Mistra

Senast ändrad: 29 september 2022
Mistra logga

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistra är en oberoende offentlig forskningsfinansiär som stödjer forskning med strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling, där det övergripande målet är att lösa viktiga miljöproblem. Genom att noggrant övervaka utmaningarna i det omgivande samhället, publicerar Mistra årligen två till fyra utlysningar om nya forskningsprogram inom olika tematiska områden för att stimulera utvecklingen av nya produkter, tjänster och metoder som kan lösa dagens stora miljöutmaningar. Forskningsprogram finansierade av Mistra innebär som regel etablering av en ny stark forskningsmiljö vid ett svenskt universitet, högskola eller institut, där forskare arbetar i nära samarbete med andra sektorer, såsom industri, myndigheter och andra relevanta aktörer. Totalt stödjer Mistra forskning i Sverige med cirka 200 miljoner kronor per år, inriktat mot något av följande fokusområden;

  • Klimatförändring – geopolitik, inklusive migration och integration
  • Vägar till förändring mot en cirkulär, resurshushållande och koldioxidneutral ekonomi
  • Underlättande för hållbara infrastrukturer och samverkande lagar, styrmedel och dessas tillämpning
  • Hållbar användning av biologiska resurser
  • Strategiska miljöperspektiv på AI och Big Data
  • Hälsa, jämlikhet, lärande och välstånd inom en hållbar samhällsutveckling
  • Beteenden och val för en hållbar utveckling

För närvarande är SLU inblandat i flera Mistra-finansierade forskningsprogram, och är programansvariga för Mistra Digital Forest, Mistra Environmental Communication och Mistra Food Futures.

Finansieringsformer

Mistras forskningsprogram

Mistra finansierar stora tvärvetenskapliga forskningsprogram med aktörer från flera sektorer i samhället, ofta i storleksordningen 60-100 miljoner kronor. Som regel löper ett Mistra-program initialt över fyra år, men de allra flesta program beviljas därefter förlängning i ytterligare fyra år, om de utvärderas som framgångsrika. De tematiska områden som Mistra väljer att prioritera i sina utlysningar bestäms utifrån Mistras egen omvärldsbevakning och dialog med nyckelaktörer inom miljöområdet.

I allmänhet kräver Mistra att deras forskningsprogram involverar samarbete mellan akademiska forskare och relevanta representanter från andra sektorer, såsom industri, myndigheter, organisationer och förväntade slutanvändare. De involverade parterna förväntas även medfinansiera programmet, ofta i storleksordningen 15 %.

Medfinansiering

Mistra kräver i de allra flesta fall att ett belopp som motsvarar minst 15 % av de medel som erhållits från Mistra matchas med medfinansiering från andra källor. För närvarande är Mistra en prioriterad finansiär på SLU, vilket innebär att all medfinansieringen av Mistra-program som koordineras av SLU täcks av centrala medel. Notera att en föranmälan om medfinansiering måste skickas in till medfinansiering@slu.se, senast två veckor innan deadline för den aktuella utlysningen.

Att skriva och skicka in en ansökan

Mistra publicerar kontinuerligt utlysningar om nya forskningsprogram på sin hemsida, vanligtvis två till fyra gånger per år.

Mistra använder sig inte av någon ansökningsportal och har inte heller några bestämda riktlinjer för hur en ansökan ska utformas. Du som planerar att söka medel för ett Mistra-program måste därför studera den aktuella utlysningstexten för att få information om hur du ska strukturera och skicka in din ansökan. De flesta Mistra-ansökningarna utvärderas i en enstegsprocess, vilket innebär att du vid deadline skickar in en fullständig ansökan, men i vissa fall använder sig Mistra även av 2-stegsprocesser, där du i steg ett endast skickar in en kortare föransökan.

Om du planerar att koordinera en Mistra-ansökan är det väldigt viktigt att du informerar din prefekt och fakultetens forskningssekreterare, eftersom det i en Mistra-ansökan är lärosätet, dvs. SLU, som går in som huvudsökande och även bidrar med täcker behovet av medfinansering.

Stöd med din ansökan

Om du planerar att koordinera en Mistra-ansökan, kontakta någon av forskningskoordinatorerna vid Grants Office för att få stöd i ansökningsprocessen. Om du har mer generella frågor om att söka medel från Mistra är du välkommen att kontakta oss på Grants Office via grantsoffice@slu.se.

Budget

Använd SLU:s projektkalkyl för att bygga upp budgeten för din Mistra-ansökan. I första hand är det din institutionsekonom som ska hjälpa dig med budgetarbetet, men vid ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta Grants Office.

Mistra tillämpar en regel om att OH-kostnader (indirekta kostnader och kostnader för lokaler) kan täckas upp till ett fast belopp som beräknas utifrån antalet heltidsanställda som är inblandade i projektet per år. Aktuella belopp hittar du via länken till "Mistras ekonomiska riktlinjer ". I SLU: s projektkalkyl måste det totala beloppet för indirekta kostnader och lokaler räknas om till en procentsats, enligt Mistras regler, för att få en korrekt bild av det totala medfinansieringsbehovet på SLU.

Projekthantering

När Mistras styrelse beslutat om att investera i ett program, så inleds en process där Mistra tillsammans med programvärden upprättar ett programavtal som bland annat innehåller information om budget, planerade vetenskapliga leveranser och kommunikationsaktiviteter. Samtidigt tillsätts även en programstyrelse och programledning, med uppgift att styra, leda och följa upp verksamheten utifrån programplanen.

Samtliga Mistra-program ska lämna in en budget och redovisning till Mistra varje år. Vidare ska även programplanen uppdateras och godkännas av Mistra årligen.