Om utbildningen inte fungerar? Rådgivning och stöd

Senast ändrad: 08 februari 2023

Doktorandombudsmannen (DO) ger enskilt stöd och rådgivning och verkar för att hitta lösningar på problem som kan uppstå i ställningen som doktorand.

Om fakultetsnämnden bedömer att en enskild doktorands utbildning eller förutsättningar för utbildningen har allvarliga brister, eller om doktorand eller handledare begär det, så ska fakultetsnämnden agera. För mer information om detta, se kapitel 7 i SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå. Observera att detta kapitel gäller alla doktorander som är antagna vid SLU, oavsett när antagningen skedde. 

Vad kan räknas som "allvarliga brister"?

Exempel på allvarliga brister i forskarutbildningen:

  • Allvarliga brister i kunskaper och färdigheter hos doktoranden som har upptäckts vid uppföljningar men som inte har åtgärdats,
  • handledningen har vid upprepade tillfällen och i stor utsträckning inte uppfyllt kraven i kvalitetspolicy för utbildning på forskarnivå,
  • någon av parterna har vid upprepade tillfällen och utan giltig anledning inte utfört åtaganden i den individuella studieplanen (ISP),
  • utbildningen har vid upprepade tillfällen och utan giltig anledning inte följts upp enligt kapitel 6.2 i SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

 

Vad blir nästa steg om något har gått snett?

1. I första hand ska bristerna åtgärdas med ordinarie planerings- och uppföljningsrutiner. Men om detta inte är möjligt så ska en mer detaljerad ISP skrivas och följas upp med korta tidsintervall. Resultatet av uppföljningarna ska meddelas fakultetsnämnden.

2. Om steg 1 ovan inte är tillräckligt och fakultetsnämnden bedömer att det är handledaren som inte har uppfyllt sina åtaganden, så ska doktoranden få byta handledare.

3. Om steg 1 ovan inte är tillräckligt och fakultetsnämnden bedömer att det är doktoranden som inte har uppfyllt sina åtaganden, så krävs vidare utredning - se nedan.

Hur går en vidare utredning av doktorandens eventuella brister till?

Om arbetet med den nya ISP:n inte leder till att bristerna försvinner och fakultetsnämnden bedömer att doktoranden inte uppfyllt sina åtaganden så krävs vidare utredning.  Alla individuella studieplaner, eventuella protokoll från uppföljningar, och övriga relevanta dokument ska ingå i utredningen.

Fakultetsnämnden ska med stöd av enheten för juridik och dokumentation och andra sakkunniga utreda ärendet och ge berörda parter möjlighet att yttra sig. Om doktoranden inte har svenska som modersmål ska tolkstöd ges om doktoranden begär det. Om fakultetsnämnden efter denna utredning bedömer att doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosatt sina åtaganden föreslår den indragning av rätt till handledning och andra resurser för doktoranden. Därefter ska ärendet sammanställas så att det kan granskas av SLU:s chefsjurist. Rektor fattar det slutliga beslutet om att dra in rätten till handledning och andra resurser för doktoranden. Chefsjuristens bedömning ska ingå i rektors beslutsunderlag.

Relaterade sidor: