Karriärutveckling

Senast ändrad: 27 mars 2023

Att göra karriär inom forskning och vetenskap och att söka finansiering är en inte alldeles enkel uppgift för unga forskare. Under de senaste decennierna har vi flyttat från en miljö där de flesta som erhållit doktorsexamen kan se fram emot en stabil anställning inom den akademiska världen till en verklighet där unga forskare står inför en mycket konkurrensutsatt arbetssituation, men också med möjligheter som når långt bortom den akademiska världen. För att hitta din väg och bygga en karriär inom forskning är det därför nästan lika viktigt att planera din karriär som att planera dina forskningsexperiment.

Som ung forskare måste du försöka informera dig själv om det stora utbudet av karriärvägar som en doktorsexamen kan leda vidare till. Du kommer att inse att din tid som doktorand hjälper dig att, förutom bli expert inom ditt forskningsområde, förvärva många andra färdigheter som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Som exempelvis projektledning, kommunikation, mentorskap och skrivförmåga, upplevelsen av internationella arbetsmiljöer och relationer, samt i många fall innovation och entreprenörskap.

För att öka möjligheterna att nå dina karriärmål bör du regelbundet reflektera över vilka de är och identifiera färdigheter som hjälper dig att uppnå dem. Om du redan har ett definierat mål för din karriär, gör en plan för att komma dit - och om dina idéer om framtiden är oklara, försök att bygga en bred kompetensbas som stöder flera karriärvägar.

Skapa dig ett starkt CV

När man analyserar ett CV för en framgångsrik forskare är det oftast tydligt att de flesta kan presentera flera färdigheter som tillsammans bygger upp en profil av en mycket erfaren och engagerad person. En person som är målmedveten och kan möta tidsfrister, som är en aktiv medlem i forskarsamhället och relevanta nätverk, och som visar engagemang i fakultetsfrågor och att ta på sig och fullgöra förtroendeuppdrag. Var och en av dessa färdigheter är bitar av ett pussel vilket tillsammans bidrar till ett starkt CV.

För att bygga ett konkurrenskraftigt CV måste du vara öppen för nya utmaningar och aktivt identifiera aktiviteter som stöder dina karriärmål. Försök därför att som ung forskare hålla dig uppdaterad om, och delta i kurser, seminarier och workshops inom relevanta områden, ta på dig arbetsuppgifter på institutionen, hjälpa till vid en lokal konferens, besöka nya forskningsmiljöer och delta i offentliga uppsökande aktiviteter, bidra till undervisning och/eller mentorskap för yngre studenter, lära dig nya och moderna metoder, delta i diskussioner med dina kamrater och med inbjudna gäster. En annan nyckelkompetens som forskare är förmågan att skriva starka och bra forskningsansökningar. Så börja öva på detta och börja söka din egen finansiering så snart du kan - fokusera inledningsvis på resebidrag och små stiftelser innan du riktar dig på de större utlysningarna. Genom att delta aktivt i sådana aktiviteter och bredda ditt nätverk kommer du inte bara att lägga till viktiga bitar i ditt CV-pussel, utan troligen också stöta på nya och oväntade möjligheter som ytterligare kommer att bidra till din karriärutveckling.

Om du är doktorand eller postdok är det i första hand din handledare som du ska se som din mentor i frågor som rör karriärutveckling, men prefekten ansvarar också för ditt personliga välbefinnande och utveckling. Du kan också söka stöd bland dina mer äldre kamrater och från supportenheterna på SLU, såsom SLU Grants Office. Det är dock främst upp till dig att se till att du får de färdigheter och erfarenheter som du kommer att behöva för att ta nästa steg i din karriär.

Viktigaste delarna i ditt CV-pussel

1. Rätt utbildning

För att lyckas i alla jobb är kunskap och färdigheter som du skaffat dig genom din utbildning grunden för att nå dina karriärmål. När allt kommer omkring är det detta som sannolikt kommer att vara avgörande för om du är berättigad att söka ett framtida jobb eller ett forskningsbidrag. Förutom en examen och doktorsexamen inom relevanta områden kan du också öka ditt CV med kurser inom relevanta områden, till exempel relaterade till specifika metoder eller tekniker, statistik, ledarskap och projektledning, innovation och immateriella rättigheter, etik, kommunikation, språk etc. Inte för mycket men tänk strategiskt och ta kommande möjligheter att bredda din kompetensbas inom relevanta områden. Viktigast av allt är att fokusera på din forskning, att bli expert inom ditt område och uppnå dina forskningsmål - men glöm inte de små saker som stöder din originalitet och ger dig en unik och konkurrenskraftig profil i framtiden.

2. Erfarenheter och färdigheter

Efter en tid på en institution stöter du ofta på möjligheter att undervisa vilket är en bra möjlighet att ytterligare bygga ditt CV. Detta kan vara att lära sig en ny teknik, delta i samarbeten som gör att du kan besöka och kanske till och med stanna en period i en ny forskningsmiljö, anmäla dig till undervisnings- och mentoransvar eller ansöka om finansiering ensam eller tillsammans med kollegor. Dessutom kommer du sannolikt att ha omfattande möjligheter att förbättra din presentation och kommunikationsförmåga genom att delta i konferenser, delta i uppsökande aktiviteter och skriva pressmeddelanden om din forskning för SLU-webben och olika tidskrifter. Genom att delta i sådana aktiviteter kommer du att förbättra dina så kallade mjuka eller överförbara färdigheter, vilket starkt förstärker ditt CV och potentialen att nå dina karriärmål.

3. Dedikation och tidsfrister

Tidslinjen för din karriär, som vanligtvis beskrivs i ett CV, kan säga mycket om din personlighet, ditt engagemang och förmåga att slutföra uppgifter i tid. Därför är det något som din framtida arbetsgivare eller finansiär kommer att ägna stor uppmärksamhet. Det är viktigt att vara tydlig och ärlig när du presenterar din tidslinje och inte lämna några oförklarliga luckor som kan väcka oönskade frågor. Ge en obruten översikt över vad du gjort från gymnasiet fram till idag och ange tydligt om du till exempel har varit på föräldra-, militär- eller sjukfrånvaro under längre perioder.

Du kanske känner att det är viktigt att förklara specifika steg i din utbildning och karriär. I så fall tillåter de flesta CV-mallar att du med egna ord kommenterar specifika delar.

4. Ledarskap och handledning

Om du siktar på en position som forskare eller någon högre position inom industrisektorn eller andra samhällssektorer är det fördelaktigt om du kan ge bevis på utbildning och/eller erfarenhet av ledarskap, administration och handledning. Du kan skaffa dig dessa färdigheter genom kurser som tillhandahålls av SLU eller andra organisationer, men också genom att delta i undervisning och handledning av yngre studenter, samt att engagera sig i ledningen av forskningsprojekt, relevanta nätverk eller i andra organiserade grupper. Kom ihåg att erfarenhet av ledarskap inom den privata sektorn också kan stödja denna typ av färdigheter i ditt CV - till exempel engagemang i styrelsen för en idrottsförening, studentförening, lokalsamhälle eller i andra typer av organisationer.

5. Att vara en aktiv medlem i (forsknings) samhället

Ju mer erfaren du blir desto mer förväntas du som forskare bidra till det gemensamma forskarsamhället. Exempelvis genom att ta olika förtroendeuppdrag eller att sitta med i utvärderingspaneler för doktorander och forskningsförslag, ta på sig uppdrag för institutionen och att fungera som granskare för vetenskapliga tidskrifter. Du förväntas utöka dina vetenskapliga samarbeten och vara synlig vid relevanta konferenser, möten och ämnesspecifika nätverk. Här är det dock återigen viktigt att inte ta på sig alltför många ansvarsområden utan att engagera sig selektivt i några viktiga aktiviteter, både för att fylla på din verktygslåda av olika kompetenser och för att stödja din karriärutveckling.

6. Att skaffa extern finansiering

För att överleva långsiktigt i en akademisk miljö måste du lära dig att skriva övertygande ansökningar. Eftersom det är en konst i sig som ofta tar tid att bemästra är det klokt att börja öva på att skriva ansökningar så tidigt som möjligt. Så även om du normalt inte behöver egen finansiering som doktorand eller postdok, börja skriva ansökningar! Starta i liten skala genom att ansöka om resebidrag och små bidrag från lokala eller ämnesspecifika finansiärer, och om möjligt delta i större ansökningar med din handledare eller andra seniora forskare. Att tidigt ansöka om egen finansiering kommer att ge dig ett försprång att skriva bra ansökningar, och om du lyckas kommer det både att stärka ditt CV och låta dig få viss självständighet gentemot din handledare, till exempel genom att du kan besöka en konferens eller en kollega, eller att genomföra ett litet oberoende sidoprojekt för att testa dina forskningsidéer.

Förutom att träna själv finns det också en mängd seminarier, workshops och kurser i att skriva en ansökan både internt på SLU och av andra leverantörer. Läs mer här.

7. Rörlighet - en viktig väg till ny kunskap

Ett av de bästa sätten att lära sig nya saker är att lämna din komfortzon och utvidga dina horisonter genom att arbeta i en ny miljö. Genom att få erfarenhet av hur forskning utförs eller används i ett annat land, i ett nytt forskningsfält eller i en annan sektor (som små och medelstora företag, en stor industri eller en myndighet), kommer du att få en djupare förståelse för dynamiken i det vetenskapliga samhället, liksom dess interaktion med och inverkan på ”resten av världen”. Förutom att du starkt bidrar till din arsenal av kompetenser, kommer mobilitet också att stärka ditt CV med:

  • Ny kunskap och nya metoder
  • Praktisk erfarenhet av olika sätt att arbeta
  • Bevis på ditt engagemang för forskning och att lära dig nya saker
  • Utökade nätverk
  • Nya potentiella medarbetare
  • Möjligheter att få egen finansiering
  • Oberoende från dina tidigare handledare och mentorer
  • Nya ingångar till forskningen (t.ex. möjlighet att utforma en unik forskningsprofil eller -program)

Eftersom rörlighet mellan länder, sektorer och discipliner anses viktiga för att främja kreativa och utmärkta forskare, stöder många finansiärer specifikt just rörlighet. Sådana finansieringsmöjligheter finns redan i form av utbytesprogram för studenter, industriell eller tvärvetenskaplig doktorandutbildning och många olika postdok-stipendier. Men det finns även möjligheter till sabbatsår för seniora forskare och personalutbytesprogram, finansierade till exempel av Marie Skłodowska Curie Actions.

Så om du har möjlighet - prova något nytt, lär dig något nytt och förbättra din konkurrenskraft för framtida forskningspositioner och forskningsfinansiering.

Sammanfattningsvis finns det många saker du kan göra för att förbättra din profil, ditt CV och din konkurrenskraft för att främja möjligheterna till en framgångsrik karriär inom forskning. Som ung forskare är det viktigast att fokusera på att bli expert inom ditt område. Men det är också bra att lägga tid på att planera för framtiden och identifiera (och förvärva) färdigheter som hjälper dig att uppnå dina karriärmål. Kom ihåg att du inte är ensam - var inte rädd att be om råd!