Wallenbergsstiftelserna

Senast ändrad: 01 mars 2023
Wallenberg logga

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 olika stiftelser som bildats till minne av olika medlemmar i familjen Wallenberg. Vid sidan av den mest välkända Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), finns även en rad andra mindre stiftelser som kan vara intressanta för forskare vid SLU. Tillsammans stödjer Wallenbergstiftelserna excellenta forskare och forskningsprojekt inom alla vetenskapliga områden med drygt 2 miljarder kronor per år, totalt sett 35 miljarder kronor sedan 1917.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)

KAW är den i särklass största privata forskningsfinansiären i Sverige och finansierar svensk forskning via allt från forskarskolor, postdoktorsstipendier, karriärprogram för unga respektive etablerade forskare, ett särskilt program för matematikforskning samt stora forskningsprojekt. 

KAW Homepage

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW)

MMW stödjer forskning inom samhällsvetenskaperna, genom att både finansiera forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential och ge individuellt stöd till forskare inom stiftelsens program. Stiftelsen stödjer även programmet WASP-HS (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society), som syftar till att ge ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

 1. Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
  Årlig utlysning, vanligtvis med deadline 1 april, där forskare kan ansöka om medel för forskningsprojekt företrädesvis inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap, där projekt av gränsöverskridande karaktär med inriktning mot IT och digitala media prioriteras. Projektstöd kan även sökas för forskning som är kopplad till WASP-HS. Som regel finansierar MMW projekt med en budget på 3-10 miljoner kronor och en löptid på tre till fem år. Ansökningar som skickas in till MMW måste vara prioriterade av lärosätet, vilket intygas genom att ett stödbrev underskrivet av rektor bifogas till ansökan.
 2. Wallenberg Clinical Fellows
  Wallenberg Clinical Fellows är ett karriärprogram för kliniskt verksamma läkare upp till 10 år efter disputation. Programmet syftar till att stimulera svenska läkares kliniska forskning genom att skapa en möjlighet för morgondagens kliniska forskningsledare att fokusera på forskning under en treårsperiod. Bidraget utlyses en gång per år, vanligen med deadline 1 juni.

 

MMW Homepage

Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW)

MAW stödjer forskning genom att finansiera projekt inom humaniora och lärande, samt finansierar även barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

 1. Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
  Årlig utlysning, vanligtvis med deadline 1 april, där forskare kan ansöka om medel för forskningsprojekt företrädesvis inom humaniora och lärande, där projekt av gränsöverskridande karaktär med inriktning mot IT och digitala media prioriteras. Projektstöd kan även sökas för forskning som är kopplad till WASP-HS. Som regel finansierar MAW projekt med en budget på 1-5 miljoner kronor och en löptid på tre till fem år. Ansökningar som skickas in till MMW måste vara prioriterade av lärosätet, vilket intygas genom att ett stödbrev underskrivet av rektor bifogas till ansökan.
 2. Då och då finansierar MAW även olika typer av stipendieprogram, projekt inom tematiska områden och driver även ett program inom konstvetenskap och arkeologi.

 

MAW Hemsida

Marcus Wallenbergs Stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete (MWS)

MWS ger bidrag till anordnande av vetenskapliga symposier, utbildningsseminarier, samt sommarskolor på forskarutbildningsnivå. Bidragen, som kan variera mellan 50 000-250 000 kronor, ges till aktiviteter som äger rum i Sverige, har en stark akademisk förankring, håller hög vetenskaplig kvalitet, och har ett tydligt inslag av internationella föreläsare. Särskilt prioriterade är aktiviteter som stödjer unga svenska forskares vidareutveckling och möjligheter till internationella kontakter. Anslag utlyses en gång per år, vanligtvis med deadline 1 oktober.

MWS Hemsida

Ekonom. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik (PWS)

PWS stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland. Anslag från PWS utlyses en gång per år, vanligtvis med deadline 1 april.

PWS Hemsida

Ekonom. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap (EPW)

EPW stödjer entreprenörskap och affärsmannaskap genom att bevilja bidrag och stipendier inom två huvudkategorier; 

 • Utvecklingsprojekt inom entreprenörskap och affärsmannaskap 
 • Stipendier för teoretiska och praktiska studier 

Bidrag till projekt och stipendier från EPW kan sökas via XO-foundation 

 

EPW Hemsida

Jakob Wallenbergs Stiftelse – särskilda fonden (JWS)

JWS stödjer i huvudsak projekt inom kultur- och idrottsområdet, där etablerade nationella icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten kan söka medel för välgörande ungdoms-, kultur- och idrottsändamål. 

JWS Hemsida

Stiftelsen för rättsvetenskaplig forskning (SRF)

SRF beviljar författarbidrag för framställning av rättsvetenskapliga verk, samt kommer även regelbundet med utlysningar om postdoktorsstipendier. Författarbidragen omfattar som regel stipendium upp till 4000 kronor per månad under maximalt ett år, samt möjlighet att få tryckbidrag, medan postdoktorbidragen inkluderar lönekostnader under en två-årsperiod och ett resebidrag på 20 000 kronor. 

SRF Hemsida

Tekn. dr Marcus Wallenbergs stiftelse (TMR)

TMR stödjer utbildning i internationellt industriellt företagande genom att  bevilja stipendier för mastersstudenter i utlandet under ett till två läsår, inom internationellt industriellt företagande (alla ämnesområden).

TMR Hemsida

Berit Wallenbergs stiftelse (BWS)

BWS stödjer forskning inom arkeologi och konstvetenskap, främst genom att finansiera doktorandtjänster och vetenskapliga projekt, men kan även bevilja mindre anslag för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering. 

BWS Hemsida

Stiftelsen för Ekonomiskt Historisk Forskning inom Bank och Företagande

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning inom området bank och företagande, genom att bevilja tillgång till de historiska arkiven för Stockholms Enskilda Bank (1856-1971), med syfte att bedriva vetenskaplig forskning. 

Hemsida

Ruth och Richard Julins stiftelse (RRJ)

RRJ stödjer privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte, främst genom ekonomiskt stöd som direkt rör sjukvård, såsom sjukvårdsanpassad inredning och medicinsk utrustning. 

RRJ Hemsida