du inte bara bidra till viktig forskning med hög impact, utan det är även en utmärkt möjlighet att förbättra ditt CV, samt visa upp både dina egna och SLU:s kompetensområden. På Grants Office har vi lång erfarenhet av ansökningsarbete och kan därför ge dig stöd under alla faser av ansökningsprocessen - allt från att hitta en lämplig utlysning, utveckla din projektidé och ditt konsortium, till att skriva en konkurrens¬kraftig ansökan och utarbeta en adekvat budget. Eftersom våra tjänster ofta är mycket efterfrågade har vi valt att prioritera stöd till ansökningar med flera partners, som koordineras från SLU och som har en total projektbudget på 20 miljoner kronor eller mer. Beroende på arbetsbelastning kan vi i vissa fall även erbjuda stöd till ansökningar som inte uppfyller dessa kriterier, så du får gärna kontakta oss för att diskutera din ansökan.

Vårt uppdrag är att ge dig det stöd som du behöver. Alla ansökningsprocesser är unika - från idéutveckling och att skriva en konkurrenskraftig ansökan, till att göra en adekvat budget och slutligen genomföra samt rapportera projektet. Vårt stöd skiljer sig därför från ansökan till ansökan, men om du koordinerar ett större samarbetsprojekt kan vi hjälpa dig med:

 • Bakgrundsinformation om finansiärer, prioriteringar och utvärderingsprocesser
 • Information om logiken bakom en utlysning, relevanta regelverk och kriterier för behörighet
 • Vara bollplank för att diskutera och utveckla din projektidé i relation till utlysningstexten
 • Ge rådgivning rörande utveckling av konsortium, samt projektets utformning, organisation och ledning
 • Granska utkast av din ansökan och ge konstruktiv feedback
 • Rådgivning i budgetfrågor

För att kunna ge dig det bästa stöd vi kan är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt, så att vi kan planera vår tid på bästa sätt. Genom att börja i god tid kan du hjälpa oss att göra ett bra jobb och samtidigt ge dig själv en rimlig möjlighet att utveckla en konkurrenskraftig ansökan.

 

Godkännande från prefekt

Stora projekt kräver mycket tid, energi och andra resurser, både i ansökningsfasen och under genomförandet om de finansieras. För att vi från Grants Office ska kunna avsätta tid och resurser för att stödja dig med din ansökan är det viktigt att du har stöd för din ansökan från din prefekt.

Ditt projekt kan ha rätt till central medfinansiering eller tredelad medfinansiering från institution, fakultet och central nivå. Se till att du och din prefekt är väl insatta i reglerna för dessa möjligheter genom att studera riktlinjerna på sidorna för Medfinansiering och Riktlinjer för externfinansiering.

 

Möjliga fininsieringskällor

Du kan hitta information om olika finansiärer och deras olika utlysningar på dessa webbsidor. Längre ner på sidan hittar du ett utval av finasiärer som har ett fokus på stora samrbetsprojekt där du kan börja söka efter möjlighter.

Horisont Europa Pelare II

Pelare II fukurerar på globala utmaningar och industrin konkurrenskraft genom väldefinierade utlysningar inom sex olika tematiska kluster. Vardera kluster publicerar årliga arbetsprogram med utlysningar som kräver internationellt samarbete med ett antal partner från flera olika länder.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doktorandnätverk

MSCA Doktorandnätverk - MSCA-DN (tidigare kallat Innovative Training Networks) fukurerar på en gemensam samhällsutmaning och syftar till att utbilda nästa generation av forskare i Europa. Ett antal akademiska och icke-akademiska organisationer från flera länder skapar ett partnerskap som gemensamt rekryterar ett antal doktorander.

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistra är en forskningsfinansiär som stödjer forskning med strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling, där det övergripande målet är att lösa viktiga miljöproblem. Detta sker genom 2-4 årliga utlysningar inom skilda tematiska områden. Projekten har en svensk koordintor och samarbetar med andra sektorer som industri, näringsliv och offentlig förvaltning.

NordForsk

NordForsk fukuserar på gemensamma nordiska frågeställningar och utmaningar och finansierar forskningsprojekt och forskningsinfrastruktur. Antalet utlysningar varierar år från år och projekt kräver deltagare från minst tree olika nordiska länder.

Vinnova

Vinnova är en statlig myndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar utvecklingsområden för olika satsningar och skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt. Samarbetsprojekt är normalt ett krav.

När du är partner i en ansökan

Det kan även vara mycket givande att delta som partner i en stor ansökan/projekt som koordineras av en annan organisation än SLU. Även om du inte tar på dig koordinatorsrollen, så finns det flera andra möjligheter att påverka projektets inriktning och ta på sig en ledande roll, t.ex. som ”Work Package leader” eller ”Task leader”. En partner har inte lika omfattande ansvar som en koordinator, men ditt bidrag till ansökan kan ändå vara helt avgörande för att den ska bli framgångsrik.

Om du har blivit inbjuden att delta som partner i en ansökan om ett stort samarbetsprojekt kan Grants Office i första hand erbjuda dig rådgivning, exempelvis;

 • Svara på frågor om finansiären, utlysningen, ansöknings- och utvärderingsprocessen
 • Tips om hur du kan beskriva SLU i en ansökan och vad du kan tillföra projektet
 • Rådgivning om hur du skriver en bra ansökan
 • Administrativ information om SLU som koordinatorn efterfrågar
 • Rådgivning i budgetfrågor

Om du har några frågor eller vill ha rådgivning om din ansökan som partner, skicka gärna ett mail till vår helpdesk på grantsoffice@slu.se. Du kan också hitta svar på några av dina frågor på vår FAQ-sida.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller planerar att koordinera en ansökan om ett stort samarbetsprojekt är du varmt välkommen att kontakta någon av oss direkt:

Support med din ansökan

Fiona ReidUlf Westerlund

Budgetfrågor

Hallvard Wie (EU-finansiärer) & Frank Sterner (svenska finansiärer)