CV-sida

Fiona Reid

Fiona Reid
Forskningskoordinator vid Grants Office, en enhet inom Ledningskansliet, placerad i Ultuna. Jag stödjer och ger råd till SLU:s forskare för att utveckla och förbättra ansökningar om externfinansiering, med särskilt fokus på stora samarbetsprojekt på internationell (främst EU) och nationell nivå.

Presentation

Jag strävar efter att hjälpa SLU:s forskare att skriva bättre ansökningar och att öka den övergripande kunskapen, färdigheten och medvetenheten om externfinansiering vid universitetet. Jag fokuserar på ansökningar där SLU är koordinator och flera partner är involverade, särskilt finansiering från EU och strategiska svenska nationella finansiärer. Men jag kan ge råd om många olika typer av ansökningar, från olika finansiärer.

När du koordinerar en ansökan kommer jag att arbeta med dig för att:

  • förstå utlysningens bakgrund/omfattning och hur man integrerar detta i ditt koncept och text
  • överväga vilka typer av organisationer du bör samarbeta med och skapa en effektiv strategi för att samarbeta med olika typer av aktörer
  • utveckla en strategi för att hantera och delegera skrivarbetet och se till att alla delar av ansökningen kommer samman vid rätt tidpunkt
  • bedöma och föreslå ändringar i dina utkast för att förbättra tonen, strukturen och berättelsen men även tydliggöra svagheter
  • fungera som ett bollplank för alla frågor du har

Förutom att ge aktivt stöd till forskare med deras ansökningar, arbetar jag proaktivt med mina Grants Office-kollegor för att ge utbildning och kapacitetsuppbyggnad i ansökningsskrivning. Jag leder också en matchmaking-grupp som drivs av Grants Office i samarbete med de fyra fakulteterna. I den här gruppen tittar på vi kommande utlysningar (inklusive tidiga utkast) för att matcha utlysningar med enskilda forskare eller forskargrupper och informera dem - förhoppningsvis så att de antingen överväger att koordinera en ansökning eller börja leta efter möjligheter att bli partner. Jag representerar Grants Office i VH-fakultetens EU-team - en grupp som syftar till att öka medvetenhet, deltagande och expertis i EU:s finansieringsprogram vid VH-fakulteten.

Mitt arbetsspråk är engelska, även om jag har en viss läsförståelse i svenska.

Bakgrund

Jag har en BSc (Hons) i zoologi från University of Edinburgh, och en PGDip i bibliotek och informationshantering från Manchester Metropolitan University. Efter att ha börjat min karriär som akademisk bibliotekarie i min hemstad Edinburgh, Skottland, arbetade jag i fem år som Grants Manager vid ett ”SME” (små/medelstora företag) som utvecklade vågenergiteknik. Företaget förlitade sig starkt på externfinansiering, och jag var ansvarig för att utforma både nationella och internationella (inklusive EU) ansökningar kopplat till forskning-, demonstration-, infrastruktur- och organisationsutvecklingsprojekt, samt finansiell- och projektadministrationen i framgångsrika ansökningar.

År 2016 började jag arbeta som egenföretagare med ansökningsrådgivning och erbjöd mina kunder kvalitetsbedömningar av sina ansökningar, samt koordination och utformning av flera ansökningar där företagen saknade kompetens kring ansökningsförfarandet. Jag arbetade med flera företag inom sektorn för förnybar energi och en stor insats gjordes även på att säkerställa finansiering för att etablera ett whiskydestilleri och utveckla sin affärsplan.

Jag hade en stark önskan att återvända till arbetet inom ett team och idealiskt i det område som intresserar mig mest - naturvetenskap. Därför flyttade jag till Sverige i slutet av 2017 för att arbeta i den nyskapade positionen som forskningskoordinator här på SLU. Under min tid här har jag arbetat med många forskare, på alla fyra fakulteter, med ansökningar från ett brett spektrum av finansiärer (inklusive Horizon 2020, MSCA ITN, BiodivERsA, Formas, SSF, etc.)


Kontaktinformation

Forskningskoordinator vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4618673242, +46722288689
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala