Stiftelser och fonder A-Ö

Senast ändrad: 30 november 2023
Ett urval av stiftelselogotyper. Grafisk.

Här kan du hitta ett urval av mestadels privata stiftelser och andra fonder som stödjer forskning, stipendier, fellowships, finansiering av doktorander, resor, konferenser och mer. Vi har inkluderat både svenska och internationella organisationer med möjligheter för svenska sökande.

Genvägar:  A-E  |  F-J  |  K-R  |  S  |  T-Ö

A-E

Anna och Nils Håkansson stiftelse
Stödjer vetenskaplig undervisning och forskning för att främja svenskt skogsbruk.

Berth von Kantzows stiftelse
Stödjer medicinsk, teknisk och ekonomisk forskning.

Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning
Stödjer forskning via projekt- och resebidrag inom Essitys (global hälsa och hygien) och SCA:s (skog, träprodukter, massa, papper, förpackningar och förnybar energi) centrala affärsområden.

Brattåsstiftelsen
Stödjer skogsforskningsprojekt.

Cancerfonden
Stödjer grund- och klinisk forskning om cancer genom resebidrag, forskningsprojekt, fellowships och mer.

Carl-Göran Adelswärds stiftelse
Stödjer forskning, publicering och symposier inom området historisk skogsanvändning.

Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning
Stödjer forskning inom fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, skogs- och jordbruk via stipendier, projektbidrag och anslag för drift/apparatur.

Crafoordska stiftelsen
Stödjer forskningsprojekt inom alla vetenskapsområden vid SLU Alnarp.

Dr P Håkanssons stiftelse
Stödjer vetenskaplig forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi via stipendier och bidrag.

Ekhagastiftelsen
Stödjer främst tillämpad vetenskaplig forskning inom ekologiskt lantbruk och komplementär och biologisk medicin.

Erik Philip-Sörensens stiftelse
Stödjer framtidsinriktad vetenskaplig forskning inom genetik och humaniora.

Erik Stenströms stiftelse
Stödjer främjandet av ekskogsbruk.

F-J

Familjen Kamprads Stiftelse
Stödjer utbildning och vetenskaplig forskning för att främja entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social förbättring.

Forska Utan Djurförsök
Stödjer vetenskaplig forskning för att ersätta och minska djurförsök.

Fulbright Commission
Stödjer utbildningsutbyte mellan Sverige och USA för svenska och amerikanska medborgare genom bidrag och stipendier.

Föreningen Skogsträdsförädling
Stödjer vetenskaplig och praktisk skogsträdsförädling och anpassningar i skogshushållning genom forskningsbidrag.

Gen Foundation
Stödjer studenter och forskare inom naturvetenskap, särskilt livsmedelsvetenskap/teknik.

Hasselbladstiftelsen: Hasselblad Science
Stödjer naturvetenskap genom forskningsfinansiering, donationer och stipendier.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Stödjer vetenskaplig forskning.

IRISstipendiet
Stödjer utbildning av framåtsträvande kvinnor.

Japan Society for the Promotion of Science
Stödjer vetenskapens framsteg genom fellowships för forskare på alla karriärnivåer att besöka och arbeta i Japan.

Johan & Jakob Söderbergs stiftelse
Stödjer undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning, främst inom naturvetenskap, medicin, ekonomi, juridik och kultur.

K-R

Kempestiftelserna
Stödjer utbildning, forskningsprojekt och forskningsutrustning i norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland).

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)
Stödjer forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, infrastruktur av nationell betydelse och enskilda excellenta forskare – främst inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund
Stödjer forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik genom forskningsbidrag och resebidrag.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA)
Stödjer vetenskap och praktisk erfarenhet inom skogs- och lantbruk genom bidrag och stipendier.

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
Stödjer vetenskaperna och stärker deras inflytande i samhället genom bidrag och stipendier.

Letterstedtska föreningen
Anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare, exkursioner för grupper av personer, tryckning, översättning eller publicering av skrifter.

Magnus Bergvalls stiftelse
Stödjer svenska forskare och svenska vetenskapliga institutioner.

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete (MWS)
Stödjer organisationen av internationella vetenskapliga konferenser, symposier, workshops och sommarskolor på forskarutbildningsnivå.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)
Stödjer forskning inom samhällsvetenskap.

Norra Skogs Forskningsstiftelse
Stödjer skogsvetenskaplig och skogsindustriell forskning och utveckling i norra Sverige.

O.E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse
Stödjer forskare med stipendier för forskning främst inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Olle Engqvist stiftelse
Stödjer vetenskaplig forskning inom medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora.

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
Stödjer och utvecklar banden mellan Sverige och Belgien genom bidrag för akademiska studier, forskningsutbyte, tryckning och översättning av vetenskapliga verk, eller utställningar och föreläsningar.

Riksbankens Jubileumsfond
Stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

S

Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Stödjer internationellt utbyte mellan Japan och Skandinavien för forskning, utveckling och utbildning främst inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora.

Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS)
Med syfte att främja växtfysiologi och kontakter mellan växtfysiologer, arrangera möten och att ge ut en tidskrift. Även popularisering av vetenskap och främjande av undervisning i växtvetenskap.

Science & SciLifeLab
Stödjer excellent forskning genom att dela ut priser för att belöna unga forskare i ett tidigt skede av deras karriärer.

Skogsällskapet
Stödjer forskning, kunskapsutveckling, kommunikation och kunskapsspridning om skogshushållning och naturvård.

Stiftelsen Barn och Miljö
Stödjer vetenskaplig undervisning och forskning inom miljöområdet samt spridning av kunskap och förståelse för miljöfrågor, särskilt bland barn och ungdomar.

Stiftelsen Blanceflors
Stödjer internationella utbyten för svenska eller italienska medborgare inom vetenskaplig forskning eller utbildning genom individuella stipendier.

Stiftelsen C.M. Lerici
Stödjer kulturellt och vetenskapligt utbyte mellan Sverige och Italien genom stipendier för studier och forskningsprojekt.

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Stödjer enskilda forskare med projekt inom alla discipliner.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stödjer naturvetenskap, humaniora, konst och litteratur samt folkbildning.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)
Stödjer vetenskaplig forskning inom humaniora och lärande.

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond
Stödjer utvecklingen av svensk skogsindustri genom bidrag till forskning och undervisning.

Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne
Stödjer vetenskaplig forskning om naturvård, särskilt mark-, vatten- och landskapsvård, samt växthälsa.

Svensk-Franska Stifelsen
Stödjer akademiskt utbyte mellan Sverige och Frankrike genom stipendier till svenska studenter och forskare.

Sverige-Amerika stiftelsen
Stödjer vetenskapligt, kulturellt och praktiskt utbyte mellan Sverige, USA och Kanada genom stipendier för forskning och högre studier i USA och Kanada.

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)
Stödjer en hållbar utveckling av svenskt jordbruk genom att finansiera forskning inom två fokusområden: klimat och miljö samt mat.

Sweden-Japan Foundation
Stödjer teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel genom stipendier för studier, forskning och praktik vid universitet i Japan.

Södra forskningsstiftelse
Stödjer forskning, utveckling och utbildning som är viktiga för skogs- och skogsindustriernas verksamhet i södra Sverige.

T-Ö

Wenner-Gren Stiftelserna
Stödjer internationellt vetenskapligt utbyte genom fellowships och resebidrag.

Åforsk stiftelsen
Stödjer innovativ forskning inom infrastruktur, hållbarhet, material, förnybara produkter, energi, processer, säkerhet och miljö genom forskningsbidrag, resebidrag och entreprenörskapsstipendier.