Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 129 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Kommunikation och Dissemination

För att resultaten av din forskning ska nå ut till rätt publik och komma till nytta, är kommunikation och dissemination (spridning av forskningsresultat) av central betydelse. Oberoende av om ditt

Impact - Nyttan med forskning

Forskningsfinansiärer förväntar sig i allt högre grad att den forskning de finansierar kommer att ha en impact*, dvs. göra skillnad eller nytta, och därmed ge en avkastning på deras investering.

Allmänna tips för bra ansökningar

Att skriva en vinnande ansökan för din forskning tar tid, ansträngning och kräver många övervägande. Du kan dock lära dig och utveckla denna färdighet under din karriär, och SLU Grants Office är här

Dags att söka till sommarens fältinventering!

Dags att söka för att arbeta med NILS fältinventering under sommaren 2024. Under 2024 kommer Lövskogsinventeringen, Gräsmarksinventeringen, Fjällinventeringen och Fjärils- och humleinventeringen att

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

Stora individuella projekt

Flera nationella och internationella finansiärer erbjuder särskilda bidrag till stöd för karriärutveckling. Som regel kan dessa medel sökas av enskilda personer och har som målsättning att hjälpa

Ny bok om Sveriges skogar under de senaste hundra åren

I år har den systematiska inventeringen av svensk skog pågått under ett helt sekel. Skogens utveckling under denna händelserika tid kan nu utforskas med hjälp av en bok från SLU Riksskogstaxeringen.

Skadorna av granbarkborre minskar – men skelettskogarna står kvar

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022 visar en ny inventering som SLU genomfört. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda

Arbetsrapport 553

Den 13/12 2023 gav SLU i samarbete med Gidlunds förlag ut boken "Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023." Arbetsrapport 553 "Riksskogstaxeringen 1938−2022" är ett supplement till

Konsten att mäta fritidsfiske; kräftfiske i Vättern

Signalkräftan är en viktig art för både yrkes- och fritidsfisket i Vättern. Under en begränsad tid på sensommaren är kräftfisket här också öppet för allmänheten. 2020 genomfördes en begränsning:

Artportalen har påbörjat flytten till ny teknisk miljö

Nu påbörjar vi arbetet med att flytta Artportalens funktionalitet till en ny teknisk miljö som vi kallar "Artportalen beta". Arbetet sker stegvis och du kommer säkert att behöva hoppa mellan

Loading…