Riktlinjer för externfinansiering

Senast ändrad: 17 april 2024
Riktlinjer

Huvudsyftet med dessa riktlinjer är att bidra till minskning av ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna gäller ansökningar om bidrag och anbud på uppdrag samt de kontraktsförslag och kontrakt som ansökningar och anbud leder till. Det är prefekten (eller motsvarande) som ansvarar för att skapa och upprätthålla rutiner för att tillämpa riktlinjerna inom sin organisatoriska enhet.

Riktlinjerna har utgångspunkt i rektors delegationsordning, enligt tredje att-satsen under avsnitt 22.2 åligger det prefekten "att ansöka om bidrag och uppdrag samt teckna kontrakt i enlighet med vad som närmare anges i de riktlinjer för externfinansiering som rektor har beslutat om".

Externfinansieringsstöd - översikt. Pdf att spara ner och skriva ut!

Ansökan / anbud

1. Projektledaren ska så tidigt som möjligt före sista ansökningsdatum:

 1. Informera prefekt om planerad ansökan/anbud.
 2. Med stöd av ekonom vid institutionen göra en ansökningsbudget i SLU:s projektkalkyl.

2. Projektledaren rekommenderas att, så tidigt som möjligt före sista ansökningsdatum, anmäla ansökan/anbud för granskning till externfinansiering@slu.se. Detta gäller om ansökan/anbud har minst en av följande egenskaper:

 1. involverar underavtal med part utanför SLU,
 2. involverar immateriella rättigheter i väsentlig omfattning, se SLU:s Policy för immateriella rättigheter,
 3. är ett anbud som omfattar mer än 2 mnkr till SLU,
 4. är en ansökan med över 20 mnkr i sökt belopp till SLU,
 5. involverar amerikansk motpart, finansiering eller tydligt andra amerikanska intressen.

3. Prefekt ska:

 1. Så tidigt som möjligt före sista ansökningsdatum avgöra om ansökan/anbud har förutsättningar att bli ett fullt finansierat projekt. Möjlighet till särskilda medfinansieringsanslag regleras i separata riktlinjer.
 2. Efter egen bedömning godkänna projektkalkyl (se 1b ovan) och underteckna ansökan/anbud, om inte finansiären har andra regler.
 3. Se till att skickad ansökan/anbud och projektkalkyl (se 1b ovan) registreras i SLU:s dokumentationssystem utan fördröjning.

Kontraktsförslag / kontrakt

 4. Projektledaren ska så tidigt som möjligt innan kontraktsförslag undertecknas:

 1. Informera prefekt om att externfinansiering har beviljats.
 2. Med stöd av ekonom vid institutionen göra kontraksbudget i SLU:s projektkalkyl.

5. Projektledaren rekommenderas att, så tidigt som möjligt före undertecknande, anmäla kontraktsförslag för granskning till externfinansiering@slu.se. Detta gäller om kontraktsförslag har minst en av följande egenskaper:

 1. innehåller underavtal med part utanför SLU (t.ex. EU-konsortialavtal),
 2. innehåller immateriella rättigheter i väsentlig omfattning, se SLU:s Policy för immateriella rättigheter.

6. Prefekt ska (6a och 6b så tidigt som möjligt innan kontraktsförslag undertecknas):

 1. Anmäla kontraktsförslag för granskning till externfinansiering@slu.se. Detta gäller om kontraktsförslag har minst en av följande egenskaper:
  i. är ett förslag till uppdragskontrakt med mer än 2 mnkr till SLU,
  ii. är ett förslag till bidragskontrakt med mer än 20 mnkr till SLU,
  iii. innehåller amerikansk motpart, finansiering eller tydligt andra amerikanska intressen.
 2. Vid behov besluta om medfinansiering.
 3. Efter egen bedömning godkänna projektkalkyl (se 4b ovan) och underteckna kontrakt, om inte finansiären har andra regler.
 4. Se till att undertecknat kontrakt och projektkalkyl (se 4b ovan) registreras i SLU:s dokumentationssystem utan fördröjning.