Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Senast ändrad: 01 december 2022
SLF

Stiftelsen Lantbruksforskning är en svensk privat stiftelse som stödjer forskning för en hållbar utveckling av det svenska lantbruket. Eftersom medlen till stor kommer från lantbruksföretag, med viss motfinansiering från statliga källor (t. ex. Formas), beviljar stiftelsen som regel projekt med konkret nytta som kan bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft för Sveriges lantbrukare. Stiftelsens kortsiktiga mål är att finansiera projekt som direkt kan vara till nytta för enskilda lantbrukare, men arbetar även långsiktigt mot att bidra till att lösa stora samhällsutmaningar såsom livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och antibiotikaresistens. SLF finansierar i första hand behovsdriven forskning och utveckling inom fyra fokusområden;

  • Energi och biomassa
  • Företagande
  • Klimat och miljö
  • Livsmedel.

Det är centralt för SLF är att finansiera forskning där närheten till företagaren och forskningens nyttoperspektiv ska samspela och knytas samman med forskning av hög vetenskaplig kvalitet. SLF prioriterar därför projekt som involverar aktörer från olika branschområden, ämnesområden och discipliner, där ett helhetsgrepp kring frågeställningar som berör möjligheter och utmaningar för lantbruks- och trädgårdsnäringen står i fokus.

Finansieringsformer

SLF stödjer forskning inom sina fyra fokusområden genom tre olika typer av utlysningar;

1. Öppna utlysningar

SLF har en årlig öppen utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt som stärker lantbrukarnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Då SLF lägger stor vikt vid samverkan, ställer de krav på att minst två olika organisationer måste delta i ett projekt, exempelvis från akademi, lantbruksföretag, företag och rådgivningsorganisationer. Vanligtvis beviljas projekt med en löptid på 1-3 år med upp till 1 miljon kronor per år. Utlysningen är indelad i två steg, där steg 1 öppnar i april och stänger i juni, vartefter en utvald grupp bjuds in att skicka in en fullständig ansökan, med deadline i oktober.

2. Riktade utlysningar

Några gånger per år publicerar SLF riktade utlysningar på sin hemsida. Dessa fokuserar på enskilda specifika problem eller utmaningar inom lantbruks- och trädgårdsnäringarna och genomförs antingen i egen regi eller i samverkan med andra forskningsfinansiärer.

3. Specialutlysningar

Med en stor oregelbundenhet kan SLF även komma med så kallade specialutlysningar, exempelvis inom områden som inte ryms inom de fyra fokusområdena, eller som inriktar sig på att lösa specifika utmaningar som identifierats av en definierad grupp av finansiärer. Specialutlysningar kan även innefatta olika samverkansutlysningar, både nationellt och internationellt.

Medfinansiering

SLF tillåter OH-finansiering om max 25% påslag på beviljad lön+förbrukningsmaterial. SLU-interna påslag för indirekta kostnader och lokalkostnader som inte täcks av av ovannämnda OH-finansiering utgör ett medfinansieringsbehov i projektet. OH-finansieringen får inte vara större än de SLU-interna OH-kostnaderna.

Att skriva och skicka in en ansökan

Alla ansökningar till SLF skickas in via deras eget webbansökningssystem. Instruktioner för vad en ansökan ska innehålla och hur den ska struktureras finns tillgängliga på SLF:s hemsida, både via ”Handboken” och stiftelsens ”Forsknings- och utvecklingsprogram”. Här finns även en hel del tips på hur man bör utforma en framgångsrik ansökan och hur ansökningarna bedöms.

I den öppna utlysningen består steg 1 av en idéskiss, där de sökande fyller i ett webbformulär och skickar in en kort projektbeskrivning på maximalt tre sidor (på svenska). Om ansökan går vidare till steg 2 i processen ska en fullskalig ansökan skickas in, vilket inkluderar ett utökat webbformulär, en detaljerad projektbeskrivning på maximalt 10 sidor (på engelska), sökandens CV och en inskannad försäkran från den förvaltande organisationen. Anledningen till att idéskissen ska skrivas på svenska, medan den fullständiga projektbeskrivningen ska utformas på engelska, är att i steg 1 bedöms ansökan av en branschgrupp utifrån relevans och potential för näringen, medan den vetenskapliga kvaliteten bedöms i steg 2 av vetenskapliga bedömare och relevansbedömare.

Vid riktade utlysningar och specialutlysningar skickas en fullständig ansökan in direkt.

Alla beviljade projekt måste skicka in en årlig statusrapport samt en slutrapport enligt de instruktioner som anges i respektive projekts bidragskontrakt. Detaljerade instruktioner och blanketter finns att ladda ner från SLF:s webbsidor.

Stöd med din ansökan

Sök i första hand hjälp från din institutionsekonom för hjälp med att skapa en budget för ditt SLF-projekt i SLU:s projektkalkyl, men du är självklart även välkommen till Grants Office med dina frågor.

Du kan också kontakta SLF direkt, antingen via deras mail-support, eller genom att kontakta deras forskningschef eller forskningssekreterare.