CV-sida

Fiona Reid

Fiona Reid
Forskningskoordinator vid Grants Office, en enhet inom Ledningskansliet, placerad i Ultuna. Jag stödjer och ger råd till SLU:s forskare för att utveckla och förbättra ansökningar om externfinansiering, med särskilt fokus på stora samarbetsprojekt på internationell (främst EU) och nationell nivå.

Presentation

Jag strävar efter att hjälpa SLU:s forskare att skriva bättre ansökningar och att öka den övergripande kunskapen, färdigheten och medvetenheten om externfinansiering vid universitetet. Jag fokuserar på ansökningar där SLU är koordinator och flera partner är involverade, särskilt finansiering från EU och strategiska svenska nationella finansiärer. Men jag kan ge råd om många olika typer av ansökningar, från olika finansiärer.

När du koordinerar en ansökan kommer jag att arbeta med dig för att:

  • förstå utlysningens bakgrund/omfattning och hur man integrerar detta i ditt koncept och text
  • överväga vilka typer av organisationer du bör samarbeta med och skapa en effektiv strategi för att samarbeta med olika typer av aktörer
  • bedöma och föreslå ändringar i dina utkast för att förbättra tonen, strukturen och berättelsen men även tydliggöra svagheter
  • fungera som ett bollplank för alla frågor du har

Förutom att ge aktivt stöd till forskare med deras ansökningar, arbetar jag proaktivt med mina Grants Office-kollegor för att ge utbildning och kapacitetsuppbyggnad i ansökningsskrivning. Jag representerar Grants Office i VH-fakultetens EU-team - en grupp som syftar till att öka medvetenhet, deltagande och expertis i EU:s finansieringsprogram vid VH-fakulteten.

Mitt arbetsspråk är engelska, även om jag har en viss läsförståelse i svenska.

Bakgrund

Jag har en BSc (Hons) i zoologi från University of Edinburgh, och en PGDip i bibliotek och informationshantering från Manchester Metropolitan University. Efter att ha börjat min karriär som akademisk bibliotekarie i min hemstad Edinburgh, Skottland, arbetade jag i fem år som Grants Manager vid ett "SME" (små/medelstora företag) som utvecklade vågenergiteknik. Företaget förlitade sig starkt på externfinansiering, och jag utformade både nationella och internationella (inklusive EU) ansökningar kopplat till forskning-, demonstration-, infrastruktur- och organisationsutvecklingsprojekt. Jag skötte också ekonomi- och projektadministrationen för finansierade projekt.

År 2016 började jag arbeta som egenföretagare med ansökningsrådgivning och erbjöd mina kunder kvalitetsbedömningar av sina ansökningar, samt utformning av flera ansökningar där företagen saknade kompetens kring ansökningsförfarandet. Jag arbetade med flera företag inom sektorn för förnybar energi och ett kring skotsk whisky.

Jag hade en stark önskan att återvända till arbetet inom ett team och helst inom det område som intresserar mig mest - naturvetenskap. Därför flyttade jag till Sverige i slutet av 2017 för att arbeta i den nyskapade positionen som forskningskoordinator här på SLU. Under min tid här har jag arbetat med många forskare, på alla fyra fakulteter, med ansökningar från ett brett spektrum av finansiärer.


Kontaktinformation

Forskningskoordinator vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4618673242, +46722288689
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala