Externfinansiering - FAQ

Senast ändrad: 24 augusti 2022
faq

Grants Office får många frågor om extern finansiering från forskare och administrativ personal. På den här sidan får du svar på de vanligaste frågorna (FAQ).

Öppna de expanderbara menyerna nedan för att se frågor och svar inom olika delområden; datum inom parentes visar när fråga och svar publicerades.

Generella frågor runt ansökningar

1. (2020-03-26) Finns några medel att söka när man skriver på en stor ansökan?
Ja, om SLU står som koordinerande part i ansökan. Se sidan Stödmedel.

2. (2020-03-26) Kan man få hjälp med att översättning och språkgranskning?
Som enskild forskare kan översättning och språkgranskning erhållas via det statliga ramavtalet Se https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kommunikation-marknadsforing/sprak/

En koordinerande forskare kan även få finansiellt stöd för att anlita en extern expert som ger feedback under ansökansprocessens gång. Denna expert kan antingen vara en språkexpert, ämnesmässig expert eller ha omfattande erfarenhet i själva ansökningsprocessen. Se sidan om Stödmedel

EU-finansiering

1. (2020-03-26) Kan en institution vara koordinator eller partner i en EU-ansökan?
Nej, det är alltid SLU som organisation som är partner, aldrig en fakultet, enskild institution eller avdelning.

2. (2020-03-26) Vad är Funding and Tenders Portal (FTP)?
FTP är EU-Kommissionens internetbaserade system för ansökningar och rapportering av EU-finansierade projekt inom bl.a. Horisont 2020. Tillgång till systemet är baserat på e-postadress och vem som helst kan skapa sin egen profil och lösenord i systemet. Därefter ges åtkomst till enskilda ansökningar eller projekt.

3. (2020-03-26) Vad är PIC-numret för SLU att användas i FTP?
999887350

4. (2020-03-26) Vad är en LSIGN och en PLSIGN i FTP?
En LSIGN (Legal Signatory) är en person som har behörighet att underteckna bidragskontrakt (Grant Agreement) och andra dokument på universitetets vägnar. Alla prefekter anges i förväg som LSIGN i Funding and Tenders Portal. Endast Grants Office kan lägga till eller ta bort personer från denna lista. En LSIGN blir ett Project Legal Signatory (PLSIGN) när de är anslutna till ett specifikt projekt i FTP-portalen. Alla personer som har tillgång till projektet som deltagarkontakt kan utse en PLSIGN från den fördefinierade listan över LSIGN. När prefekten sedan är kopplad till projektet kan hen logga in och underteckna bidragsavtalet elektroniskt.

5. (2020-03-26) Vad är FSIGN i FTP?
FSIGN betyder Financial Signatory och är personen som elektroniskt undertecknar den finansiella rapporten i Funding and Tenders Portal.

6. (2020-03-26) Vem ska ha rollen som FSIGN i FTP?
Normalt den ekonomiska administratören på avdelningsnivå och som har upprättat den finansiella rapporten men avdelningen kan välja att välja en annan person för denna roll. Personen måste läggas till i en lista i FTP, som endast kan göras av Grants Office.

7. (2020-03-26) Vem på SLU undertecknar projektkontraktet (Grants Agreements)?
Vanligtvis prefekten. Om flera institutioner deltar i samma projekt signeras det av en av prefekterna.

8. (2020-03-26) Vem på SLU undertecknar konsortialavtalet (Consortium Agreement)?
Samma person som undertecknade projektkontraktet.

9. (2020-03-26) Finns det en mall för att skriva ett konsortialavtal?
Ja, vanligtvis är DESCA-mallen en bra utgångspunkt, se DESCA.

10. (2020-03-26) Var kan jag få hjälp att skriva ett konsortialavtal?
SLU:s juridiska rådgivare kan hjälpa till att skapa och revidera konsortialavtal, kontakta: juridik@slu.se

11. (2020-03-26) Hur ofta rapporteras projektet inom Horisont 2020?
Vetenskaplig och finansiell rapportering sker vanligtvis var 18: e månad. Projektkoordinatorn ansvarar för den vetenskapliga rapporten i Funding and Tenders Portal. Varje partner skriver in sin egen ekonomiska rapport i systemet och signerar den elektroniskt av en utsedd finansiell undertecknare (FSIGN). Detta görs vanligtvis av en ekonomiadministratör vid avdelningen.

12. (2022-09-19) Vilken Eurokurs ska jag använda när jag gör en budget till en EU-ansökan?
I budget till EU-ansökningar rekommenderar Grants Office att använda 0,5 kr/EUR LÄGRE än aktuell kurs. Exempelvis räkna med 10:20 om dagens kurs är 10:70 kr/Euro.

Finansiering av specifika aktiviteter

1. (2020-03-26) Jag vill gå på en kurs för att skriva bra forskningsansökningar, har SLU pengar att ansöka om?
Ja, se "Utbildningsstöd" på sidan Stödmedel.

2. (2020-03-26) Jag vill gå på en konferens, har Grants Office medel att ansöka om?
Nej, det har de inte.

Kontrakt och avtal

1. (2020-06-25) Vem kan hjälpa till med kontrakt och avtal?

När du deltar i olika samarbetsprojekt med andra universitet, myndigheter och företag blir du part i ett konsortialavtal. Via dessa länkar hittar du mer information och kontaktuppgifter som är bra att veta innan du ingår ett avtal:

SLU:s juridiska enhet kan kontaktas via juridik@slu.se för rådgivning innan man ingår avtal. Om projektet gäller EU-finansiering (t.ex. Horisont Europa), bör den juridiska avdelningen alltid kontaktas för rådgivning.

SLU Holding AB kan hjälpa dig att utforma avtal så att dina rättigheter skyddas på bästa sätt.