SSF

Senast ändrad: 17 april 2020
SSF logga

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) – En oberoende svensk finansiär av forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en oberoende svensk forskningsfinansiär som stödjer forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Genom att finansiera forskning med hög vetenskaplig kvalitet, relevans och genomslagskraft i samhället, har SSF målsättningen att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Årligen fördelar SSF ca 700 miljoner kronor till forskning i form av rambidrag, bidrag till strategiska forskningscentra, individuella karriärbidrag, samt bidrag för ökad personrörlighet mellan olika sektorer. Under åren 2017-2021 prioriterar SSF följande områden;

  • Informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT)
  • Livsvetenskap med fokus på teknologier och Bioengineering
  • Materialforskning med fokus på ny och bättre funktionalitet samt produktion

Finansieringsformer

1. Rambidrag
Stora forskningsbidrag för tvärvetenskapliga samarbetsprojekt inom olika tematiska områden, ofta i storleksordningen 25-30 miljoner kronor (upp till 60 miljoner kronor). Utlysningar om rambidrag publiceras kontinuerligt på SSF:s hemsida och vänder sig vanligtvis till forskargrupper bestående av 4-10 forskare från olika vetenskapliga discipliner, gärna med starka kopplingar till andra sektorer.

2. Strategiska forskningscentra
Bidrag för att skapa nya starka forskningsmiljöer i strategiskt viktiga områden, där flera oberoende, företrädesvis samlokaliserade forskargrupper vid ett universitet eller forskningsinstitut samverkar för att lösa ett viktigt forskningsproblem. Strategiska forskningscentra ska ledas av en centrumledare, med hjälp av en styrgrupp, samt vara knuten till en vetenskapligt rådgivande grupp. Beviljade forskningscentra får som regel finansiering under 6-8 å, med en bidragsnivå på 7-10 miljoner kronor per år. Utvärdering vid halvtid kan förekomma.

3. Framtidens forskningsledare (FFL)
Individuella karriärbidrag för unga lovande forskare med stark potential att bli internationellt ledande inom sina respektive forskningsfält. FFL utlyses vart tredje år (2018, 2021, 2024…) och för att kunna söka måste du ha erhållit din doktorstitel 4-7 år innan deadline för den aktuella utlysningen, samt vara högst 39 år. FFL ett karriärprogram där forskare som beviljas medel, förutom ett schablonbelopp om 12 miljoner kronor under fem år, även får delta i ett skräddarsytt ledarskapsprogram för just framtidens forskningsledare.

4. Strategisk mobilitet
Bidrag som stödjer rörlighet mellan olika sektorer, där du som forskare kan ansöka om lönekostnader (max 1 500 000 SEK) för att arbeta 4-12 månader exempelvis inom industrin, hos en myndighet eller en organisation. Utbytet kan delas upp på flera perioder, men måste utföras inom en tvåårsperiod. SSF strategisk mobilitet utlyses en gång per år, vanligtvis med deadline i september.

5. Industridoktorander
För att främja rörlighet mellan akademi och industri beviljar SSF årligen finansiering av ca 12 industridoktorander med maximalt 2 500 000 kronor under 4-5 år. Bidraget är individuellt och ställer krav på att doktoranden måste bli antagen vid ett svenskt universitet, vara anställda till minst 80 % vid ett företag, samt ha två handledare - en inom akademin och en från företaget. Deadline ligger som regel under våren.

6. Övriga finansieringsmöjligheter

  • Industriella forskningscentra
  • Forskarskolor
  • Sabbaticals

Medfinansiering

SSF erbjuder full täckning av direkta kostnader, men har en övre gräns på 35 % för indirekta kostnader kopplade till löner och drift. För vissa bidrag, såsom FFL och de flesta rambidrag, tillåter SSF att maximalt 25 % av den huvudsökandes lön får täckas av bidraget (kan även gälla medsökande), samt att detta belopp inte får överstiga 25 % av det totala bidraget. Löner för annan personal, inklusive doktorander, postdoktorer och teknisk personal kan dock finansieras fullt ut av SSF.

Sammantaget kan bidrag från SSF medföra ett behov av medfinansiering både för lönekostnader och OH-kostnader som överstiger 35 %.

SLU prioriterar och har beslutat att bevilja central medfinansiering av både FFL och SSF:s rambidrag. Notera att en föranmälan om medfinansiering måste skickas in till medfinansiering@slu.se, senast två veckor innan deadline för den aktuella utlysningen.

Att skriva och skicka in en ansökan

Ansökningar till SSF skickas in via SSF:s egen ansökningsportal.

De flesta ansökningar till SSF följer ett liknande format, men den som söker SSF-medel måste alltid studera utlysningstexten noggrant för att inte missa några detaljer eller specifika instruktioner som gäller en speciell utlysning. I många fall måste man även logga in i ansökningsportalen för att få information om hur varje del av ansökan ska utformas.

Vanligtvis använder sig SSF av följande utvärderingskriterier:

  1. Behörighet och anpassning till utlysningens prioriteringar.
  2. Vetenskaplig kvalitet, originalitet, graden av tvärvetenskaplighet och genomförbarhet av forskningsplanen.
  3. Strategisk relevans för den svenska industrin och samhället.
  4. Den/de sökandes kvalifikationer, vetenskapliga publikationer och presentationer, internationell genomslagskraft, nätverk och ledarskap.

För vissa bidrag, till exempel FFL, använder sig SSF av intervjuer i den slutliga fasen av bedömningsprocessen.

Stöd med din ansökan

Om du har frågor om att söka medel från SSF är du välkommen att kontakta oss på Grants Office via grantsoffice@slu.se. Om du planerar att söka till FFL eller koordinera en ansökan om rambidrag eller strategiskt forskningscentrum, kan du även få stöd i ansökningsprocessen av forskningskoordinatorerna vid Grants Office.

Budget

Använd SLU:s projektkalkyl för att bygga upp budgeten kopplad till din SSF-ansökan. I första hand är det din institutionsekonom som ska hjälpa dig med budgetarbetet, men vid ytterligare frågor är du självklart välkommen att kontakta Grants Office, gärna via grantsoffice@slu.se.

Projekthantering

SSF ställer krav på regelbunden rapportering av de flesta av sina bidrag, vilket inkluderar en kortare årlig rapport, samt mer utförliga halvtids- och slutrapporter. Rekvirering av medel och rapportering sker via ansökningsportalen.