Tips vid ansökningsskrivande: Hantering av immateriella tillgångar

Senast ändrad: 08 november 2022

Många forskningsfinansiärer kommer be dig att inkludera en plan eller strategi för att hantera immateriella rättigheter (IP) eller kunskapstillgångar när du skickar in din ansökan. Detta kan inkludera information om att skydda resultat, ägande och tillgång, sekretessåtgärder och exploateringsvägar. Projekt har vanligtvis många resultat, och flera av dessa kan behöva skyddas och hanteras för att uppnå den förväntade eller önskade effekten. Var dock försiktig - det räcker inte att börja tänka på strategier för IP-hantering och exploatering i slutet av ditt projekt; du bör förstå och ta itu med dessa processer från ett tidigt skede av ditt arbete.

Vid SLU Holding AB arbetar innovations- och IP-experter och kan hjälpa dig som SLU-forskare att förstå nyttan med att utveckla dina forskningsresultat till nya processer, tjänster eller produkter i gröna industrier. De kan hjälpa dig att utveckla strategier, se till att din forskning når en relevant marknad och gör skillnad i samhället. Du kan kontakta SLU Holding AB för att ta reda på mer om de tjänster de erbjuder och hur de kan hjälpa dig.

IP Strategi

Din IP-hanteringsstrategi och detaljnivå bör anpassas till projektets storlek och de specifika kraven från finansieraren. Om det är relevant för ditt projekt rekommenderar vi att du synliggör, i din projektbeskrivning, hur immateriella tillgångar och utnyttjande av resultat kommer hanteras. Du kan överväga en kommitté för exploatering och IP, eller en IP / Innovation Manager och till och med ett konsultorgan med externa experter från industrin.

Konsortialavtal

I ett samarbetsprojekt är det bästa praxis (ibland obligatoriskt) för alla partners att underteckna ett konsortialavtal (CA). CA redogör för ramarna för framgångsrikt projektimplementering och bör i princip förhandlas och undertecknas innan bidragsavtalet undertecknas och projektet startas. 

Bland annat kommer CA att definiera och reglera äganderätt och skydd av resultat, tillgång till bakgrundskunskap / IP och konfidentialitet. När du skriver din ansökan rekommenderar vi att du har för avsikt att använda en CA för detta ändamål och, om möjligt, vilken mall du använder (t.ex. DESCA-modellen). 

Om du är koordinator för ett projekt som kräver en CA och beviljas finansiering måste du kommunicera med SLU:s juridiska enhet. För SLU-koordinerade projekt är CA ett lagligt avtal som skapats av och undertecknats på uppdrag av SLU - därför måste den juridiska enheten granska dess innehåll.

Skydd av resultat

Beskriv hur du kommer att identifiera och skydda resultat som kan, eller rimligen förväntas kunna ha ett kommersiellt eller industriellt utnyttjande. Om möjligt bör du ange vilken typ av IP som projektet kommer att producera och hur partnerna tänker skydda IP-rättigheter (IPR) (kanske med hjälp av interna och / eller externa IP-specialister, såsom SLU Holding AB). Hänvisa gärna till det CA som du kommer att upprätta.

De vanligaste typerna av skydd är:

 • Upphovsrätt - skyddar intellektuellt, konstnärligt eller kreativt arbete. Tilldelas automatiskt när en idé uttrycks av skaparen och gäller internationellt, men det finns metoder för formell registrering för att undvika tvister.
 • Patent - skyddar nya uppfinningar. Måste sökas via patentkontor i enskilda länder eller regioner och kommer endast att beviljas om specifika kriterier är uppfyllda - t.ex. originalitet, praktisk användning och uppfinningsrikedom.
 • Varumärke - skyddar produkter och tjänster. Dessa kan vara regionala eller internationella och bidra till varumärkesigenkänning.

Ofta anses kostnaderna för att skydda resultaten av ett forskningsprojekt (t.ex. en patentansökan) vara stödberättigande kostnader av finansiärer. Du bör dock alltid kontrollera finansieringsreglerna när du skapar din budget.

Organisation och hantering av “background” och resultat ”foreground”

Att delta i forskningsprojekt har många fördelar för de flesta typer av organisationer. För att undvika osäkerheter kring tillgång till "affärshemligheter" eller exploaterbar forskning måste deltagarna ha en ömsesidig förståelse för hur deras bakgrund och resultat kommer att skyddas.

Beskriv hur du kommer att organisera äganderätt och tillgångsrättigheter mellan partnerna, inklusive alla ekonomiska villkor. Bakgrundskunskap och IP / IPR måste identifieras och överenskommas av deltagarna, vilket kan göras via CA eller ett separat avtal (i form av positiva eller negativa listor), gör detta innan projektet börjar.

Gemensamt ägande av resultat

Du kan nämna att vid gemensamt ägda resultat är avsikten att komma överens om hur hantering av sådana resultat sker på ett lämpligt och rättvist sätt, till exempel om fördelning av aktier, utnyttjande och licensiering till tredje part.

Hantera sekretess

Förklara hur du hanterar sekretessfrågor. För partners kommer detta troligen hanteras informellt under ansökningsfasen (även om det ibland används sekretessavtal) och sedan genom CA under projektets genomförande. För tredje parter som är involverade i projektet, men som inte undertecknar CA, kan du använda ett sekretessavtal istället (som kan vara enkelriktad eller tvåvägs).

För rådgivning om sekretessavtal, vänligen kontakta juridiska enheten.

Användning av resultat

Det finns flera sätt att använda forskningsresultat. Den mest lämpliga beror på vilken typ av resultat det är frågan om och varje partners intentioner i förhållanden till ekonomiska förutsättningar och affärsplaner. Några potentiella exploateringsvägar kan vara:

 • initiera nya projekt
 • bidra till standarder
 • utbildning och träning
 • evidensbaserat beslutsfattande (rekommendationer, slutsatser, policyfrågor)
 • licensiering
 • nya företag
 • nya produkter

Förutom att identifiera din väg till exploatering kan du också tänka på:

 • Vilka är dina användare/målgrupp/kunder?
 • Har du gjort/kommer du att göra marknadsanalys för att förstå deras behov och skräddarsy din exploateringsplan?
 • Vem är ansvarig för att utnyttja resultatet – vilken partner? Vilken expertis har de inom detta område?
 • När kommer exploateringen att ske – under eller efter projektet? Behöver du söka extra finansiering för detta?
 • Har finansiären några specifika krav eller regler när det gäller exploatering?

Mer information och hjälp

 • European IP-helpdesk

  Ett initiativ från Europeiska kommissionen som ger mycket information inklusive ett onlinebibliotek med faktablad, fallstudier och IPR-guider; en hjälplinje för att ställa frågor om IP-frågor; och gratis webbseminarier om ämnen som IP, innovation, impact och konsortialavtal.

 • DESCA Model Consortium Agreement

  Avsnitten 8, 9 och 10 i DESCA innehåller information om äganderätt till resultat, tillgång till bakgrund och utlämnande av konfidentiell information.

 • Innovationsstrategi inom FoU-projekt

  En gratis, steg-för-steg-guide utarbetad av det EU-finansierade Health2Market-projektet. Guiden förklarar varför och när en innovationsstrategi (inklusive IP-skydd och kommersialiseringsvägar) krävs i FoU-projekt och hur den ska utvecklas och implementeras. Verkliga exempel används överallt, relaterade till hälsovetenskap, men metoderna och strategierna är universella.

 • SLU Holding AB

  Personalen på SLU Holding AB kan hjälpa dig att utveckla din forskning till en innovation som gör skillnad i samhället. Om du har frågor kring patentering, publicering, marknadspotential och finansiering kan du som forskare på SLU ta kontakt med dem.

 • SLU:s juridiska enhet

  Personalen på SLU:s juridiska enhet hjälper dig att förbereda ett konsortieavtal när du koordinerar ett projekt. De kommer också att granska ett konsortieavtal, bidragsavtal eller liknande kontrakt som du ombeds att underteckna på SLU:s vägnar. Du bör kontakta dem i god tid innan en underskrift ska ske, och det bästa sättet att göra det är att skicka e-post till juridik@slu.se.

 • SLU Grants Office

  Som alltid kan du kontakta Grants Office för att ställa frågor när som helst gör det på grantsoffice@slu.se. DESCA Model Consortium Agreement