Tips vid ansökningsskrivande: Etiska frågor

Senast ändrad: 02 juni 2021

När du forskar vid SLU förväntas du tillämpa god forskningssed och uppfylla alla rättsliga och avtalsenliga skyldigheter. God forskningssed innefattar att forskningen bedrivs på ett etiskt korrekt sätt och de flesta (om inte alla) finansiärer kräver att du beskriver alla eventuella etiska överväganden som är relevanta för din ansökan. Många finansiärer kräver att det finns ett specifikt avsnitt i ansökan som beskriver etiska överväganden. Eftersom varje finansiär har sina egna utvärderingsregler och rutiner kan det vara så att avsnittet om etik i din ansökan inte granskas av utvärderarna utan av en etikpanel som har befogenhet att avslå din ansökan på etiska grunder, eller kräva in kompletterande information.

Det ligger i ditt intresse att i ansökan på lämpligt sätt beskriva alla etiska frågor som är relevanta för ditt projekt - ge inte utvärderarna eller etikpanelen någon anledning att inte bevilja finansiering eller att skjuta på beslutet. Det kan också hjälpa dig att förbättra kvaliteten och förenkla genomförandet av ditt forskningsprojekt, eftersom du kan förbereda eventuella tillstånd, licenser eller granskningar som måste vara på plats innan du kan påbörja forskningen. Du kan också överväga om du behöver specialistkompetens i ditt forskarlag för att hantera specifika etiska frågor (och om det i så fall behöver tas in i din budget).

Vanliga etiska frågar att ta hänsyn till

Varje projekt är unikt och du bör granska din ansökan utifrån etiska hänsyn som är relevanta för ditt forskningsfält och dina planerade aktiviteter. Detta kan du göra med hjälp av ett självbedömningvertyg för etik, som det som har utarbetats av Europeiska kommissionen för Horisont Europa-programmet. Du kan också använda de generella riktlinjer, principer och beskrivningar av god forskningssed som anges i den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet (European Code of Conduct for Research Integrity), publicerad av ”European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)”.

Vissa vanliga etiska frågor är värda att ägna särskild uppmärksamhet åt, som till exempel:

 • Personuppgifter/GDPR.

  Detta inkluderar aktiviteter som innebär behandling av personuppgifter för projektändamål, även om personerna inte är aktivt engagerade i själva projektet. Detta är en etisk fråga i nästan alla projekt eftersom det till exempel kan handla om att skapa en databas över projektdeltagare eller intressenter, eller en e-postlista. När du gör detta, eller andra aktiviteter som involverar någon typ av personuppgifter, måste du följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Information om hur GDPR hanteras vid SLU och vad ditt ansvar är finns här.

 • Arbeta med människor.

  Om ditt projekt omfattar aktiviteter där människor kommer vara föremål för forskning eller vara deltagare, så måste du överväga frågor som informerat samtycke, deltagarnas rättigheter och intressen, och se till att dina metoder inte resulterar i diskriminerande tillvägagångssätt eller orättvis behandling etc.

 • Djurskydd

  Du har ett ansvar för att säkerställa välbefinnandet för de djur du kommer i kontakt med under ditt projekt. Beroende på vilken typ av forskning, finansiär och vilka länder som är involverade i projektet, kommer det sannolikt att finnas olika tillstånd, rättsliga krav och etiska granskningar som du måste följa. Information om användningen av djur i forskning vid SLU finns här.

 • Genetiska resurser och traditionell kunskap från andra länder

  Om din forskning innebär användning av genetiska resurser eller traditionell kunskap från andra länder måste du följa principen "Tillgång och nyttighets-delning", (“Access and benefit-sharing” (ABS)) som definieras både i konventionen om biologisk mångfald (CBD) och Nagoya-protokollet. ABS-principen kräver att forskning bedrivs i enlighet med lagstiftningen i det tillhandahållande landet och dokumenteras på lämpligt sätt för att säkerställa en rättvis fördelning av nyttigheter som kan uppstå vid användning av sådana resurser. För att ta reda på vilka regler som gäller i dina intresseländer, besök ABS Clearing-House (ABSCH). Vid SLU kan du söka råd och stöd från SLU:s Nagoya-grupp.

 • Forskning som tar miljöansvar

  Finansiärer efterfrågar i allt högre grad att du bedriver din forskning på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, med hänsyn till de faktiska forskningsuppgifterna, men även strategier för resor, konsumtion och hantering av avfall.

 

Information och stöd

 • Självbedömning av etik - Europeiska kommissionen (Ethics self-assessment)
  För att stödja forskare som ansöker om finansiering från Horisont Europa programmet, har Europeiska kommissionen utarbetat en vägledning om hur du kan göra en etisk självbedömning. De etiska frågor som tas upp och de råd som ges är ganska generella och kan tillämpas på alla forskningsområden och alla finansiärer. Guiden innehåller en serie ja/nej-frågor, och för alla etiska frågor som identifierats finns det förslag på vilken information och dokumentation en etiknämnd förväntar sig att du ska tillhandahålla.

  Den europeiska kodexen för forskningens integritet (European Code of Conduct for Research Integrity)
  I den europeiska kodexen anges de grundläggande principer som god forskningssed bygger på och som syftar till att ge forskare vägledning om praktiska, etiska och intellektuella problem i samband med forskning. Den ger också en bild av vad som utgör betydande avvikelser från god forskningssed.

 • Forskningsetik - initiativ från VR

  Vetenskapsrådet (VR) har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor. VR har publicerat en rapport om god forskningssed som vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. De har också publicerat information på sin webbplats för att förklara etik inom forskning och hur man bedriver etisk forskning och forskning som involverar experiment på djur - med länkar till andra användbara resurser.

 • Försöksdjur i forskning och undervisning

  Dessa sidor riktar sig till alla som arbetar med djur i forskning och undervisning på SLU. Det finns ett gediget regelverk som alla berörda måste sätta sig in i.

  Sveriges 3R-center Sveriges 3R-center har skapats av Jordbruksverket och är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök..

 • Etikprövningsmyndigheten

  Etikprövningsmyndigheten granskar ansökningar om etikprövning av forskning som involverar människor och mänskligt biologiskt material. Deras webbplats är för närvarande endast tillgänglig på svenska, och alla ansökningar till dem måste skrivas på svenska. (Kopior av ansökningsblanketter på engelska finns endast för referens/vägledning.)

 • SLU:s juridikenhet - etiska granskningar och GDPR

  På juridikenhetens sidor på internwebben finns information om dina skyldigheter när din forskning kräver etisk granskning. Här finns också ingående vägledning om GDPR, datahantering och personuppgifter.

 • SLU Grants Office
  Som alltid kan du kontakta Grants Office för att ställa frågor om att skriva ansökningar och vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa till. Kontakta oss på grantsoffice@slu.se.