Horisont 2020 (stängt för ansökningar)

Senast ändrad: 29 september 2022
H2020 logga

Horisont 2020 – EU:s 8:e ramprogram för forskning och innovation (2014–2020).

Horisont 2020 avslutades 2020 och efterträds av ett nytt ramprogram kallat Horisont Europa för 2021-2027.

Bidragsavtal och konsortieavtal

SLU:s jurister ansvarar för att ge stöd i juridiska och avtalsenliga frågor; du kan kontakta dem via juridik@slu.se.

 

Projektrapportering

Du kommer att rapportera dina projektkostnader och resultat till Europeiska Kommissionen via deras Funding & Tenders Portal.

På SLU är det vanligtvis institutionens ansvar att ge stöd vid genomförande och administration av projekt, inklusive hantering av ekonomiska frågor. Varje avdelning har en dedikerad person med den administrativa rollen 'projektekonom', med huvuduppgiften att stödja genomförandet och rapporteringen av forskningsprojekt.

Gemensamma verksamhetsstödets stöd till projektredovisning och ekonomisk rapportering till finansiärer kommer i första hand från ekonomiavdelningen via projektekonomi@slu.se.

Enheten för externfinansiering/Grants Office kan ge dig råd om funktionaliteten hos Funding & Tenders Portal och lämpliga mallar att använda (t.ex. tidrapporter, projektuppföljning).

 

Datahantering

För projekt inom Horisont 2020 ställs det krav på öppen tillgång och hantering av data om ni valt att delta i Open Research Data Pilot under ansökningsfasen. Du kan hitta detaljer och vägledning i Horizon 2020 Online Manual.

Om du har frågor eller behöver hjälp med datahantering i ditt projekt, boka ett 'Prata Data' med någon från Data Management Support, eller kontakta dem på dms@slu.se.