Life

Senast ändrad: 12 oktober 2022
Life

LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatprojekt, med målsättningen att bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljö- och klimatpolitik och lagstiftning. Programmet stödjer samarbetsprojekt med europeiskt mervärde inom klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, implementering av art- och habitatdirektivet och att nå EU:s mål för biologisk mångfald.

LIFE-programmet följer samma struktur som EU:s ramprogram och publicerar utlysningar baserat på fleråriga arbetsprogram. Under perioden 2014-2020 har LIFE fördelat 3,46 miljarder Euro i projektstöd och kommer från och med 2021 gå in i en ny programperiod (2021-2027), som förväntas organiseras på samma sätt som tidigare, men där de prioriterade områdena kan komma att ändras.

LIFE-programmet är i nuläget uppdelat i två delar, en för miljö och en för klimat, som tillsammans prioriterar följande områden;

 • Miljö- och resursreffektivitet
 • Natur och biologisk mångfald
 • Miljöpolicy och information
 • Begränsning av klimatförändringar
 • Klimatanpassning
 • Klimatstyrning och information

Finansieringsformer

LIFE finansierar europeiska samarbetsprojekt med upp till 30 miljoner kronor under maximalt fem år. Det finns inget krav på utländska partnerskap, men ansökan stärks av internationellt samarbete, samt samverkan mellan akademi och andra sektorer.

Förutom de traditionella LIFE-projekten finns det även fyra andra projekttyper:

 • Integrerade projekt - implementerar miljö- eller klimatplaner eller -strategier i större territoriell skala (regional, multiregional, nationell, transnationell) när detta krävs på grund av specifik miljö- eller klimatlagstiftning i unionen.
 • Tekniskt stöd - verksamhetsstöd för att hjälpa sökande att förbereda integrerade projekt.
 • Kapacitetsbyggande projekt - verksamhetsstöd för att möjliggöra för medlemsstater att delta mer effektivt i LIFE-programmet.
 • Förberedande projekt – stöd för driftkostnader och administrativa kostnader för icke-vinstdrivande organisationer som är aktiva inom miljöområdet eller klimatåtgärder på EU-nivå.

Medfinansiering

LIFE finansierar i normalfallet mellan 55–60 % av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt (inklusive OH-kostnader på maximalt 7 %), vilket medför att LIFE-projekt alltid kräver en rätt så hög nivå av medfinansiering.

Begränsat stöd i offentliga organisationer för redan anställd personal genom 2 % regeln (kontakta Christer Borglin nedan för mer info).

Att skriva och skicka in en ansökan

Utlysningar inom LIFE-programmet publiceras en gång per år, som regel under april månad, med varierande deadlines. De olika typerna av LIFE-ansökningar skickas in och utvärderas enligt varierande modeller;

 • Traditionella LIFE-projekt och Integrerade projekt ansöks via en tvåstegsprocess, där en kortfattad projektbeskrivning (concept note) på maximalt 10 sidor skickas in i steg 1, och därefter en fullständig ansökan i steg 2.
 • Kapacitetsbyggande och förberedande projekt utvärderas via en enstegsprocess, och till dessa ska därför en fullständig ansökan skickas in direkt vid deadline.

Ansökningar om traditionella LIFE-projekt skapas och skickas in via LIFE:s egen ansökningsportal ”eProposal”, men övriga typer av projekt använder andra kanaler (se EU:s sida om LIFE-programmet).

Naturvårdsverkets roll inom LIFE Naturvårdsverket är den myndighet som koordinerar arbetet med LIFE i Sverige och erbjuder även rådgivning för de är planerar att skicka in en ansökan till programmet. Naturvårdsverket har ett särskilt formulär (”LIFE-idé”) som de vill att du använder när du söker stöd eller rådgivning inför din ansökan;

I vissa fall erbjuder även Naturvårdsverket skrivarstöd för de som planerar att skicka in en ansökan till LIFE-programmet. För uppdaterad information om detta, se Naturvårdsverkets hemsida.

Stöd med din ansökan

Om du har frågor om att ansöka om bidrag från LIFE-programmet är du välkommen att kontakta Grants Office via grantsoffice@slu.se

Kontakta gärna Christer Borglin på Grants Office om ni jobbar med en ansökan.
christer.borglin@slu.se, tel: 5068