Horisont Europa, Globala utmaningar – kluster & missioner

Senast ändrad: 23 april 2024
HEU

Den största delen av Horisont Europaprogrammet syftar till att omvandla resultaten av utmärkt forskning till innovativa lösningar för att förbättra medborgarnas dagliga liv och bidra till att lösa globala utmaningar.

Känd som "Pelare II: Globala utmaningar och europeiska konkurrenskraft", som uppmuntrar tvärvetenskapligt, tvärsektoriellt, tvärpolitiskt och gränsöverskridande samarbete i strävan mot de hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals), genom att följa principerna i FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar och konkurrenskraften hos EU:s industrier.

Utlysningar är uppdelade i sex tematiska kluster, vart och ett med två-åriga arbetsprogram, samt fem ”EU-missioner”, som samlas i ett annat tvåårigt arbetsprogram. SLU:s Grants Office får vanligtvis utkast till kommande arbetsprogram (endast tillgängliga för SLU-personal), och det kan finnas möjligheter för dig att lämna synpunkter. Om du är intresserad av att göra det, vänligen kontakta Grants Office (grantsoffice@slu.se).

De tematiska klustren och EU-missionerna är:

 • Kluster 1 - Hälsa
  Fokus: att främja kunskap, bygga kapacitet, designa, utveckla och demonstrera innovativa lösningar för att förbättra människors hälsa och välbefinnande, samt utveckla hälso- och sjukvårdssystem.
 • Kluster 4 - Digital, industri och rymd
  Fokus: en klimatneutral, resurseffektiv cirkulär industri, avancerade material, digital teknik, artificiell intelligens, nästa generations internet och rymdforskning.
 • Kluster 5 - Klimat, energi och rörlighet
  Fokus: att bekämpa klimatförändringen genom att bättre förstå dess orsaker, utveckling, risker, effekter och möjligheter, och genom att göra energi- och transportsektorerna mer klimat- och miljövänliga, effektivare och konkurrenskraftigare, smartare, säkrare och mer motståndskraftiga.

Typer av finansiering

Varje tematiskt kluster är uppdelat i en serie "destinationer", vilka är ytterligare indelade i enskilda utlysningar. Du kan läsa om syfte, prioriteringar och förväntade effekter för varje destination i arbetsprogrammen. Alla projekt som finansieras under varje destination bör svara upp mot dessa prioriteringar och bidra till att uppnå en eller flera av de förväntade effekterna.

Utlysningarna är "top-down", vilket innebär att utmaningen du vill söka till redan har definierats, och du bör hitta den bästa lösningen. Varje utlysning anger den maximala budgeten och "typ av åtgärd", vilket betyder bidragets form. Det finns tre typer av bidrag, alla kräver samarbete mellan minst tre partners (organisationer) från tre olika länder – även om det vanligtvis finns fler.

 • Forsknings- och innovationsprojekt (RIA)
  Aktiviteter för att etablera ny kunskap eller utforska genomförbarheten av ny eller förbättrad teknik, produkter, processer, tjänster eller lösningar. Detta kan innefatta grundläggande och tillämpad forskning, teknikutveckling och integration, och testning, demonstration och validering av småskaliga prototyper i ett labb eller simulerad miljö. RIA-projekt förväntas vanligtvis uppnå teknologisk beredskapsnivå (TRL) 3-6.
 • Innovationsprojekt (IA)
  Aktiviteter för att ta fram planer och arrangemang eller design för nya, ändrade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan innefatta prototypframställning, testning, demonstration, pilotering, storskalig validering och marknadsreplikering. IA-projekt förväntas vanligtvis uppnå TRL 6-8.
 • Samordnings- och stödprojekt (CSA)
  Aktiviteter som bidrar till de övergripande målen för Horisont Europaprogrammet. Detta kan innefatta att främja samarbete mellan länder för att stärka det europeiska forskningsområdet. CSA utesluter forsknings- och innovationsverksamhet om inte ett undantag görs inom utlysningen.

Medfinansiering

SLU har alltid rätt till 100 % av våra direkta kostnader plus ytterligare 25 % mot indirekta kostnader. Det finns dock lite olika regler för andra typer av partners, beroende på typ av bidrag:

 • Forsknings- och innovationsprojekt (RIA)
  Alla partnerorganisationer, oavsett sektor, har rätt till 100 % finansiering av direkta kostnader plus ytterligare 25 % för indirekta kostnader.
 • Innovationsprojekt (IA)
  Ideella organisationer (inklusive universitet) har rätt till 100 % finansiering av direkta kostnader plus ytterligare 25 % för indirekta kostnader. Alla andra partnerorganisationer har rätt till 70 % finansiering av direkta kostnader plus ytterligare 25 % för indirekta kostnader.
 • Samordnings- och stödprojekt (CSA)
  Alla partnerorganisationer, oavsett sektor, har rätt till 100 % finansiering av direkta kostnader plus ytterligare 25 % för indirekta kostnader.

För SLU blir det med största sannolikhet ett gap mellan de indirekta kostnaderna som finansieras av bidraget och våra faktiska indirekta kostnader - därför måste du ordna medfinansiering.

SLU:s ledning prioriterar idag RIA, så du kan söka central medfinansiering när SLU är projektkoordinator. För IA och CSA, eller när SLU är partner i en RIA, kan du vara berättigad till tredelad medfinansiering (institution + fakultet + central). Prioriteringar för medfinansiering ses över årligen, så se till att kontrollera den senaste listan över prioriterade bidrag, behörighetskriterier och ansökningsprocesser i SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Att skriva och skicka in en ansökan

Alla utlysningar publiceras på EU-kommissionens Funding & Tenders Portal och det är också där du skapar och skickar in din ansökan om du är koordinator. Du kommer alltid att bli ombedd att ange SLU:s deltagaridentifikationskod (PIC) - vårt PIC är 999887350. Om du är partner i en annan organisations ansökan du ska förse dem med SLU:s PIC.

Via F&T-portalen kan du ladda ner många referensdokument, inklusive en omfattande programguide för Horisont Europa, kopior av de senaste arbetsprogrammen och standardmallar. När du har registrerat ett utkast till ansökan i F&T-portalen kan du ladda ner en redigerbar version av ansökningsmallen, som kan innehålla ändringar som är specifika för utlysningen – se till att alltid använda denna version.

Ansökningsprocessen kan vara en- eller tvåstegs – vilket anges i utlysningstexten. Ansökningar består av ett online-formulär och en eller flera ansökningsdelar, som du laddar upp som PDF-filer. Varje partners i ditt projekt måste fylla i en del av online-formuläret med administrativ information. Koordinatorn måste själv lägga till ytterligare information till online-formuläret, till exempel en sammanfattning, ett etikavsnitt och budgetdetaljer. Koordinatorn måste också ladda upp alla ansökningsdelar och skicka in den fullständiga ansökan.

Steg 1-ansökningar är 10 sidor långa (plus online formuläret). Enkel- eller andrastegsansökningar är 45 sidor långa för RIA och IA, och 30 sidor för CSA (plus online-formuläret). Ibland kan en viss utlysning be om extra information och utöka sidbegränsningen (t.ex. så kallade 'lump-sum' projekt) eller be om en extra bilaga (t.ex. projekt inklusive 'bidrag till tredje part'). Se till att kontrollera utlysningstexten noggrant för sådana instruktioner. Observera att om utlysningstexten inte ber om stöd-/åtagandebrev bör du inte inkludera dem, eftersom utvärderarna kommer att bortse från dem. Du måste följa sidbegränsningen – eventuella ytterligare sidor kommer automatiskt att tas bort vid inlämning och inte läsas av utvärderarna.

Det finns strikta deadlines för Horisont Europa-ansökningar som anges i varje ansökningsomgång. Inlämningssystemet i F&T-portalen stänger vid deadline (vanligtvis kl. 17:00 CET), och för sena inlämningar accepteras inte. Se till att skicka in din ansökan i god tid – F&T-portalen kan bli långsam timmarna innan deadline på grund av hög belastning, så en sista-minuten-inlämning är riskabel. Du kan skicka in din ansökan på nytt hur många gånger du vill innan deadline, så det är en bra idé att skicka in en version du är nöjd med en vecka i förväg och sedan skicka in allt igen vartefter som du finslipar och gör slutredigeringar. Endast din slutliga version kommer att utvärderas.

Stöd med din ansökan - Från SLU:s Grants Office

Om du är intresserad av att ansöka kan Grants Office svara på dina frågor och i vissa fall erbjuda personlig support:

 • Om du koordinerar en ansökan för SLU:s räkning för en utlysning under något av klustren eller EU-missionerna är du välkommen att kontakta Fiona Reid och Ulf Westerlund för stöd i att utveckla ansökans innehåll och Hallvard Wie för frågor om budgeten. Ju tidigare du kontaktar oss, desto mer hjälp kan vi erbjuda.
 • Om du är partner i en ansökan som koordineras av en annan organisation än SLU, vänligen skicka eventuella frågor till grantsoffice@slu.se.

Vi har förberett en guide för att fylla i online-formuläret för RIA, IA och CSA. Denna vägledning riktar sig till ansökningskoordinatorer, men du kommer också att få användbara råd om du deltar som partner i en annan organisations ansökan och har blivit ombedd att fylla i en del av online-formuläret.

Kolla också in våra omfattande tips vid ansökningsskrivande (gäller alla finansiärer).

Stöd med din ansökan - Från Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen erbjuder en hel del rådgivning för att hjälpa dig att förstå deras finansieringsprogram och hur du förbereder din ansökan:

 • Det finns årliga informationsdagar som presenterar ett specifikt område av Horisont Europa och beskriver de öppna/kommande utlysningar - dessa sessioner spelas in och är tillgängliga att se online. Om du följer en informationsdagseminarie live, kommer du att få en chans att ställa frågor.
 • Programguiden för Horisont Europa innehåller detaljerad rådgivning om Horisont Europas struktur, budget och politiska prioriteringar. Den innehåller också detaljer om hur man utarbetar en ansökan, inklusive övergripande frågor som spridning/kommunikation/exploatering, internationellt samarbete, genus, samhällsvetenskap och humaniora, etik, öppen vetenskap, datahantering, och artificiell intelligens.
 • Horisont Europas arbetsprogram 2023/24 allmänna bilagor anger de allmänna villkoren för utlysningar under Horisont Europas huvudarbetsprogram. De beskriver också utvärderings- och tilldelningsförfaranden och andra kriterier för finansiering från Horisont Europa.
 • Horisont Europa online-manualen förklarar hur EU-bidrag fungerar och hur man hanterar dem elektroniskt i F&T-portalen. Den är begränsad till procedurmässiga aspekter och förklarar funktionaliteten hos IT-verktygen bakom portalen (roller och åtkomsträttigheter, inlämning av ansökningar och utvärdering, bidragshantering, ändringar, etc.).
 • F&T IT-instruktionsguiden innehåller steg-för-steg-instruktioner för alla verktyg och funktioner i F&T-portalen.

Alla utlysningar om kluster och EU-missionerna är kopplade till en eller flera europeiska/globala strategier eller policyer. Du måste identifiera dessa från utlysningstexten och anpassa ditt projekt till relevanta prioriteringar och mål. Här ger vi länkar till några av de viktigaste för SLU:

Hantera ditt projekt

Bidragsavtal och konsortieavtal

SLU:s jurister ansvarar för att ge stöd i juridiska och avtalsenliga frågor; du kan kontakta dem via juridik@slu.se.

Projektrapportering

Du kommer att rapportera dina projektkostnader och resultat till Europeiska kommissionen via deras Funding & Tenders Portal.

På SLU är det vanligtvis institutionens ansvar att ge stöd vid genomförande och administration av projekt, inklusive hantering av ekonomiska frågor. Varje avdelning har en dedikerad person med den administrativa rollen 'projektekonom', med huvuduppgiften att stödja genomförandet och rapporteringen av forskningsprojekt.

Gemensamma verksamhetsstödets stöd till projektredovisning och ekonomisk rapportering till finansiärer kommer i första hand från ekonomiavdelningen via projektekonomi@slu.se.

Grants Office kan ge dig råd om funktionaliteten hos Funding & Tenders Portal och lämpliga mallar att använda (t.ex. tidrapporter, projektrapportering och revision).

Datahantering

För projekt inom Horisont Europa ställs det krav på öppen tillgång och hantering av data. Du kan hitta detaljer och vägledning i Horizon Europe Programguide.

Om du har frågor eller behöver hjälp med datahantering i ditt projekt, boka ett 'Prata Data' med någon från Data Management Support, eller kontakta dem på dms@slu.se.