Naturvårdsverket

Senast ändrad: 10 mars 2022

Naturvårdsverket är en statlig myndighet som ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. Myndigheten arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt, med visionen att skapa "en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer".

Naturvårdsverket är ansvarigt för samordning av miljöarbetet i Sverige och samarbetar därför med flera andra myndigheter och organisationer, samt koordinerar det svenska arbetet inom EU:s LIFE-program.

Myndigheten finansierar forskning om miljö och vilt, men stödjer även verksamheter som exempelvis miljöövervakning, miljöinformationspridning, samt internationellt miljö- och klimatsamarbete.

Finansieringsformer

Naturvårdsverket finansierar fleråriga projekt med inriktning mot miljö- och viltforskning, som finansieras via antingen Miljöforskningsanslaget eller Viltvårdsfonden. Vanligtvis öppnar Naturvårdsverkets utlysningar i maj och juni, med deadline i september.

Miljöforskningsanslaget har en årlig budget på ca 80 miljoner kr, vilket fördelas via tre olika finansieringsformer;

  • Program – Större sammanhållna satsningar under tre till sex år.
  • Projekt – Treåringa projekt inom tematiska områden, med syfte att hämta in ny kunskap till miljöarbetet i Sverige.
  • Syntes – Korta enskilda satsningar som kan ge en relativt snabb överblick av ett givet område.

Viltvårdsfonden stödjer forskning som bidrar till utvecklingen av verktyg för viltförvaltning, modeller för övergång från en- till flerartsförvaltning samt framtidens viltförvaltning. Förutom forskningsprojekt om 1-3 år, finansierar även Viltvårdsfonden kunskapssammansättningar, workshops och EU-projekt

Förutom nationella utlysningar, stödjer Naturvårdsverket även miljöarbete och forsking via internationella samarbeten, exempelvis genom LIFE -programmet.

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

Projektkalkyl
Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl. Projektkalkylen har en rapport (blad 13) som är anpassad till budgetformuläret i Prisma.

Medfinansiering
För lärosäten tillåter Naturvårdsverket (NV) att de påslag för indirekta kostnader, som NV-bidraget leder till enligt lärosätets regler, täcks med NV-bidraget. Något medfinansieringsbehov till indirekta kostnader i bidrag från NV är alltså inte aktuellt för SLU.

Däremot kan NV i vissa utlysningar ha krav på medfinansiering av direkta kostnader (inkl. påslag). I sådana fall kan medfiansiering bli aktuell enligt SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Ekonomisk rapportering
ekonomimeddelande 2019:1 beskrivs den mall i SLU:s ekonomisystem som är anpassad för den ekonomiska rapportering som utförs av projektekonom med rapporteringsbehörighet för institutionen i Prisma. Frågor om användning av SLU:s ekonomisystem för ekonomisk rapportering till NV kan ställas till projektekonomi@slu.se

Att skriva och skicka in en ansökan

Ansökningar till Naturvårdsverket ska skickas in via myndighetens egen ansökningsportal. Instruktioner för ansökan och utformning av tids- och kommunikationsplan, samt budgetmall finns att ladda ner från myndighetens hemsida.

Ansökningarna bedöms både vetenskapligt och med avseende för relevans för miljöarbetet. Beslut sker på rekommendation av Naturvårdsverkets två rådgivande organ, Miljöforskningsrådet och den Vetenskapliga kommittén för viltforskning. Besluten kan inte överklagas.

För dig som söker bidrag från miljöforskningsanslaget finns riktlinjer för hur du ska kommunicera. All forskning finansierad av Naturvårdsverket ska publiceras med open access.

Stöd med din ansökan

Generellt stöd med koordinerande ansökningar av Grants Office via grantsoffice@slu.se.

Stöd med Life-ansökningar i första hand Christer Borglin, christer.borglin@slu.se

Datahanteringsplan

Naturvårdsverket kräver för alla beviljade projekt inom Miljöforskningsprogrammet att en datahanteringsplan (DHP) ska vara på plats vid projektstarten. Planen behöver inte skickas in med ansökan. Naturvårdsverket rekommenderar att datahanteringsplanen innehåller de punkter som har tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om Naturvårdsverkets rekommendationer här.

För att hjälpa både forskare och annan personal vid SLU att hantera data har DMS (Data Management Support) utformat en DHP-mall som uppfyller kraven från Vetenskapsrådet, FORMAS och Naturvårdsverket. Läs mer om detta hos SLU:s Data Management Support.

Om du har frågor om datahanteringsplaner eller behöver hjälp med att skapa en, kontakta Data Management Support på dms@slu.se.