Medarbetarwebben

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2706 sidor som är taggade med Forskning:

KV Minkprojektet

Minkforskning vid SLU - ett miljöanalysprojekt med fokus på miljögifter Den vilda minken ses mest som ett skadedjur vid svenska vatten, men den är också ett viktigt redskap i miljöövervakningen.

KV - Att förstå beslutsfattandet kring antibiotikaanvändning i kontrasterande länder och djurarter

Överanvändningen av antibiotika medför en ökad risk för att antibiotikaresistens (ABR) utvecklas. Vårt projekt undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett land, veterinärklinik eller en

KV Kan vi bekämpa EHEC vid sjukdomens källa?

Verotoxinproducerande Escherichia coli O157:H7 (VTEC O157) är en bakterie som utsöndras i infekterade nötkreaturs träck utan att de själva insjuknar. Vid spridning till människor kan konsekvenserna

Cost

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk

Vinnova

Vinnova – en statlig myndighet under Näringsdepartementet Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Skriva en stark ansökan

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar. För att hitta strategier och förebyggande åtgärder

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

SLU på World Urban Forum

Den 8 -13 februari 2020 anordnar UN Habitat för tionde gången World Urban Forum (WUF10) – världens största konferens för hållbar stadsutveckling. I år kommer SLU att delta genom att arrangera ett

Mål 11-veckan

Mål 11-veckan

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen hanna.weiber.post@slu.se Var med den 19-22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa

Loading…